LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy Karnice.   26.03.2015
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński.   26.03.2015
prowadzenie nadzoru i rozpoznania archeologicznego   25.03.2015
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obrębów Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Stara Dąbrówka, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków gminy Skórzec powiatu siedleckiego województwa mazowieckiego.   25.03.2015
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obrębów Ciosny, Gostchorz, Helenów, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Myrcha, Okniny, Radomyśl, Stok Wiśniewski, Tworki, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Zabłocie gminy Wiśniew w powiecie siedleckim w województwie mazowieckim.   25.03.2015
Budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla terenu: gmina Jarocin, obręb: Bachorzew, Prusy, Radlin, Wilkowyja..   25.03.2015
Dostawa, wdrożenie i udzielenie licencji do zintegrowanego z ePUAP systemu automatyzacji geodezji dla potrzeb projektu pn. E-administracja w powiecie lubelskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.   25.03.2015
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w ramach pilotażowego programu odbioru odpadów zielonych z podziałem na 4 zadania.   25.03.2015
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu w obrębie 0110-Długojów.   25.03.2015
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu w obrębie 0050-Stare Miasto.   25.03.2015
Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla terenu powiatu oświęcimskiego.   25.03.2015
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertnicznych studni głębinowej B-III (w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica), w obrębie ujęcia komunalnego Kielce - Dyminy, dla zadania: Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.   25.03.2015
Ustalenie stanu zagospodarowania, wykonanie podziału i analizy działek położonych w gminie Rędziny oraz podział działki w gminie Olsztyn - 2 części.   25.03.2015

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10