Sugestie

Przetargi: Fundusze strukturalne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 23. Strona: 1 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
1. Przedmiotem Zamówienia jest produkcja materiałów multimedialnych na temat inwestycji współfinansowanych z UE (m.in. opracowanie scenariusza oraz wykonanie produkcji i post produkcji filmu informacyjno-promocyjnego wraz z grafiką prezentującego prace budowlane prowadzone w związku realizacją gazociągów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z programu POIiŚ 2014-2020 relacji Czeszów-Wierzchowice, Lwówek-Odolanów, Hermanowice-Strachocina, Czeszów-Kiełczów). 26.07.17 04.08.17 Miasto Warszawa
Celem zamówienia jest wykonanie i publikacja materiałów prasowych wraz z opracowaniem i wydaniem newslettera w ramach projektu „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 25.07.17 01.08.17 Rzeszowski
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja usługi polega na opracowaniu IPD, stworzenie i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania powrotu do pracy 12 uczestników/uc 24.07.17 01.08.17 Miasto Warszawa
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dzieła polegającego na opracowaniu kompleksowej procedury postępowania analitycznego w celu wykrywania skażeń chemicznych (WWA, PCB, pestycydy, dioksyny, mikotoksyny, metale ciężkie) w produktach zielarskich, w ramach projektu pt. ” Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystan 23.07.17 04.08.17 Miasto Warszawa
W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 100 osobom). 23.07.17 01.08.17 POLSKA
Opracowanie PF-U oraz SW wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla: 2 części, Uzyskanie ostatecznej decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,opracowanie PFU oraz SW: dla części 3. 22.07.17 04.09.17 09:45 Bydgosko-Toruński
Warszawa: Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa prawnego polegające na wsparciu prawnym dla Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego współpracy z podmiotami, którym powierzona została realizacja zadań Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Przedsięwzięcia BRIdge VC. 19.07.17 Mazowieckie
Opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF” planowanego do złożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 17.07.17 01.08.17 Lubelskie, Lubelski
Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy usługi montażu kurtyny domowej we wspólnej obudowie, montaż wymienionej kurtyny w jednostce badawczo – certyfikującej oraz przygotowanie do badania ogniowego w zadaniu „Kurtyny rolowane mcr PROSMOKE ze wspólną obudową”, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś prioryt 14.07.17 01.08.17 Gdański
Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 12.07.17 17.08.17 11:00 PL911

1. Przedmiotem Zamówienia jest produkcja materiałów multimedialnych na temat inwestycji współfinansowanych z UE (m.in. opracowanie scenariusza oraz wykonanie produkcji i post produkcji filmu informacyjno-promocyjnego wraz z grafiką prezentującego prace budowlane prowadzone w związku realizacją gazociągów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z programu POIiŚ 2014-2020 relacji Czeszów-Wierzchowice, Lwówek-Odolanów, Hermanowice-Strachocina, Czeszów-Kiełczów).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem zamówienia jest wykonanie i publikacja materiałów prasowych wraz z opracowaniem i wydaniem newslettera w ramach projektu „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA/ZDRUŽENIE KARPATSKÝ EUROREGIÓN POĽSKO
Miejsce realizacji: PL: Rzeszów

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja usługi polega na opracowaniu IPD, stworzenie i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania powrotu do pracy 12 uczestników/uc

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dzieła polegającego na opracowaniu kompleksowej procedury postępowania analitycznego w celu wykrywania skażeń chemicznych (WWA, PCB, pestycydy, dioksyny, mikotoksyny, metale ciężkie) w produktach zielarskich, w ramach projektu pt. ” Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystan

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIOMIBO BOGUŚ MIECZYSŁAWA
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 100 osobom).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI
Miejsce realizacji: Mysłowice)

Opracowanie PF-U oraz SW wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla: 2 części, Uzyskanie ostatecznej decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,opracowanie PFU oraz SW: dla części 3.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Warszawa: Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa prawnego polegające na wsparciu prawnym dla Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego współpracy z podmiotami, którym powierzona została realizacja zadań Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Przedsięwzięcia BRIdge VC.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Miejsce realizacji: PL: 00695 Warszawa

Opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF” planowanego do złożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasto Lubartów
Miejsce realizacji: PL: 21-100 Lubartów

Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy usługi montażu kurtyny domowej we wspólnej obudowie, montaż wymienionej kurtyny w jednostce badawczo – certyfikującej oraz przygotowanie do badania ogniowego w zadaniu „Kurtyny rolowane mcr PROSMOKE ze wspólną obudową”, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś prioryt

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MERCOR S.A.
Miejsce realizacji: PL: Gdańsk

Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa