Sugestie
I.D.: 22553055

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K w Krążku”

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
21.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233222 45233252 45112730 45233000 45231000
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 01/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 69873.73 Cena wybranej oferty: 100133.84 Oferta z najniższą ceną: 100133.84 Oferta z najwyższą ceną: 100508.23 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1.„Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K w Krążku”, 2.„Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec) w miejscowości Krzywopłoty” Numer referencyjny: OZP.272.26.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych podzielonych na części w ramach zadań pn.: 1. „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K w Krążku” 2. „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec) w miejscowości Krzywopłoty” Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części wynosi 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub każdą z części zamówienia. A) Opis części zamówienia: Część 1. „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K w Krążku” (Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2, 45233222-1). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie istniejącego odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K (Krążek – Bukowno (ul. Wodąca, ul. Puza)) w miejscowości Krążek. Prace będą prowadzone od posesji nr 7 do posesji nr 31 w miejscowości Krążek. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7a do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Część 2. „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec) w miejscowości Krzywopłoty” (Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2, 45233252-0, 45233222-1). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec do drogi nr 1120K) w miejscowości Krzywopłoty. Prace będą prowadzone na odcinku długości ok. 40 mb od ulicy Leśnej w kierunku ulicy Partyzantów oraz na odcinku długości ok. 60 mb od posesji nr 45 w kierunku Załęża. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7b do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. W odniesieniu do każdej z części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wskazane przez niego niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Są to: - przygotowanie frontu robót, - nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót, - zamawianie materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, - zapewnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót, - kierowanie grupą podległych pracowników, - nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót (m.in. przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych, brukarskich oraz wykończeniowych). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej dwóch osób realizujących ww. czynności. Obowiązek zatrudnienia wyżej wymienionych osób dotyczy wykonawcy jak i podwykonawcy. Za brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wskazaną w § 17 ust. 1 pkt 13 umowy (zał. nr 6 do SIWZ). Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia dot. osób zatrudnionych przy realizacji zadania (dot. każdej z części zamówienia). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K w Krążku” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie istniejącego odwodnienia drogi powiatowej nr 1065K (Krążek – Bukowno (ul. Wodąca, ul. Puza)) w miejscowości Krążek. Prace będą prowadzone od posesji nr 7 do posesji nr 31 w miejscowości Krążek. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7a do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Część nr: 2 Nazwa: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec) w miejscowości Krzywopłoty” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1113K (Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec do drogi nr 1120K) w miejscowości Krzywopłoty. Prace będą prowadzone na odcinku długości ok. 40 mb od ulicy Leśnej w kierunku ulicy Partyzantów oraz na odcinku długości ok. 60 mb od posesji nr 45 w kierunku Załęża. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7b do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sułkowice  
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Gdów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 601707K w m. Aleksandrowice Numer referencyjny: ZRP.271.1.13.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie chodnika najazdowego z kostki brukowej betonowej 08.03.18
Postępowanie / część zostało unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa macierzy dyskowej oraz switcha dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 25 Nazwa: Zestaw bezprzewodowy klawiatura ergonomiczna +mysz, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, monitor 25”  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne - Gostwica w miejscowości Biczyce Dolne i Niskowa w km 0+017,00- km 1+803,83 Numer referencyjny: WPR.271.4.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 26.02.18
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2018  
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2018  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica