Sugestie
I.D.: 22811118

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew - Boguszków trasa drogi na terenie równinnym na odcinku 1 km

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
01.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233000 45112730 45110000 45500000
Zamawiający:
URZĄD GMINY MAGNUSZEW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 08/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 166263 Cena wybranej oferty: 275114,10 Oferta z najniższą ceną: 275114,10 Oferta z najwyższą ceną: 310513,50 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych gm.Magnuszew Numer referencyjny: ZP.271.9.2017 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z opisem są: Część 1)- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 170717W Rozniszew-Boguszków w zakresie: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi na terenie równinnym na odcinku 1 km, roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (poszerzenie + pobocza), podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm. regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych Część 2)- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Bohaterów Studzianek w Magnuszewie w zakresie: Roboty pomiarowe geodezyjne w terenie równinnym na długości 200 m, Wykonanie koryta głębokości 20 cm pod podbudowę, w gruncie kat. I-III: z transportem gruntu na odległość do 1 km oraz na łukach skrzyżowania z drogą gminną – 779,26 m2, plantowanie i zagęszczenie koryta na powierzchni – 779,26 m2, Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0/61,5 gr. 20 cm oraz wykonanie skropienia emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 podbudowy z kruszywa mechanicznie stabilizowanego na powierzchni – 779,26 m2, Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla ruchu KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. razem z łukami skrzyżowania z drogą gminną – 762,54m2, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla ruchu KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. razem z łukami skrzyżowania z droga gminną – 744,76 m2, Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 8 szt, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt. Część 3)- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie w zakresie: Wykonanie koryta głębokości 25 cm pod podbudowę, w gruncie kat. I-III: z transportem gruntu na odległość do 1 km na skrzyżowaniu z drogą gminną – 57,5 m2, Mechaniczne profilowanie podłoża równiarką wraz z zagęszczeniem – 504 m2, Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa mechanicznie stabilizowanego 0/31,5 gr. 12cm. wraz z skropieniem emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 podbudowy z kruszywa mechanicznie stabilizowanego na powierzchni – 561,48 m2, Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla ruchu KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. razem z łukami skrzyżowania z drogą gminną – 548,48m2, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla ruchu KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. razem z łukami skrzyżowania z drogą gminną – 535,48m2. Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia będącym integralną częścią SIWZ, są : szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z załączonym przedmiarem robót. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia w tym również STWiOR, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew - Boguszków trasa drogi na terenie równinnym na odcinku 1 km, Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja ulicy Bohaterów Studzianek w Magnuszewie w terenie równinnym na długości 180 mb Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie długość odcinka 130mb

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Babin (Północny) Numer referencyjny: GBO.271.01.2018 Prace obejmują: 1. Prace przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg 01.02.18
Przebudowa dróg gminnych we wsi Chełsty Zakres robót: I. Długość odcinka A – 235 mb. Branża drogowa: 1. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznie/korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni – 23.01.18
Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od km 65+100 do km 65+400 w miejscowości 19.01.18
Przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże-Gartki Zakres robót: Długość odcinka – 590 mb. Branża drogowa: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: zdjęcie ziemi urodzajnej o średniej grubości 15 cm – 24.01.18
Przebudowa drogi gminnej Zychorzyn Kolonia - Grabowa Kolonia Numer referencyjny: ZFK.271.1.2018 Zamówienie obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót: - wykonanie koryta z profilowaniem i 17.01.18
ZP.271.2.4.2018 Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego budowa przepustu (około 10,00 m rury) pod drogą gminną łączącego dwa nieużytki – lokalne zastoiska wody w Gostyninie, ul. 23.01.18
Utwardzenie terenu części działki nr 579/1 w Parysowie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm - 577,2 m2. 2. Wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych 30.01.18
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.3.2018.ABO Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 29.01.18
„Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą” Numer referencyjny: RIB.IZP.271.1.1.2018 3.1. Zakres 18.01.18
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE K – 6017 SOCHACZEW Numer referencyjny: 4/PN/2018 I. Roboty ogólnobudowlane: - roboty rozbiórkowe i demontażowe; - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 25.01.18