Sugestie
I.D.: 22816318

Część NR: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2: Przebudowę drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
02.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233123 45112730 45233000
Zamawiający:
NADLEŚNICTWO KOŁO
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 07/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 505252.82 PLN Cena wybranej oferty: 311929.74 Oferta z najniższą ceną: 311929.74 Oferta z najwyższą ceną: 463279.77 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: PRZEBUDOWA DRÓG LEŚNYCH – 2 ZADANIA: ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UROCZYSKO DĘBINA W LEŚNICTWIE LIPIE GÓRY; ZADANIE NR 2:PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOŚCIELEC ODDZ. 396, 397, 398. Numer referencyjny: SA.272.1.1.2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg leśnych: Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina W Leśnictwie Lipie Góry; Zadanie Nr 2: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398; jako dwa oddzielne zadania. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania. ZADANIE NR 1. Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w Leśnictwie Lipie Góry Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w m. Bierzwienna Długa Kolonia, Leśnictwo Lipie Góry (gmina Kłodawa, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ). Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł. 368,46 mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) budowę konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na warstwie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych ( gr. nośności podłoża G2 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 6) budowę przepustów pod zjazdami na tereny leśne; 2. Zakres robót to: 1) wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem i transportem urobku w ilości 604,64m3; 2) wykonanie rowów drogowych trapezowych i zbiorników odparowujących – wykopy wykonywane koparkami w ilości 391,27m3 z odwozem gruntu na odl. do 1km; 3) roboty ziemne – wywóz gruntu pochodzącego z wykopu wykonywany ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 z transportem urobku do 1km sam. samowyład. o ładowności 5-10t w ilości 604,64 m3; 4) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogi o powierzchni 2127,08 m2; 5) formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego gruntu nasypowego w ilości 482,15 m3; 6) wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z wałków sosnowych ? 7-15cm, dł.3,5m w ilości 2127,08 m2 ; 7) wykonanie dolnej warstwy nawierzchni gr.20 cm z kruszywa naturalnego ? 0/63mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie o pow. 2127,08 m2; 8) wykonanie górnej warstwy nawierzchni gr.10cm z kruszywa naturalnego ? 0/31,5mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm o pow. 2127,08 m2; 9) ułożenie płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm o wym. 1m x 3m w ilości 6 szt. na podsypce piaskowej ( na zakończeniach zjazdów z budowanej drogi ); 10) wykonanie 2 szt. przepustów pod zjazdami na drogi leśne z rury karbowanej PVC ? 300 o łącznej dł. 16,90mb; 11) profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w ilości 633,95 m2; 12) plantowanie powierzchni dna, skarp rowu i nasypu (obrabianie na czysto), humusowanie gr.5 cm i obsianie trawą w ilości 615,08 m2 ; 13) oznakowanie pionowe –przestawienie znaku B-1, 1 szt., zapory drogowej uchylnej -1 szt., słupki stalowe do znaków – 1 szt.; 14) karczowanie i wywóz pni po wyciętych drzewach oraz zasypanie dołów po usuniętych pniach; 15) karczowanie krzaków. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 1) Geodezyjne wytyczenie punktów stałych (początek trasy, wierzchołki łuków, załamań i skrzyżowania oraz końca trasy). 2) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Informacja o terenie budowy: 1) na projektowanym odcinku droga (wytyczony szlak leśny) składa się z dwóch odcinków prostych przebiegając między drogą powiatową i terenami zalesionymi; 2) posiada nawierzchnię gruntową, zarośniętą trawą i leśną roślinnością po której odbywa się ruch sprzętu zatrudnionego w gospodarce leśnej; 3) małe odstępy pomiędzy koronami drzew i zarośnięty, wąski „pas drogowy” oraz zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny, a zwłaszcza koleiny i błoto w okresie wiosenno-jesiennym, także po opadach deszczu, gdy tworzą się duże kałuże wody uniemożliwiają wjazd na drogę i wykonywanie podstawowych robót; 4) działka na której znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całej długości lasem (grunty leśne dz. nr 5105/1 i 5104/1 ), drogą publiczną – powiatową nr 3401P o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej na działce nr 450 oraz działką nr 495/1 położoną przy drodze powiatowej. 5) Pobocza nie wydzielone z pasa drogowego zarośnięte trawą i leśną roślinnością. 6) Rowy przydrożne - nie występują. 7) Zjazd o nawierzchni bitumicznej z drogi powiatowej na drogę leśną, pozostałe zjazdy to 3 zjazdy gruntowe na drogi leśne. 8) Jedno skrzyżowanie drogi leśnej z gruntowymi drogami leśnymi bocznymi (dojazdowymi ). 9) Z wizji w terenie wynika, że jedynie na początku drogi w sąsiedztwie zjazdu z drogi powiatowej na drogę leśną znajdują się urządzenia obce – kabel telekomunikacyjny. 10) Przepusty nie występują. ZADANIE NR 2: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec ( gmina Kościelec, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ) wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8. Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi leśnej - gruntowej funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.1356,68mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi: - nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na w-wie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych (gr. nośności podłoża G1 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego ; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 2. Zakres robót to: 1) wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem i transportem urobku w ilości 2914,58m3; 2) wykonanie rowów drogowych trapezowych i zbiorników odparowujących – wykopy wykonywane koparkami w ilości 536,46m3; 3) roboty ziemne –wywóz gruntu pochodzącego z wykopu wykonywany ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 z transportem urobku na odl.do 2km sam. samowyład. o ładowności 5-10t w ilości 2349,41 m3; 4) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogi o powierzchni 9294,11 m2; 5) formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu nasypowego z wykopu w ilości 565,17 m3; 6) wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z wałków sosnowych ? 7-15cm , dł.3,5m w ilości 9294,11 m2; 7) wykonanie dolnej warstwy nawierzchni gr.20 cm z kruszywa naturalnego ? 0/63mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie o pow. 9294,11 m2; 8) wykonanie górnej warstwy nawierzchni gr.10cm z kruszywa naturalnego ? 0/31,5mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm o pow. 9294,11 m2 ; 9) ułożenie płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm o wym. 1m x 3m w ilości 30 szt. na podsypce piaskowej ( na zakończeniach zjazdów z budowanej drogi ); 10) profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w ilości 2623,01 m2; 11) plantowanie powierzchni dna, skarp rowu i nasypu (obrabianie na czysto), humusowanie gr.5 cm i obsianie trawą w ilości 2712,68 m2; 12) oznakowanie pionowe –ustawienie znaku B-1, 1 szt. , tabliczek T18b/c – 8szt., zapory drogowej uchylnej -1 szt. i słupków stalowych do znaków – 9 szt.; 13) n/ karczowanie i wywóz pni po wyciętych drzewach oraz zasypanie dołów po usuniętych pniach; 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1) Geodezyjne wytyczenie punktów stałych (początek trasy, wierzchołki łuków, załamań i skrzyżowania oraz końca trasy). 2) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Informacja o terenie budowy 1) Na projektowanym odcinku droga ( wytyczony szlak leśny ) składa się; z trzech odcinków prostych z licznymi niewielkimi załamaniami przebiegając między terenami zalesionymi; 2) posiada nawierzchnię gruntową, po której odbywa się ruch sprzętu zatrudnionego w gospodarce leśnej; 3) małe odstępy pomiędzy koronami drzew i zarośnięty, wąski pas drogowy nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia pożarowego a zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny, zwłaszcza koleiny i błoto w okresie wiosenno-jesiennym po opadach deszczu gdy tworzą się duże kałuże wody uniemożliwiają wręcz wjazd na znaczny odcinek drogi i wykonywanie podstawowych robót; 4) działki na których znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całej długości lasami, gruntami oraz drogami leśnymi; 5) Pobocza gruntowe, praktycznie nie wydzielone z pasa drogowego zarośnięte trawą leśną roślinnością. 6) Rowy przydrożne nie występują, a jeżeli są to całkowicie zarośnięte. 7) Zjazdy wszystkie gruntowe, na projektowanym do budowy odcinku drogi to 17 zjazdów na drogi leśne . 8) Skrzyżowania - 12 skrzyżowań z drogami leśnymi; 9) Urządzenia obce i utrudnienia: - z wizji w terenie wynika, że na całym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego znajduje się jedynie leśna roślinność – drzewa i krzewy; urządzenia obce nie występują; 10) Przepusty nie występują. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADAŃ NR 1 i 2. 1. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień jako CPV 45.23.31.23-7 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg podrzędnych - droga dojazdowa. 2. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane roboty 5 letniej gwarancji. 3. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wymagania w stosunku do stosowanych wyrobów i materiałów - materiały użyte do realizacji zadań powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych rozumie przez to takie materiały i urządzenia, które spełniają wszystkie parametry techniczne przewidziane dla tych materiałów i urządzeń określone w danej dokumentacji. Wówczas Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego zamienniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez sporządzenie ich wykazu i załączenie odpowiednich dokumentów. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 2) roboty w zakresie kopania rowów; 3) roboty wykończeniowe i towarzyszące; 4) roboty odwadniające; 5) przepusty; 6) roboty drogowe w zakresie fundamentowania i nawierzchni dróg; 7) instalowanie znaków drogowych. 7. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 8. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 9. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy przebywających na terenie robót, znajdującej się i podpisywanej przez pracowników na terenie robót, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. 10. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 11. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH – Zamówienie z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy. 1) Zamawiający przewiduje możliwości zlecania zamówień podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp w zakresie związanym z drogami leśnymi. 2) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w Leśnictwie Lipie Góry Zadanie nr 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w m. Bierzwienna Długa Kolonia, Leśnictwo Lipie Góry (gmina Kłodawa, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ). Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.368,46 mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) budowę konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na warstwie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych ( gr. nośności podłoża G2 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 6) budowę przepustów pod zjazdami na tereny leśne; Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398. Zadanie nr 2. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec ( gmina Kościelec, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ) wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8. Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi leśnej - gruntowej funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.1356,68mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi: - nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na w-wie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych (gr. nośności podłoża G1 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego ; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi;

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1181 na terenie Leśnictwa Przytocznica Numer referencyjny: SA.270.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej położonej na gruntach leśnych 06.03.18
Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P miejscowość Piaski ulica Św. Marcina – ETAP II. Numer referencyjny: KD.DR.272.2.4.2018 2. W zakresie prac budowlanych zostaną wykonane następujące roboty: 01.03.18
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 178,183,153,187 na terenie działania RDW Czarnków Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze 26.02.18
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 180,174 na terenie działania RDW Czarnków Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze 26.02.18
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 181,177 na terenie działania RDW Czarnków Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze 26.02.18
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 182 na terenie działania RDW Czarnków Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze 26.02.18
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, Zielna oraz Krótka Numer referencyjny: GOS.271.4.2018 3.2.1. Część I – Przebudowa drogi gminnej ul. Polna i Zielna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 02.03.18
Przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki Etap II Numer referencyjny: RRG. 271. 3.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki, działki – 453, 470, obręb – 0002 20.02.18
Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży Numer referencyjny: AI.272.1.2018 Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w 23.02.18
przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry Numer referencyjny: ZDP.252.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 23.02.18