Sugestie
I.D.: 22800435

Część NR: 2 Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45200000 45210000 45220000 45230000 45234000 45234115 45300000 45312330 45314000 45314300 45314310 45400000 45500000 45213320
Zamawiający:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji:
PL:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie, Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-05-29 Liczba otrzymanych ofert: 3 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 786547775.09 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 734815228.10 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 ******* SKŁAD KONSORCJUM: Konsorcjum: Mostostal Kraków S.A./PKP Energetyka S.A./ Schweerbau GmbH &CO. KG Bauunternehmen ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin. Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to: przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś, dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”, spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.) spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.1.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o NIEj państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru(niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych, likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków NIEbezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej NIEzawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez: zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność), zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków, eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI. Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający: Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż: Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu Projekty budowlane – architektura i konstrukcja Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji) UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.: 1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy. 2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie. W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa. Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe): — Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin; — Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin; — Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin; — Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb NIEtrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin; — Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin. Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej): Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F), Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G), Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H) natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C. W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, kolidujących obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN), elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN), elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2, urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji, sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów, oraz wykonanie następujących projektów: Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym, Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych, Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne, Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze: projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót 2. Dokumenty powykonawcze: projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb NIEtrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Rozbiórka budynku w km 32,853 -Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853 Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307 Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317 Rozbiórka budynku w km 46,880 W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót: Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp. Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu. Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Inne projekty branżowe NIEzbędne do realizacji robót 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności: projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż. W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej. Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku. Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie. Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budynek administracyjny – ISE Dęblin Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony. Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu, Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164 Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m? w km 164. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót: Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części, w Warszawie.  
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części, w Warszawie.  
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części, w Warszawie.  
Dostawa mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych – nr 36/17/N  
Wykonywanie kolejowej komunikacji zastępczej przewozu osób na trasie Lublin–Dęblin–Lublin  
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu puławskiego według załączonego do niniejszego zapytania wykazu. Stała organizacja ruchu powinna być wykonana zgodnie z 28.02.18
Projekt przebudowy ul. Konarskiego wraz z odwodnieniem i utwardzeniem pobocza na odcinku od ul. Samorządowej do bramy szpitala w ramach zadania budżetowego pod nazwą „nakładka asfaltowa i odwodnienie 21.02.18
Przebudowa pasa drogi gminnej ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego „przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. 06.03.18
Budowa linii światłowodowych pomiędzy kompleksami w m. Ustka – przygotowanie dokumentacyjne wraz z wykonaniem robót budowlanych Numer referencyjny: Sprawa nr 251.11.18.SP 1. Przedmiotem zamówienia 05.03.18
Wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 139 wycinka drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew.17/2 obr. 139 dla sekcji V i VI wg. decyzji 22.02.18