Sugestie
I.D.: 22553080

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu cz 2: a) wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
21.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45112720 45112723 45310000 45236110 37535200 45236210 50870000 43325000 34928480 39113600
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY PNIEWY
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 14/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 60162.60 Cena wybranej oferty: 74000.00 Oferta z najniższą ceną: 74000.00 Oferta z najwyższą ceną: 74000.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zagospodarowanie terenu rekreacyjengo przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu Numer referencyjny: BZT.271.2.17.2017 Zakres prac obejmuje w szczególności: część I a) wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową gr. 8 cm z podbudową - 273 m2, b) wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 177 m2, c) wykonanie ogrodzenia terenu z gotowych elementów ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych i malowanych - 45 m oraz z siatki ogrodzeniowej – 153,6 m wraz z furtkami stalowymi – 3,2 m2, d) rekultywację gruntu wraz z wysiewem traw – 340 m2, e) wykonanie miejsca na ognisko - stopy fundamentowe, obmurowanie cegłami klinkierowymi, f) dostarczenia materiałów do wysiewu trawy na boisku. g) roboty elektryczne - ułożenie kabla zasilającego i montaż oświetlenia zewnętrznego (słup + 2 oprawy). h) dla wszystkich części zadania - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zapewnienia udziału w procesie budowlanym kierownika budowy, część II a) wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych obejmujące: montaż elementów placu zabaw (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt., równoważnia – 1 szt, drabinka sznurowa – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., ławka drewniana – 3 szt., tablica z regulaminem placu zabaw – 1 szt., koszt na śmieci – 1 szt.), montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wioślarz – 1 szt., narty biegowe – 1 szt., wyciskanie z pozycji siedzącej – 1 szt.), b) dostawę ławek drewnianych (miejsce przy ognisku) – 4 szt., c) dostarczenie i montaż bramek na boisku – 2 szt. część III a) wykonanie i montaż altany drewnianej o przekątnej 8,5 m, wraz dostarczeniem i montażem wyposażenia (ławostoły -6 szt., kosz na śmieci – 1 szt.), b) roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej w altanie. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na ww. części zadania obejmujące następujące zakresy przedmiarów robót: I cześć - obejmującą roboty drogowe, ogrodzenie, rekultywację gruntu wraz z wysiewem traw, miejsce na ognisko i roboty elektryczne, poza instalacją elektryczną w altanie. Cześć ta obejmuje również czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne dla całego zakresy (wszystkich części objętych zamówieniem), w tym: czynności pomiarowe, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierownik budowy. Cześć I obejmuje pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 1 – 18, 30 – 31, 35, oraz przedmiaru na roboty elektryczne: dz. 2 poz. 10 – 120 II cześć – obejmującą wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, dostarczenie ławek do miejsca przy ognisku oraz montaż bramek na boisku. Pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 19 – 28, 32 i 36, III cześć - obejmująca wykonanie altany drewnianej, dostarczenie wyposażenia altany, wykonanie instalacji elektrycznej altany. Pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 29, 33 – 34, oraz przedmiaru na roboty elektryczne: dz. 1 poz. 10 – 250 Zakres zadania został wskazany w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz STWiOR. Zakres obejmuje również inne czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne, w tym: czynności pomiarowe, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierownik budowy. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, Wymagane cechy materiałów, produktów o jakich mowa w art. 30 ust. 8 p. z. p. określone zostały w dokumentacji projektowej. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element wskazany w niniejszej SIWZ. Wymagania Zmawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacji musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1976 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.) w ramach umowy o pracę w powyższym rozumieniu wykonywane muszą być roboty ogólnobudowlane. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zmawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa powyżej Wykonawca zapłacić każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł dziennie. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu- część 1 Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) część I a) wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową gr. 8 cm z podbudową - 273 m2, b) wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 177 m2, c) wykonanie ogrodzenia terenu z gotowych elementów ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych i malowanych - 45 m oraz z siatki ogrodzeniowej – 153,6 m wraz z furtkami stalowymi – 3,2 m2, d) rekultywację gruntu wraz z wysiewem traw – 340 m2, e) wykonanie miejsca na ognisko - stopy fundamentowe, obmurowanie cegłami klinkierowymi, f) dostarczenia materiałów do wysiewu trawy na boisku. g) roboty elektryczne - ułożenie kabla zasilającego i montaż oświetlenia zewnętrznego (słup + 2 oprawy). h) dla wszystkich części zadania - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zapewnienia udziału w procesie budowlanym kierownika budowy, I cześć - obejmującą roboty drogowe, ogrodzenie, rekultywację gruntu wraz z wysiewem traw, miejsce na ognisko i roboty elektryczne, poza instalacją elektryczną w altanie. Cześć ta obejmuje również czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne dla całego zakresy (wszystkich części objętych zamówieniem), w tym: czynności pomiarowe, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierownik budowy. Cześć I obejmuje pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 1 – 18, 30 – 31, 35, oraz przedmiaru na roboty elektryczne: dz. 2 poz. 10 – 120 Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu - część 2 Zakres prac obejmuje w szczególności: część II a) wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych obejmujące: montaż elementów placu zabaw (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt., równoważnia – 1 szt, drabinka sznurowa – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., ławka drewniana – 3 szt., tablica z regulaminem placu zabaw – 1 szt., koszt na śmieci – 1 szt.), montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wioślarz – 1 szt., narty biegowe – 1 szt., wyciskanie z pozycji siedzącej – 1 szt.), b) dostawę ławek drewnianych (miejsce przy ognisku) – 4 szt., c) dostarczenie i montaż bramek na boisku – 2 szt. II cześć – obejmującą wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, dostarczenie ławek do miejsca przy ognisku oraz montaż bramek na boisku. Pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 19 – 28, 32 i 36, Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu- część 3 Zakres prac obejmuje w szczególności: część III a) wykonanie i montaż altany drewnianej o przekątnej 8,5 m, wraz dostarczeniem i montażem wyposażenia (ławostoły -6 szt., kosz na śmieci – 1 szt.), b) roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej w altanie. III cześć - obejmująca wykonanie altany drewnianej, dostarczenie wyposażenia altany, wykonanie instalacji elektrycznej altany. Pozycje przedmiaru na roboty budowalne: 29, 33 – 34, oraz przedmiaru na roboty elektryczne: dz. 1 poz. 10 – 250

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZT.271.2.7.2018 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) wykonanie i montaż  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wykonanie placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: 1) Wykonanie placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych i elementów małej  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, górki zjazdowej i małej architektury. Część 2 - obejmuje zagospodarowanie terenu urządzeniami zabawowymi placu zabaw o nawierzchni  
Rewitalizacja Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe, naniesienie projektu w terenie – 2930,00  
Część nr: 1 Nazwa: Budowa i doposażenie placu zabaw w m. Popowo, gm. Wronki Zakres zamówienia obejmuje: montaż elementu zabawowego (zjazdu linowego), wyrównanie terenu i porządkowanie terenu.  
Część nr: 2 Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach. Zakres zamówienia obejmuje: montaż elementu zabawowego (zjazdu linowego), przeniesienie elementów zabawowych, remont  
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DWORCOWEJ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 37535200-9 Przedmiot umowy obejmuje do wykonania: 1) Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych wraz z zabetonowaniem  
Część nr: 3 Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i słońcem. Zakres zamówienia obejmuje montaż elementów małej architektury – wiaty chroniącej  
Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu 11.05.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOP.271.13.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Parku Kanikowskiego w Przeźmierowie. 2. Zakres rzeczowy zadania