Sugestie
I.D.: 22811134

Część NR: 3 Nazwa: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w miejscowości Kwaśniów Górny”

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
01.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233222 45233252 45112730 45233000
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 31/07/2017 Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53364.30 PLN Cena wybranej oferty: 45207.32 Oferta z najniższą ceną: 45207.32 Oferta z najwyższą ceną: 55964.13 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Część 1 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz (ul. Długa) – Bogucin Duży – Jaroszowiec w miejscowości Bogucin Duży” (Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień - 45233140 – 2, 45233252 – 0, 45233222 – 1). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz (ul. Długa) – Bogucin Duży – Jaroszowiec w miejscowości Bogucin Duży. Prace będą prowadzone od posesji nr 80 do posesji nr 92 w miejscowości Bogucin Duży. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7a do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Część 2 „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1097K (Chechło – do drogi nr 791) w miejscowości Chechło” (Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień - 45233140 – 2, 45233252 – 0, 45233222 – 1). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1097K Chechło – do drogi nr 791 w miejscowości Chechło. Prace będą prowadzone od posesji nr 58 na odcinku o długości 255mb w kierunku posesji nr 72 w miejscowości Chechło. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7b do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Część 3 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w miejscowości Kwaśniów Górny” (Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień - 45233140 – 2, 45233252 – 0, 45233222 – 1). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w miejscowości Kwaśniów Górny. Pracę będą prowadzone od posesji nr 104 do posesji nr 110 w miejscowości Kwaśniów Górny. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach ww. zadania zawiera załącznik nr 7c do SIWZ – Kosztorys ślepy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do podpisania wraz z protokołem końcowego odbioru robót, dokumentu gwarancyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. W odniesieniu do każdej z części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wskazane przez niego niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Są to: - przygotowanie frontu robót, - nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót, - zamawianie materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, - zapewnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót, - kierowanie grupą podległych pracowników, - nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót (m.in. przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych, brukarskich oraz wykończeniowych). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób realizujących ww. czynności. Obowiązek zatrudnienia wyżej wymienionych osób dotyczy wykonawcy jak i podwykonawcy. Za brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wskazaną w § 17 ust. 1 pkt 13 umowy (zał. nr 6 do SIWZ). Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia dot. osób zatrudnionych przy realizacji zadania (dot. każdej z części zamówienia). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sułkowice  
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Gdów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  
Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik”  
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 25 Nazwa: Zestaw bezprzewodowy klawiatura ergonomiczna +mysz, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, monitor 25”  
„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych.  
Postępowanie / część zostało unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa macierzy dyskowej oraz switcha dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 20.02.18
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 20.02.18