Sugestie
I.D.: 22550902

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła).

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
21.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71320000
Zamawiający:
Skarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Miasto Warszawa
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)., Zamówienie obejmuje:, 1. Dokumentacją projektową – zawierającą warianty przebiegu trasy, węzłów i obiektów inżynierskich, 2. Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym wykonanie opinii geotechnicznej, 3. Analizy i prognozy ruchu, 4. Założenia organizacji ruchu, 5. Materiały do oceny i audytu BRD, 6. Opracowania ekonomiczno-finansowe, 7. Kosztorys inwestycji, 8. Opracowania z zakresu ochrony środowiska wraz z inwentaryzacją przyrodniczą, 9. Spotkania informacyjne ze społeczeństwem, 10. Analiza wielokryterialna, 11. Podsumowanie i wnioski, 12. Wniosek wraz z załącznikami o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, 13. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Dla inwestycji objętej opracowaniem należy przeanalizować i zaproponować rozwiązania, w szczególności:, 1. Wariantowe przebiegi projektowanej trasy wraz z propozycją linii rozgraniczającej teren inwestycji,, 2. Sposób powiązania z istniejącą siecią drogową,, 3. Przekroje normalnych drogi wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,, 4. Rozwiązania skrzyżowań/węzłów, 5. Rozwiązania przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,, 6. Projektowany układ dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,, 7. Drogi technologiczne oraz drogi dojazdowe do urządzeń wyposażenia technicznego drogi np. zbiorników retencyjnych, 8. Rozwiązania obiektów inżynierskich,, 9. Wskazanie istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki,, 10. Rozwiązania infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w tym chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,, 11. Umiejscowienie zatok autobusowych,, 12. System odwodnienia pasa drogowego i jego wpływ na tereny sąsiadujące, ze wskazaniem odbiorników wód, 13. Urządzenia ochrony środowiska m.in. takie jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,przepusty ekologiczne, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni, 14. Infrastruktura techniczna dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej, w tym oświetlenie drogowe, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczających ścieki sanitarne,kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne., 15. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, 16. Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 17. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników wody w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,, 18. Zagospodarowanie terenu zielenią,, 19. Projekt prac geologicznych dla wariantu rekomendowanego,, 20. Wszelkie inne prace projektowe jakie okażą się niezbędne dla realizacji zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 oraz budowa magistrali wodociągowej DN 400 wraz z przewodami rozbiorczymi DN 150 i kanalizacji sanitarnej DN 160-600 w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński. 28.05.18
Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie  
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym. 30.06.19
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej na terenie DOM SłużewiecWykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej na terenie DOM Służewiec.  
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej na terenie DOM WierzbnoWykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej na terenie DOM Wierzbno  
Rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja systemu zasilania węzła łączności w m. Czerwieńsk – roboty budowlane 07.08.18
Dzierżawa 4 pasażerskich lokomotyw elektrycznych wraz z usługą utrzymania  
Dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 9-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach SIEMENS  
Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42 24.04.18
Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42 22.05.18