Sugestie
I.D.: 22486599

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drog

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
19.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
34928472 45100000 45233200 45233220 45233223 71322500
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – ROBOTY BUDOWLANE: Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, odtworzenie istniejących ciągów oraz zapewnienie poprawnego odprowadzenia wód opadowych. Roboty te obejmują przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3309Z wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. 1. Zakres prac: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis wykonania przedmiotu zamówienia), z którym powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony został w dokumentacji projektowej na którą składają się: • Branża drogowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy, • Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, • Dokumentacja Geotechniczna • Projekt stałej organizacji ruchu, • przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy). 2. Zakres robót obejmuje m. in.: • Karczowanie pni drzew, krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego; • Usunięcie ziemi urodzajnej humusu zgodnie z zakresem wskazanym w projekcie; • roboty rozbiórkowe nawierzchni drogi, zatok autobusowych i wiat przystankowych, zjazdów i skrzyżowań zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej; • frezowanie nawierzchni na przepuście gospodarczym grubości 4 cm; • demontaż istniejących barier ochronnych stalowych; • demontaż istniejącego oznakowania pionowego, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; • roboty ziemne (m. in. wykonanie wykopów, wykonie koryta pod konstrukcję jezdni, zatok autobusowych, zjazdów, ścinanie skarp nasypów, dobudowanie dodatkowej szerokości nasypów, wykonanie schodkowania istniejących skarp nasypów, odtworzenie, pogłębienie i wykonanie nowych rowów, uzupełnianie poboczy, uzupełnianie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem, umocnienie darniną i faszyną); • przebudowę drogi powiatowej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia; • przebudowę zatok autobusowych, zjazdów; • oczyszczenie obiektów inżynierskich. 3. Podstawa prawno – techniczna wykonywanego zadania: • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej B.7331-00003/10 z dnia 27 września 2010 r. (aktualna, realizacja II etapu jest kontynuacją robót wcześniej rozpoczętych). 4. Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać m. in. następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: • projekt tymczasowej organizacji ruchu; • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; • harmonogram rzeczowo – finansowy określający planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót w rozbiciu tygodniowym – ze względu na krótki termin realizacji, sporządzony według załącznika nr 8 do SIWZ, który stanowił będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: - aktualizacji harmonogramu polegającej na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminów wykonywania poszczególnych prac i przekazywania Zamawiającemu co tydzień od dnia przekazania placu budowy oraz na prośbę Zamawiającego. - załączenia do faktury końcowej zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego po zakończeniu inwestycji, który posłuży Inwestorowi jako element rozliczeniowy z Instytucją Finansującą; • Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być sporządzony rzetelnie, uwzględniać postęp robót i termin zakończenia robót oraz podlega akceptacji Zamawiającego. Przedłożenie harmonogramu nierealnego do wykonania lub wykraczającego poza zakres przedmiotu umowy stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; • dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach, zawierającą w szczególności: - dokumentację budowy z naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - dokumentację budowy z naniesionymi istotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru wraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - protokoły z prób, sprawozdań, pomiarów, badań; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolorze, w 4 egzemplarzach). Geodezja powykonawcza winna być wykonana w formie tradycyjnej „na papierze” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w formie elektronicznej. Dokumentację należy przedłożyć w formie map – 4 egzemplarze papierowe i jedna elektroniczna. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów dostarczanych w ramach realizacji umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: - używanie, - zwielokrotnianie, - kopiowanie, - modyfikacje. 5. Obowiązki Wykonawcy m in.: 1) Wykonawca musi wliczyć w cenę wykonanie wszystkich elementów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ, których nie obejmuje przedstawiony przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) m.in. : - karczowanie wszystkich pni na odcinku objętym przebudową, łącznie z niezinwentaryzowanymi, które mogą zostać odsłonięte podczas prac ziemnych; - przełożenie kostki betonowej zjazdu w km 22+332,00 w celu nawiązania się do nowej nawierzchni na poszerzeniu; - przeniesienia niezinwentaryzowanych urządzeń liniowych lub usunięcie kolizji. 2) Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd oraz dojścia do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 3) Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zawiadomić użytkowników infrastruktury o terminie rozpoczęcia robót. 4) Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt, powiadamiając Inspektora Nadzoru. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i zatwierdzenie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, jednak nie później niż do dnia 05.09.2017 r. oraz wykonania oznakowania w trakcie prowadzenia robót. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania biura budowy, w którym przechowywany będzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane będą rady budowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania tablicy informacyjnej budowy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo budowlane. 8) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek. 9) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 10) W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzględni wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 2) Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p. poż. 3) Zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy. 4) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. 6) Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie. 7) Przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń. 8) Dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników. 9) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 10) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 11) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim. CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – OZNAKOWANIE: W ramach polepszenia bezpieczeństwa ruchu na projektowanym odcinku drogi wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowe zasady rozmieszczenia oznakowania pokazane zostały w projekcie stałej organizacji ruchu. Tablice znaków pionowych pokryte zostaną folią odblaskową II – generacji. Oznakowanie poziome wykonane zostanie jako grubowarstwowe. Na odcinku objętym przebudową wykonane zostaną również bariery energochłonne typu SP-04 typ B, zgodnie z projektem budowlanym. 1. Zakres prac: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis wykonania przedmiotu zamówienia), z którym powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony został w dokumentacji projektowej na którą składają się: • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, • projekt stałej organizacji ruchu, • Projekt budowlany, projekt wykonawczy – Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego • przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy). 2. Zakres robót obejmuje m. in.: • Wykonanie oznakowania poziomego w ramach stałej organizacji ruchu • Wykonanie oznakowania pionowego w ramach stałej organizacji ruchu • Montaż barier energochłonnych 3. Podstawa prawno – techniczna wykonywanego zadania: • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej B.7331-00003/10 z dnia 27 września 2010 r. (aktualna, realizacja II etapu jest kontynuacją robót wcześniej rozpoczętych). • projekt stałej organizacji ruchu. 4. Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać m. in. następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 5. Obowiązki Wykonawcy m in.: 1. Wykonawca musi wliczyć w cenę wykonanie wszystkich elementów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ, których nie obejmuje przedstawiony przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy); 2. Wykonawca dokona montażu dodatkowych dwóch znaków drogowych D-15 (na żądanie), które nie zostały przewidziane w stałej organizacji ruchu, są jednak uwzględnione w przedmiarze. Miejsce montażu znaków zostanie wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio przed realizacją robót. 3. Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zawiadomić użytkowników infrastruktury o terminie rozpoczęcia robót. 5. Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt, powiadamiając Inspektora Nadzoru. 6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek. 7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 8. Po zakończeniu robót wykonywanych w ramach I Części Zamówienia, Wykonawca II Części zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 9. W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzględni wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 10. 6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1. Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 2. Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p. poż. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy. 4. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników. 6. Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Ochrona obiektów zakładu usług komunalnych w szczecinie (w podziale na części)  
Opracowanie dok. pn: Przebudowa dr.woj. nr 151 w m. Barlinek w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odc. przejścia przez m. Barlinek.  
Oprac. dokumentacji dla zad pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż dr. kraj. nr 26 w m. Myślibórz oraz wyk. dok. oznakowania trasy rower. na odc. przejścia przez m. Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich).  
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Stepnica – Czarnocin (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego.  
Oprac. dokumentacji pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż dr. kr. nr 10 na odc. od Nosowa do Wapnicy oraz wyk. dok. oznakowanie trasy rower. na odc. od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich).  
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Pełczyce-Choszczno (Trasa Pojezierzy Zachodnich).  
Konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eks-ploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru  
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz.  
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie- etap II.  
61/11/01/2018 Roboty budowlano-montażowe w oparciu o opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla 155 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie podanych w dokumentacji projektowej ilości 30.01.18