Sugestie
I.D.: 22870861

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 12

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233000 45112730
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania Numer referencyjny: SE.261.4.2017 Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji technicznej, przedmiarach robót które stanowią załącznik 10 do SIWZ. b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- załącznik 9 do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar stanowi podstawę ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego(ślepego)- załącznik 2 do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802 Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 2 Nazwa: Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 3 Nazwa: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część nr: 3 Nazwa: Zad.3 Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny w m. Wielki Dół, w km 3+745-5+430 Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1  
Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w miejscowości Wola Piskulina Numer referencyjny: RIR.271.1.2.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 24.01.18
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina Numer referencyjny: ZP.271.1.GK.2018 Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 22.01.18
„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych.  
Modernizacja/remont/przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Włosienica- Remont ul. Rzecznej w Włosienicy Numer referencyjny: WI.2712.2.2018.AG 1. Zakres rzeczowy robót: - rozebranie istniejącej 26.01.18
„Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci 25.01.18
Przebudowa drogi gminnej nr G000021 „Berno” w km 0+000,00 – 2+475,00 Numer referencyjny: IOS.271.1.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr G000021 „Berno” w km 0+000,00 – 23.01.18
Część NR: 4 Nazwa: Zadanie częściowe nr 4.: Remont drogi gminnej Sławice w stronę Gawrońca nr 140376K w miejscowości Sławice w km 0+000-0+300 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Podbudowa 4.  
Zadanie częściowe nr 3 .: Remont drogi gminnej w miejscowości Widnica nr 140297K, nr 140388K w km 0+000 - 0+730 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia asfaltowa  
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie częściowe nr 2.: Remont drogi gminnej Kamieńczyce przez wieś nr K140348 w miejscowości Kamieńczyce w km 0+000 do 0+280 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3.