Sugestie
I.D.: 22335620

Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Część nr: 2 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji or

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
13.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
38420000
Zamawiający:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
Miejsce realizacji:
Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, ...
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych i zbiornikach stacjonarnych ... Numer referencyjny: ILG7f-231-12-2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych i zbiornikach stacjonarnych będących w eksploatacji jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z trzyletnią eksploatacją systemu. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych i maszyn budowlanych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 38420000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Cały kraj. II.2.4) Opis zamówienia: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdów kolejowych i maszyn budowlanych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Termin realizacji zamówienia: — zakup, dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie systemu oraz jego odbiór w terminie 150 dni — eksploatacja systemu przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru protokolarnego sprawnego systemu. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu stanu i zużycia paliw w zbiornikach stacjonarnych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 38420000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zakup, montaż i uruchomienie monitoringu stanu i zużycia paliw wraz z trzyletnią eksploatacją systemu w zbiornikach stacjonarnych będących w lokalizacjach Zakładów Linii Kolejowych na terenie kraju. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Termin realizacji zamówienia: — zakup, dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie systemu oraz jego odbiór w terminie 90 dni — eksploatacja systemu przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru protokolarnego sprawnego systemu. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 131-268694 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6060/ILG 7/08613/05149/17/P Część nr: 1 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych będących w eksploatacji jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z trzyletnią eksploatacją systemu. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6060/ILG 7/08613/05149/17/P Część nr: 2 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w zbiornikach stacjonarnych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: uzp@uzp.gov.pl Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 09/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Ochrona obiektów zakładu usług komunalnych w szczecinie (w podziale na części)  
„Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego – dostawa mebli.” Numer referencyjny: Or.272.12.2017 Przedmiotem zamówieni 28.02.18
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości naparkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniemczystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w latach 2018 -2020  
System dynamicznej informacji pasażerskiej II 22.02.18
System dynamicznej informacji pasażerskiej II 23.02.18
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości i w części na terenie gminy Złocieniec  
Zakup i instalacja infrastruktury informatycznej niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach  
Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu budynku Urzędu Gminy Głowno i budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie”. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i 02.03.18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sułkowice  
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2018.