Sugestie
I.D.: 22511725

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Utrzymanie czystości w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r.-30.06.2018r.

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
20.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
50721000 55523100 90919300 90900000
Zamawiający:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TELATYNIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 58500 Cena wybranej oferty: 58500 Oferta z najniższą ceną: 58500 Oferta z najwyższą ceną: 58500 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu czystości, przygotowanie posiłków i obsługa i eksploatacja stołówki oraz obsługa kotłowni. Zamówienie podzielone jest na trzy części: 1. Część I - Utrzymaniu czystości w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r.-30.06.2018r. Szczegółowy zakres prac i obowiązków : 1. Sprzątanie codzienne za wyjątkiem dni wolnych od nauki obejmować będzie: 1/ sale szkolne w ilości 29szt. (1600 m2) 2/ łazienki -17, ubikacje- 41 szt./ mycie ścian i posadzek/ ( 150 m2) 3/ korytarze, klatki schodowe, schody zewnętrzne i inne pomieszczenia szkolne (1050 m2) 4/ teren przylegający / boisko , place zabaw ,chodniki/ ( 9500 m2) 5/ szatnie-3 (220m2) 2. Mycie okien - 4 razy w roku w październiku ,listopadzie, kwietniu i maju. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie sanitarno - porządkowym powierzchni poziomych i pionowych z uwzględnieniem, iż w salach szkolnych występują wykładziny PCV i dywanowe, parkiet, płytki lastriko , glazura i terakota. W toaletach występuje terakota . 3. Zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu obejmuje : 1/ odkurzanie i czyszczenie wykładzin i dywanów. 2/ czyszczenie powierzchni podług, parkietów i korytarzy z zastosowaniem środków chemii gospodarczej które nie stwarzają zagrożenia poślizgowego . 3/ czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni ławek, tablic i półek podtablicowych, biurek, szaf, szafek, parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi itp. 4/ porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury łazienkowej , luster wiszących, zabezpieczenie toalet w papier toaletowy i mydło w płynie oraz środki dezynfekujące i zapachowe. Po zakończeniu usługi Wykonawca maluje we własnym zakresie i z własnych materiałów łazienki, ubikacje i pomieszczenia gospodarcze. 5/ opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci 6/ mycie otworów okiennych / szyb i ram okiennych od wewnątrz i z zewnątrz / polegające na tym, że technika mycia powinna być dostosowana do rodzaju okien – okna otwierają się do wewnątrz, wysokość okien licząc od podłogi nie przekracza 3,5 m . powierzchnia 800m2. Wyjątek stanowią okna i przeszklenia w sali gimnastycznej sięgające do wysokości 6,0m powierzchnia ok. 75m2 7/ pranie firan ok.500m2, zasłon nie mniej niż dwa razy w roku / wrzesień ,kwiecień / 8/ sprzątanie boiska oraz terenu przyległego do szkoły, strzyżenie żywopłotu wokół jednego placu zabaw (krzewy są dwuletnie i pielęgnacja polega na nieznacznym przycinaniu ), pielenie rabatek i koszenie trawy (dotyczy także terenu pomiędzy ogrodzeniem Szkoły a drogą publiczną ) - wysokość porostu traw nie może przekraczać - 10 cm . 9/ podlewanie i przesadzanie kwiatów w klasach i na korytarzach - w tym, w okresie ferii 10/ zabezpieczyć wykonanie usługi ( obecność pracownika ) w trakcie zajęć pozalekcyjnych , dyskotek , uroczystości szkolnych i środowiskowych /akademie, wybory, zebrania / - w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w tym, w dni wolne od pracy 11/Po zakończeniu usługi maluje pomieszczenia łazienek, ubikacji i pomieszczenia gospodarcze 4. Sprzątanie należy prowadzić w godzinach od 7.00 do 17.00 lub innych godzinach po uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Należy zabezpieczyć co najmniej dwóch pracowników zobowiązanych do stałego przebywania na terenie szkoły w godzinach jej pracy (wymagane uzgodnienie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej), do których obowiązków należeć będzie: a) bieżące sprzątanie obiektu b) nadzorowanie pracy dzwonka automatycznego w sytuacjach awaryjnych dzwonienie na lekcje i przerwy c) odśnieżanie, posypywanie chodników środkami zapobiegającymi oblodzeniu (dotyczy również chodnika przy drodze publicznej przyległego do terenu Szkoły Podstawowej). Odśnieżanie i sprzątanie 2 placów zabaw ( 600m2 ) z uwzględnieniem iż na placach zabaw jest położona nawierzchnia poliuretanowa TETRAPUR PZ 4 d) nadzór nad szatniami. ( szatnia jest otwarta z osobnymi boksami dla każdej klasy) e) pilnowanie aby osoby postronne nie przebywały na terenie szkoły i szatni. f) otwiera i zamyka Szkołę oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej zabezpieczenie podczas zajęć lekcyjnych i podczas wykonywania usługi. 6. Czynności porządkowe należy wykonywać po zajęciach lekcyjnych. 7. Środki czystości i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpiecza wykonawca na własny koszt. 8. Wykonuje drobne naprawy sprzętu szkolnego np. zamki, spłuczki itp. – niezwłocznie po zauważeniu usterki lub na zlecone Dyrektora Szkoły Podstawowej . Zakup sprzętu będzie po stronie Zamawiającego . 9. Z własnych środków wyposaża szkołę w środki czyszczące, piorące, dezynfekujące, ścierki, ręczniki, ręczniki jednorazowe do łazienek ( rolka kolorowe ), papier toaletowy (szary lub kolorowy ), mydło toaletowe w płynie z dozownikami. 10. W okresie 01.09.2017r.-15.10.2017r. i 15.04.2018r. -30.06.2018r.(z wyłączeniem sezonu grzewczego) oprócz przydzielonego rejonu zewnętrznego dba o utrzymanie czystości na placu wybrukowanym płytami betonowymi w otoczeniu kotłowni . 11. Wykonuje niezbędne prace porządkowe w szkole i jej otoczeniu w okresie ferii zimowych i letnich (podlewanie kwiatów, koszenie trawy, strzyżenie żywopłotu, pielenie rabatek) w 2017r do 31.07.2018r oraz prace mające na celu przygotowanie obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego w 2017/2018r oraz inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej a dotyczące utrzymania porządku w Szkole i obejściu . Informacje pomocne do kalkulacji kosztów dla Wykonawcy : - do szkoły uczęszcza około 150 uczniów w klasach I –VII, 66 uczniów w II- III klasach Gimnazjum i około 50 wychowanków oddziału przedszkolnego . W szkole pracuje 34 nauczycieli i pracowników. - zajęcia szkolne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530 - szkoła nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia gospodarcze pracownikom Wykonawcy na materiały, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonywania usługi . - nieodpłatnie zapewnia ujęcie ciepłej i zimnej wody oraz energię elektryczną. - szkoła nieodpłatnie zabezpiecza kontenery na śmieci , które są opróżniane jeden raz w miesiącu. 2.Część II - Przygotowanie posiłków dla uczniów Szkół Gminy Telatyn oraz eksploatacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r. –30.06.2018r. Szczegółowy zakres prac i obowiązków : 1.Przygotowywanie i podawanie posiłków dla uczniów (przedszkolakom do stolika) Szkoły Podstawowej w Telatynie i przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poturzynie oraz obsługa i eksploatacja kuchni wraz ze stołówką codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych i wychowawczych obejmować będzie: 1/ zbieranie pieniędzy od dzieci na zakup produktów żywnościowych na potrzeby stołówki z zastosowaniem przepisów Art. 67a ust. 3-4 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 ) 2/ opracowywanie tygodniowych jadłospisów z wyliczeniem wartości kalorycznych i podaniem gramatury posiłków . Uwaga! Odrębnie Szkół Podstawowych w Telatynie i Poturzynie. 3/ gotowanie posiłków zgodnie z tygodniowymi jadłospisami – zatwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły oraz przedstawiciela Rady Rodziców. 4/ podawanie posiłków w godzinach i ilości ustalonej przez Dyrektora Szkoły 5/ sprzątanie i mycie naczyń 6/ utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pomieszczeń kuchni, stołówki oraz wyposażenia 1. Posiłki przygotowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi i standardami żywieniowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.1256 ) 2. Przy zakupie produktów żywnościowych stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 3. Każdego miesiąca rozliczać koszty posiłków – informacje przedkładać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Rodziców . Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców oraz osoby upoważnione przez Dyrektora mają prawo kontroli dokumentacji Wykonawcy w zakresie wykonywanej usługi, zaś w przypadku nie udostępnienia dokumentacji lub niezgodnego jej prowadzenia z niniejszą SIWZ z Wykonawcą zostanie rozwiązana umowa o usługę z jego winy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do obsługi osoby posiadające stosowne i aktualne badania lekarskie. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan sanitarny kuchni i stołówki, w tym realizuje postanowienia i decyzje dotyczące funkcjonowania i obsługi kuchni oraz stołówki szkolnej. Zapewnić uczniom terminowe wydawanie posiłków. 5. Zakres prac obejmuje ponadto następujące czynności: 1)Porządkowanie i dezynfekcja urządzeń kuchennych i naczyń 2)Mycie otworów okiennych w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz pomieszczeń pomocniczych. 3) Dbałość o czystość ścian i powierzchni podłogowych – w miarę potrzeb wykonuje malowanie ścian. 6. Zamawiający zabezpiecza dostawy energii elektrycznej do urządzeń zainstalowanych w kuchni na własny koszt. 7. Wykonawca: 1)Odpowiada za należyty stan urządzeń kuchennych i naczyń. Remonty bieżące i uzupełnianie stanu naczyń wykonuje na bieżąco i we własnym zakresie 2)W przypadku awarii urządzeń technicznych powierzonych wykonawcy spowodowanych jego winą – remontu dokonuje we własnym zakresie 3) Wykonawca na własny koszt wyposaża kuchnię w niezbędne mu do pracy urządzenia techniczne dostosowane do innych źródeł zasilania niż elektryczne. 4)Wykonawca z własnych środków zakupuje gaz . 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych – odpowiada przed jednostkami kontrolującymi. 6)Wykonawca z własnych środków wyposaża kuchnię i stołówkę w środki czyszczące, piorące, dezynfekujące, ścierki, ręczniki oraz ubrania ochronne dla pracujących osób 7)Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły nieodpłatnie obsłużyć uroczystości , zajęcia szkolne i imprezy środowiskowe ( choinka szkolna, zakończenie szkoły i inne organizowane przez Radę Rodziców) w dniach wolnych od pracy oraz wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły a związane z prowadzeniem i obsługą kuchni oraz stołówki. 8)W przypadku zmniejszenia liczby osób korzystających z posiłków w okresie obowiązywania umowy kwota ustalona w przetargu zostanie pomniejszona o odpowiedni %. Informacje pomocne do kalkulacji kosztów dla Wykonawcy : - szkoła nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia kuchni wraz z urządzeniami ( dwa kotły parowe elektryczne , zestaw kociołków przechylnych ,dwie patelnie elektryczne ,wilk do mielenia mięsa wraz z przystawkami do warzyw, obieraczka do ziemniaków, bemary, 2 kuchenki gazowo- elektryczne, lodówki, zamrażarki oraz inny drobny sprzęt gastronomiczny) i stołówki pracownikom Wykonawcy . - nieodpłatnie zapewnia ujęcie ciepłej i zimnej wody oraz energię elektryczną. - szkoła nieodpłatnie zabezpiecza kontenery na śmieci , które są opróżniane jeden raz w miesiącu. Liczba dzieci korzystająca ze stołówki ( dwa dania ) – ok. 350. 3.Część III - Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej c .o . oraz instalacji c.o. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie (w sezonie grzewczym 2017/2018 tj. 15.10.2017r.-15.04.2018r.) Szczegółowy zakres prac i obowiązków : 1. Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej c.o. oraz instalacji c.o. 1/ obsługa pieców c.o.- kontrolowanie parametrów procesu spalania oraz urządzeń towarzyszących-pompy wodne, czujniki ,odstojniki i inne. 2/ transport węgla do pomieszczeń kotłowni (do 7 dni roboczych od dnia dostawy ) , pryzmowanie. 3/ bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp, instalacji c.o. oraz pomieszczeń kotłowni. 4/ utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych w dniach nauki stałej temperatury 18-200 C. 5/ przestrzegać obwiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz p. pożarowych, w tym: przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni - dotyczy również pracodawcy. 6/ przestrzegać norm zużycia opału ustalonych przez Dyrektora Szkoły - systematycznie prowadzić kontrolkę zużytego opału. 7/ zapoznać się z INSTRUKCJĄ EKSPLOATACJI KOTŁOWNI i bezwzględnie jej przestrzegać . 8/ przestrzeganie instrukcji obsługi kotłów c.o., pomp wodnych i instalacji grzewczej. 9/ systematycznie uprzątać żużel w miejsce wskazane przez Dyrektora Szkoły. 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o. W przypadku awarii spowodowanej z winy wykonawcy usuwa awarię na własny koszt. 1/ W okresie zimowym odśnieża dojście do kotłowni oraz otoczenie kotłowni i drogę dojazdową dla pojazdów dowożących węgiel . 2/ Dba o utrzymanie czystości w otoczeniu kotłowni 3. Ogrzewać budynek szkolny należy codziennie. W dniu nauki szkolnej należy zabezpieczyć temperaturę w pomieszczeniach klasowych określanych w punkcie 1. 4.W pozostałe dni w miarę potrzeb zabezpieczając pomieszczenia szkolne przed zbytnim wychłodzeniem a urządzenia kotłowni i instalacji grzewczej przed zamrożeniem. 4. Osoby pracujące w kotłowni zobowiązane są posiadać uprawnienia obowiązujące palacza c.o. i wkładkę energetyczną –dołączyć do oferty przetargowej lub okazać do wglądu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do 10.10.2017 r 5. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami kontrolującymi. 7. Urządzenia i sprzęt niezbędny do transportu EKO-groszku z placu do kotłowni zabezpiecza Wykonawca . 8. Wykonawca z własnych środków wyposaża kotłownię w środki czyszczące, piorące, dezynfekujące, ścierki, ręczniki oraz ubrania ochronne dla zatrudnionych pracowników. 9. Z własnych środków po zakończeniu sezonu grzewczego maluje pomieszczenia kotłowni oraz konserwuje i zabezpiecza urządzenia i kotły. 10. Ze względu na nieprzewidywalność warunków atmosferycznych przed 15 października 2017r. i po 15 kwietnia 2018r. Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może wcześniej lub później rozpocząć bądź wcześniej lub później zakończyć sezon grzewczy . 11. Na polecenie Dyrektora Szkoły wykonuje inne prace związane z obsługą kotłowni, kotłów i instalacji c.o.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Termomodernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Wronowskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INP.271.5.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące Termomodernizację budynku  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 0800-OP.261.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania wycieczki autokarowej na trasie Brno-Bratysława-Wiedeń dla pracowników OR KRUS w  
Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczenia rozdziału posiłków Cześć III Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczenia rozdziału posiłków: - zestaw szafek naściennych- 3 komplety, -  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.332.2.2018 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń socjalnych, biurowych własnych oraz wynajmowanych na działalność statutową SRM w Chełmie - SP ZOZ,  
IRG.7013.1.17.2018 Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod św. Mikołajem 1. Roboty budowlane: remont elewacji, remont dziedzińca kamienicy, remont pomieszczenia kotłowni, instalacja 18.06.18
Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Połaniecka 10 - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr  
Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15" w ramach Budżetu Obywatelskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4,  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja budynku z Szkoły Podstawowej w Tworyczowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynków: Szkoły Podstawowej w Michalowie, ul.  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie Numer referencyjny: ZP.271.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie polegająca na ociepleniu 22.06.18
Nasadzenia roślin w donicach na terenie miasta Lublin wraz z ich pielęgnacją w okresie od posadzenia do dnia 31 października 2018r oraz kompleksowa konserwacja terenu przy ul. Bernardyńskiej – skwer