Sugestie
I.D.: 22109969

[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
23.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
79710000 79700000
Termin składania wniosków:
19.05.24
Zamawiający:
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Numer referencyjny: KWK J-M/13/17 1. Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Posterunek nr 1. Główne wejście/wyjście i brama wjazdowa na teren kopalni. Posterunek wymaga koordynacji prac z firmą świadczącą usługi dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” Posterunek wartowniczy składa się z dwóch osób na każdej zmianie. Jedna osoba na każdej zmianie pełni funkcję Kierownika Zmiany. Zamawiający nie wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony. Do zadań Kierownika Zmiany należy: • Koordynować prace pomiędzy poszczególnymi posterunkami oraz współdziałać z Dowódcą Zmiany firmy świadczącej usługi w zakresie ochrony mienia w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” . • Sprawować nadzór i kontrolę nad: – realizacją zadań wykonywanych przez poszczególne posterunki, – obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z ustalonym wzorem, – przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, – przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, – przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, • W razie nieobecności w pracy pracownika wyznaczyć zastępcę, oraz określić zakres jego zadań, • Sporządzić planów urlopów wypoczynkowych dla podległych pracowników, • Występować z wnioskami o ukaranie pracowników za nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, • Zapewnić środki i materiały niezbędne do wykonania zadań nałożonych przez Zamawiającego, • Zapewnić na uzasadnione żądanie przyjazdu Grupy Interwencyjnej z maksymalnym czasem dojazdu do obiektu w ciągu 15 minut. Do zadań pracowników posterunku należy: • Kontrolować osoby wchodzące i wychodzące z zakładu na podstawie obowiązujących dokumentów uprawniających do wejścia pod względem wynoszonego i wnoszonego mienia. • Na teren zakładu wpuszczać tylko osoby posiadające ważne przepustki lub inne dokumenty uprawniające do wejścia, • Nie wpuszczać na teren zakładu osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku usiłowania wejścia na teren zakładu przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub zakłócającej spokój i porządek poinformować koordynatorów oraz sporządzić notatkę, • Nie wpuszczać na teren zakładu i nie zezwalać na filmowanie i fotografowanie obiektów kopalni bez pisemnego zezwolenia Dyrektora Oddziału, • Prowadzić obserwację rejonu przyległego do posterunku, • W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić Straż Pożarną, koordynatora, Dyspozytora i postępować zgodnie z instrukcją p-poż, • Dbać o ład i porządek w rejonie posterunku oraz o mienie będące na stanie posterunku. • Nie zezwalać na przebywanie w pomieszczeniu posterunku żadnych osób, z wyjątkiem uprawnionych do przeprowadzania kontroli, • Przestrzegać obowiązujących w zakładzie przepisów BHP i p-poż. oraz wszystkich Zarządzeń Dyrektora i obowiązujących instrukcji, • Pełnić służbę w pełnym umundurowaniu i dbać o wygląd zewnętrzny, • Nie dopuszczać do bezprawnego wnoszenia lub wwożenia na teren kopalni materiałów i przedmiotów zabronionych, • Nie dopuszczać do wynoszenia mienia zakładu. W przypadku ujawnienia bezprawnie wynoszonego mienia ująć osobę oraz powiadomić koordynatora, • Prowadzić dokumentację służbową wg ustalonego wzoru, • Nie dopuszczać do ruchu osobowego przez bramę towarową, • Kontrolować transport wywożonych materiałów na podstawie przepustek materiałowych w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości. Fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. Przepustki materiałowe, potwierdzać własnoręcznym czytelnym podpisem, • Kontrolować transport wwożonych materiałów, w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości, z dowodem magazynowym „WZ” wystawionym przez dostawcę, fakturą lub dokumentem wwozowym, fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. Po zakończeniu ruchu materiałowego zamknąć bramę wjazdową, • Prowadzić ewidencję przepustek materiałowych, • Prowadzić w książce ruchu pojazdów ewidencje wszystkich pojazdów wjeżdżających na i wyjeżdżających z terenu zakładu, • Dopilnować, aby pojazdy mechaniczne nie parkowały przed bramą oraz nie blokowały drogi p-poż, • Współpracować i wymieniać informacje z innymi pracownikami ochrony na posterunkach, • Ponoszenie osobistej, materialnej i służbowej odpowiedzialności za wszelkie działania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, przepisami, instrukcjami i zarządzeniami oraz za szkody wywołane niedopełnieniem bądź przekroczeniem obowiązków lub przez siebie zawinionych, • Przyjmować w depozyt klucze od pomieszczeń biurowych i magazynowych wraz z prowadzeniem ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy. Posterunek nr 2 . Brama za logistyką . Posterunek wartowniczy składa się z jednej osoby na każdej zmianie. Zamawiający nie wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony. Do zadań pracowników posterunku należy: • Prowadzić obserwację rejonu przyległego do posterunku, • W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić Straż Pożarną, koordynatora, Dyspozytora i postępować zgodnie z instrukcją p-poż, • Dbać o ład i porządek w rejonie posterunku oraz o mienie będące na stanie posterunku. Nie zezwalać na przebywanie w pomieszczeniu posterunku żadnych osób, z wyjątkiem uprawnionych do przeprowadzania kontroli, • Przestrzegać obowiązujących w zakładzie przepisów BHP i p-poż. oraz wszystkich Zarządzeń Dyrektora i obowiązujących instrukcji, • Pełnić służbę w pełnym umundurowaniu i dbać o wygląd zewnętrzny, • Nie dopuszczać do bezprawnego wnoszenia lub wwożenia na teren kopalni materiałów i przedmiotów zabronionych, • Nie dopuszczać do wynoszenia mienia zakładu. W przypadku ujawnienia bezprawnie wynoszonego mienia ująć osobę oraz powiadomić koordynatora, • Prowadzić dokumentację służbową wg ustalonego wzoru. • Nie dopuszczać do ruchu osobowego przez bramę towarową. • Kontrolować transport wywożonych materiałów w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości. Fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. • Kontrolować transport wwożonych materiałów, w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości, fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. Po zakończeniu ruchu materiałowego zamknąć bramę wjazdową. • Prowadzić w książce ruchu pojazdów ewidencje wszystkich pojazdów wjeżdżających na i wyjeżdżających z terenu zakładu, • Współpracować i wymieniać informacje z innymi pracownikami ochrony na posterunkach, • Ponoszenie osobistej, materialnej i służbowej odpowiedzialności za wszelkie działania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, przepisami, instrukcjami i zarządzeniami oraz za szkody wywołane niedopełnieniem bądź przekroczeniem obowiązków lub przez siebie zawinionych. Posterunek nr 3. Brama przy szybie VI . Posterunek wartowniczy składa się z jednej osoby na zmianie nocnej. Zamawiający nie wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony. Do zadań pracowników posterunku należy: • Prowadzić obserwację rejonu przyległego do posterunku, • W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić Straż Pożarną, koordynatora, Dyspozytora i postępować zgodnie z instrukcją p-poż, • Dbać o ład i porządek w rejonie posterunku oraz o mienie będące na stanie posterunku. Nie zezwalać na przebywanie w pomieszczeniu posterunku żadnych osób, z wyjątkiem uprawnionych do przeprowadzania kontroli, • Przestrzegać obowiązujących w zakładzie przepisów BHP i p–poż . oraz wszystkich Zarządzeń Dyrektora i obowiązujących instrukcji, • Pełnić służbę w pełnym umundurowaniu i dbać o wygląd zewnętrzny, • Nie dopuszczać do bezprawnego wnoszenia lub wwożenia na teren kopalni materiałów • i przedmiotów zabronionych, • Nie dopuszczać do wynoszenia mienia zakładu. W przypadku ujawnienia bezprawnie wynoszonego mienia ująć osobę oraz powiadomić koordynatora, Prowadzić dokumentację służbową wg ustalonego wzoru. • Kontrolować transport wywożonych materiałów w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości. Fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. • Kontrolować transport wwożonych materiałów, w zakresie zgodności asortymentu i jego ilości, fakt ten odnotowywać w książce ewidencji ruchu pojazdów samochodowych. • Prowadzić w książce ruchu pojazdów ewidencje wszystkich pojazdów wjeżdżających na i wyjeżdżających z terenu zakładu, • Współpracować i wymieniać informacje z innymi pracownikami ochrony na posterunkach. • Ponoszenie osobistej, materialnej i służbowej odpowiedzialności za wszelkie działania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, przepisami, instrukcjami i zarządzeniami oraz za szkody wywołane niedopełnieniem bądź przekroczeniem obowiązków lub przez siebie zawinionych. Posterunek numer 4. Patrol patrolujący teren będący własnością SRK w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos”w Jastrzębiu-Zdroju. Posterunek składa się na każdej zmianie z 2-osobowych patroli obchodowych, aktywnie patrolujących teren objęty ochroną ( w tym budynek Dyrekcji SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju). Zamawiający nie wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony. Do zadań pracowników posterunku należy: • Sprawować nadzór nad składowanymi na placach materiałami i urządzeniami . • Ochraniać mienie zakładu przed kradzieżą, rabunkiem i innymi formami zaboru mienia. • Nie dopuszczać do przedostania się przez ogrodzenie osób postronnych oraz podejmować • niezbędne interwencje w przypadku stwierdzenia włamania do obiektów zlokalizowanych w rejonie patrolowanym. • Nie dopuszczać do kradzieży kabli, przewodów energetycznych, części maszyn oraz urządzeń i innych materiałów na terenie patrolu. • Podejmować niezbędne interwencje w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub ujawnienia nielegalnego zaboru mienia. • Kontrolować osoby przebywające na terenie obchodu i bocznicy kolejowej. Osoby tam przebywające powinny posiadać dokument uprawniający do przebywania na terenie zakładu. • W przypadku ujawnienia takiej osoby należy potwierdzić zasadność przebywania jej w tym rejonie. • W godzinach popołudniowych i nocnych prowadzić kontrolę osób pobierających materiały z placu materiałowego, – jeżeli takie nastąpią sporządzić na tą okoliczność stosowną notatkę. • W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić Straż Pożarną, koordynatora, Dyspozytora i postępować zgodnie z instrukcją p-poż. • Realizować wszelkie polecenia bezpośrednich przełożonych wynikające z bieżących potrzeb ochrony obiektu. • Osoby przebywające na terenie chronionym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakłócających porządek publiczny zgłaszać do Dyspozytora i koordynatora. • Nie dopuszczać do fotografowania, filmowania terenu zakładu, bez zezwolenia Dyrektora Oddziału. • Zwracać uwagę na niewłaściwe składowanie urządzeń i materiałów na składowiskach otwartych. • Nie dopuszczać do przerzucania lub przenoszenia materiałów przez ogrodzenie zakładu. • Zwracać uwagę na stan i wyposażenie sprzętu p-poż. • Kontrolować stan ogrodzenia na trasie patrolu i zgłaszać niezwłocznie w przypadku jego uszkodzenia. Ze zdarzenia sporządzić notatkę. • Współpracować i wymieniać informacje z pracownikami ochrony na posterunkach stałych. • W razie potrzeby udzielać im niezbędnej pomocy. • Ujmować osoby stwarzające w sposób oczywisty i bezpośredni zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi a także chronionego mienia. W przypadku ujawnienia na terenie osób nieuprawnionych do przebywania w tym miejscu, niezwłocznie poinformować swoich przełożonych celem wezwania grupy interwencyjnej. • Odbijać w punkcie kontrolnym systemu kontroli pracy wartownika rejestrator elektroniczny (czytnik) w określonym przez Zleceniodawcę czasie. • Pełnić służbę w pełnym umundurowaniu i dbać o wygląd zewnętrzny. • Przestrzegać obowiązujących w zakładzie przepisów BHP i p-poż. oraz wszystkich Zarządzeń Dyrektora i obowiązujących instrukcji. • Prowadzić dokumentację służbową wg ustalonego wzoru. • Ponoszenie osobistej, materialnej i służbowej odpowiedzialności za wszelkie działania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, przepisami, instrukcjami i zarządzeniami oraz za szkody wywołane niedopełnieniem bądź przekroczeniem obowiązków lub przez siebie zawinionych. • Sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu przez pracowników budynku Dyrekcji SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 500020401-N-2017 z dnia: 2017-08-30 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 8 W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2017-09-30, data zakończenia 2018-12-31 W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2017-09-30, data zakończenia 2017-12-31 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: data: 2017-08-31, godzina 11:00. W ogłoszeniu powinno być: data: 2017-089-05, godzina 07:45. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 500021998-N-2017 z dnia: 2017-09-01 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: 2017-09-05, godzina 07:45 W ogłoszeniu powinno być: 2017-09-06, godzina 07:45 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: III Punkt: 1.3 W ogłoszeniu jest: 2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia w zakresie: - minimum 16 osób potrzebnych do obłożenia wszystkich posterunków na dobę w systemie 3-zmianowym z co najmniej rocznym doświadczeniem w ochronie mienia, - oraz grupa interwencyjna – minimum 2 osoby, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie w ochronie mienia. Pracownicy grupy interwencyjnej będą dysponowali odpowiednim zapleczem technicznym, które umożliwi im przybycie na miejsce zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, a także na podjęcie odpowiednich działań. b) dysponowaniem potencjałem technicznym w zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania objętego zamówieniem: - Oznakowany samochód, którym będzie dysponowała grupa interwencyjna - Elektroniczny system rejestracji obchodów patroli System kontroli pracy wartowników na Posterunku nr 3 umożliwiający precyzyjne planowanie obchodów ochranianych obiektów i terenów, a także późniejszą kontrolę czy wszystkie zaplanowane obchody miały miejsce. Posterunek obchodowy winien być wyposażony w odpowiednią ilość przenośnych czytników (odpowiednio skonfigurowany). Na każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych Wykonawca zainstaluje czytnik, umożliwiający potwierdzenia wykonania obchodu. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby należy przypisać nazwy (etykiety), które umożliwią interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do systemu monitorowania pracy pracowników ochrony. - Radiotelefony typu nasobnego –na każdym posterunku, o parametrach: • zasięg do 10 kilometrów, • wyświetlanie poziomu naładowania, • minimum 8 kanałów, • moc wyjściowa – minimum 0,5 W, • gniazdo wielofunkcyjne – możliwość podłączenia mikrofonu, zestawu słuchawkowego oraz ładowania. - Pałka tonfa z uchwytem o parametrach : • wykonana z polipropylenu • kolor czarny • uchwyt transportowy na pas - Ręczny miotacz gazu o parametrach: • zasięg minimum 4 metry • sposób rozprowadzania : spray • rodzaj środka : gaz pieprzowy - Latarka o parametrach: • zasilanie: akumulator • obudowa: wstrząso i wodoodporna • włączanie: taktyczny włącznik z tyłu obudowy • zasięg: minimum 200 metrów c) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy polegającą na stałej bezpośredniej ochronie fizycznej terenów, obiektów i mienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W ogłoszeniu powinno być: 2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia w zakresie: - minimum 16 osób ( w tym 6 6 kwalifikowanych pracowników ochrony potrzebnych do obłożenia wszystkich posterunków na dobę w systemie 3-zmianowym z co najmniej rocznym doświadczeniem w ochronie mienia, - oraz grupa interwencyjna – minimum 2 osoby, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie w ochronie mienia. Pracownicy grupy interwencyjnej będą dysponowali odpowiednim zapleczem technicznym, które umożliwi im przybycie na miejsce zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, a także na podjęcie odpowiednich działań. b) dysponowaniem potencjałem technicznym w zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania objętego zamówieniem: - Oznakowany samochód, którym będzie dysponowała grupa interwencyjna - Elektroniczny system rejestracji obchodów patroli System kontroli pracy wartowników umożliwiający precyzyjne planowanie obchodów ochranianych obiektów i terenów, a także późniejszą kontrolę czy wszystkie zaplanowane obchody miały miejsce. Posterunek obchodowy winien być wyposażony w odpowiednią ilość przenośnych czytników (odpowiednio skonfigurowany). Na każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych Wykonawca zainstaluje czytnik, umożliwiający potwierdzenia wykonania obchodu. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby należy przypisać nazwy (etykiety), które umożliwią interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do systemu monitorowania pracy pracowników ochrony. - Radiotelefony typu nasobnego ( lub telefony komórkowe) –na każdym posterunku, o parametrach: • zasięg do 10 kilometrów, • wyświetlanie poziomu naładowania, • minimum 8 kanałów, • moc wyjściowa – minimum 0,5 W, • gniazdo wielofunkcyjne – możliwość podłączenia mikrofonu, zestawu słuchawkowego oraz ładowania. - Pałka tonfa z uchwytem o parametrach : • wykonana z polipropylenu • kolor czarny • uchwyt transportowy na pas - Ręczny miotacz gazu o parametrach: • zasięg minimum 4 metry • sposób rozprowadzania : spray • rodzaj środka : gaz pieprzowy - Latarka o parametrach: • zasilanie: akumulator • obudowa: wstrząso i wodoodporna • włączanie: taktyczny włącznik z tyłu obudowy • zasięg: minimum 200 metrów c) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy polegającą na stałej bezpośredniej ochronie fizycznej terenów, obiektów i mienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii urządzeń elektrycznych, linii kablowych, zabezpieczeń dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos"” w latach 2018, 2019.” Numer  
SRK/NZ/KWK J-M-2265-08A/18 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybu wentylacyjnego nieuzbrojonego Jas VI dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 17.07.18
„Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem 16.07.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Prez. 546/18 15 BHP Usługi ochrony osób i mienia świadczone przez pracowników ochrony na dwóch posterunkach ochrony – jedno stanowisko 24h/7dni (łącznie w  
„Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK "Jas-Mos" Oddział w Jastrzebiu – Zdroju”  
Dostawa i montaż oraz przełączenie rurociągu odmetanowania w Podszybiu zachodnim na poz. -240 dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KWK J-M/10/18  
Dostawa pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”. Numer referencyjny: KWK J-M/15/18 Dostawa pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK 19.07.18
Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK CentrumCzęść I: Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego.Część II: Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu w zakresie mechaniczno szybowym na dole i powierzchni zakładu górniczego.  
Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.  
Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie