Sugestie
I.D.: 22222606

[Sprostowanie BZP] Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Numer referencyjn

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
14.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45310000 45330000 45400000 45212150 45212313 45212322
Termin składania wniosków:
10.05.19
Zamawiający:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Kujawsko-Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
[Sprostowanie BZP] Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Numer referencyjny: AZZP.243.67.2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84) wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, wykonaniem remontu ogrodzenia frontowego i istniejących utwardzeń terenu, wykonaniem chodników oraz ogrodzeń wewnętrznych i kolektora, wymianą i rozbudową instalacji c.o. oraz ciepła technologicznego i węzła cieplnego, wymianą i przebudową instalacji gazowej, wymianę i rozbudowę: wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan., wymianę hydrantów i pionów hydrantowych, wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej w tym instalacji elektrycznych dla systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 500021559-N-2017 z dnia: 2017-08-31 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: III.1.3 Punkt: W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz¬nych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, - wymaganym jest, aby wykonawca dysponował osobą mogącą kierować robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu, adaptacji, przebudowy lub rozbudowy, modernizacji wykonane dla budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków. Kubatura przynajmniej jednego z budynków musi wynosić minimum 40000 m3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz¬nych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, - wymaganym jest, aby wykonawca dysponował osobą mogącą kierować robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu, adaptacji, przebudowy lub rozbudowy, modernizacji wykonane dla budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków. Kubatura przynajmniej jednego z budynków musi wynosić minimum 10000 m3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6.2 Punkt: W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-05, godzina: 09:00 W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-29-05, godzina: 09:00 II.2) Tekst, który należy dodać Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.5 Punkt: Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postanowień art. 144 ustawy Pzp. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 500024733-N-2017 z dnia: 2017-09-07 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-05, godzina: 09:00 W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-29, godzina: 09:00

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO  
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej 26.06.18
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu  
Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap V. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KD.271.6.2018 1) Przedmiotem zamówienia  
Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi i ewentualne wykonanie archeologicznych badań ratowniczych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy wraz budową 20.06.18
Budowa oraz modernizacja budynków gospodarczych w osadzie Leśnictwa Dębogóra Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz  
Odbudowa obiektów małej retencji w Leśnictwie Dębogóra Numer referencyjny: SA.270.1.7.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z objęciem funkcji kierownika robót, 29.06.18
Wymiana instalacji elektrycznych parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach wraz z robotami remontowymi Numer referencyjny: 1/2018 Wymiana instalacji elektrycznych 26.06.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NLZ.2018.271.13 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wraz z dostawą i montażem wyposażenia stałego niemedycznego realizowanymi w ramach projektu p.n.:  
Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu ppoż. w Nadleśnictwie Bydgoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj”.