Sugestie
I.D.: 22628825

Część NR: 2 Nazwa: rozszerzenie funkcjonalności centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
22.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
32520000 42965000 48000000 72250000 72314000 71322500
Zamawiający:
URZĄD MIASTA RZESZÓW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-09-04 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2861788.61 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 3070231.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym. Numer referencyjny: CZ-I.271.22.57.2017 1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: I – ą częścią zamówienia objęta jest: 1) rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR), 2) rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20V, 3) rozbudowa systemu wideo detekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, 4) rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów, 5) stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska, 6) rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond, II – ą częścią zamówienia objęte jest: rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 22 722 965.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34970000 45233294 32323500 35261100 71322500 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL823 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Rzeszów. II.2.4) Opis zamówienia: 1) rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR), 2) rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20V, 3) rozbudowa systemu wideo detekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, 4) rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów, 5) budowa stacji pomiarowych natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru za-nieczyszczenia parametrów środowiska, 6) rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond, II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 1. Kryteria oceny ofert: cena- 60 %, rozwiązania energooszczędne- 20 %, liczba dodatkowych specjalistów-20 % 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamówienie jest częścią większego zamówienia. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 48000000 32520000 42965000 72250000 72314000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL823 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Rzeszów. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia w II-ej części zamówienia obejmuje rozszerzenie funkcjonalności centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 1. Kryteria oceny ofert: cena- 60 %, rozwiązania energooszczędne- 20 %, liczba dodatkowych specjalistów-20 % 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 071-134297 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 Warszawa 03-821 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 787 398.37 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 652 734.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy e-Service sp. z o.o. ul. Rudnickiego 2 Rzeszów 35-225 Polska Kod NUTS: PL823 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 861 788.61 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 070 231.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza ul Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 22/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test