Sugestie
I.D.: 23688995

Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemukompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
07.11.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71000000 71300000 71310000 71315400 71520000 71540000 71600000 71630000 71700000 72224000
Zamawiający:
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Miejsce realizacji:
PL: Gdańsk.
Miejsce realizacji:
Gdański
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia było profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu na roboty pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano – montażowe”, usługi nadzoru nad realizacją Kontraktu na usługi: „Public Relations wraz z edukacją ekologiczną przedsięwzięcia pn. »Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.« oraz usługi nadzoru nad realizacją Kontraktu na dostawy: »Dostawy sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. ‘Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku’., 2. Zarządzanie Kontraktem na roboty winno być zgodne z:, 1) wymaganiami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednią dla tego kontraktu specyfikacją istotnych warunków zamówienia,, 2) wymaganiami polskiego prawa, 3) wymaganiami warunków kontraktowych FIDIC, tj.:, ‘Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ’ SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, (tłumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN: 83-86774-28-2., 4) wymaganiami i przy spełnieniu standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques),, 5) wymaganiami Zamawiającego,, 6) posiadanymi przez Zamawiającego ‘dokumentami zamawiającego’ zgodnie z ich definicją FIDIC,, 7) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Projektu oraz procedurami Funduszu Spójności,, 8) wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji i Okresie Zgłaszania Wad, 9) harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na roboty i Projektem, oraz powinno:, 10) zapewnić prawidłową realizację Robót,, 11) umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotów zamówień ww. kontraktu przez Zamawiającego tak w Okresie Zgłaszania Wad, jak i po jego zakończeniu,, 12) zapewnić ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem ds. Projektu i Jednostką Realizującą Projekt oraz Instytucją Zarządzającą, Instytucjami Pośredniczącymi w zarządzaniu I i II szczebla oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu (jeżeli dotyczy)., 3. Nadzór nad Kontraktem na usługi winien być zgodny z:, 1) wymaganiami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednią dla tego kontraktu specyfikacją istotnych warunków zamówienia;, 2) wymaganiami polskiego prawa;, 3) wymaganiami Zamawiającego;, 4) posiadanymi przez Zamawiającego «dokumentami zamawiającego”;, 5) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Projektu oraz procedurami Funduszu Spójności;, 6) harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na roboty usługi PR oraz Dostaw;, oraz powinien:, 7) zapewnić prawidłową realizację usług;, 8) umożliwić terminowe zakończenie i osiągnięcie pożądanych efektów przez Zamawiającego;, 9) zapewnić ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem ds. Projektu i Jednostką Realizującą Projekt oraz Instytucją Zarządzającą, Instytucjami Pośredniczącymi w zarządzaniu I i II szczebla oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu (jeżeli dotyczy);, 4. Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem realizacji opisanych w pkt. 1. Kontraktów, które będzie obejmowało w szczególności:, 1) organizację,, 2) koordynację,, 3) nadzór,, 4) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym,, 5) wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego pkt 1.,, 6) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn. zm.) – w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt 1.,, 7) nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu na usługi, wymienionego w pkt 1., 8) nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu na dostawy, wymienionego w pkt 1., 9) koordynację czynności Kluczowych Specjalistów, występujących przy realizacji niniejszego zamówienia, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie – w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt 1.,, 10) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego,, 11) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej. Instytucji Pośredniczących, Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,, 12) przygotowanie propozycji podziału powstałego majątku w związku z realizowanym Projektem, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622),, 13) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt 1.,, 14) końcowe rozliczenie finansowe Kontraktów w imieniu POZR (Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,, 15) mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz, 1) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP)., 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test