Sugestie
I.D.: 26511579

Obsługa kotłowni na paliwo stałe, gazowe oraz olejowe administrowanych przez 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
07.03.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71314200
Zamawiający:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Miejsce realizacji:
PL: Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz.
Miejsce realizacji:
Gorzowski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa kotłowni na paliwo stałe, gazowe oraz olejowe administrowanych przez 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie., – Część nr 1: Kotłownie opalane paliwem stałym zlokalizowane w rejonie administrowanym przez 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn;, – Część nr 2: Kotłownie opalane paliwem gazowym i olejowym zlokalizowane w rejonie administrowanym przez 45 WOG Wędrzyn., 2. Usługa polega na: ciągłej (w okresie trwania sezonu grzewczego zimowego i letniego) dostawy energii cieplnej do obiektów zasilanych z przedmiotowych kotłowni zgodnie z instrukcjami eksploatacji/obsługi i dokumentacjami kotłowni oraz przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych., 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:, Część nr 1:, – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.;, – od dnia podpisania umowy do dnia 31.5.2018 r. w zakresie kotłów wodnych w miejscowościach:, Wędrzyn – kotłownie nr: 17., Skwierzyna – kotłownia nr 1, 8;, – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. w zakresie kotłów parowych w miejscowościach:, Wędrzyn – kotłownia nr 17;, Skwierzyna –kotłownia nr 1;, – od dnia 1.9.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w zakresie kotłów wodnych w miejscowości:, Wędrzyn – kotłownia nr 17., Skwierzyna – kotłownia nr 1, 8;, Część nr 2:, – od 1.5.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie kotłów gazowych i olejowych w m. Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna., 5. Opis przedmiotu zamówienia., – Część nr 1:, Obsługa kotłowni na paliwo stałe administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn., 1. Zakres obsługi kotłowni na paliwo stałe obejmuje w szczególności:, a) zapewnienie obsługi kotłów i urządzeń pomocniczych przez personel posiadający wymagane uprawnienia,, b) kierowanie pracą obsługi kotłowni,, c) nadzór w zakresie bieżącej obsługi urządzeń i instalacji kotłowni służących do produkcji energii cieplnej,, d) zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej,, e) produkcja energii cieplnej,, f) bieżące dostarczanie opału z placu rozładunkowego przy kotłowni do magazynu wewnętrznego i po niezbędnym rozmrożeniu i osuszeniu do źródła ciepła,, g) utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni poprzez wykonywanie wszystkich niezbędnych prac, zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni i zakresem obowiązków palacza (opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Kierownika SOI),, h) przestrzeganie instrukcji eksploatacji / obsługi zamontowanych urządzeń oraz przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska,, i) prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni, a w tym:, — książki obsługi kotłowni,, — ewidencji i rozliczeń przyjętego i zużytego opału., j) racjonalna gospodarka powierzonym opałem, w tym rozliczenie jego zużycia w cyklach miesięcznych,, k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia jego ponadnormatywnego zużycia lub utraty z przyczyn leżących p stronie Wykonawcy (bezspornie komisyjnie stwierdzonych) Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia w naturze (z zachowaniem parametrów ilościowych i jakościowych opału dostarczonego przez., Zamawiającego),, l) niezwłoczne zgłaszanie do Kierownika SOI stwierdzonych nieprawidłowości i awarii urządzeń kotłowni mających lub mogących mieć wpływ na ciągłość pracy kotłowni lub bezpieczeństwo obsługi, a wykraczających poza zakres podstawowej obsługi urządzeń;, 2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi kotłowni należy:, a) przejęcie kotłowni od Zamawiającego „Protokołem przekazania kotłowni” z jednoczesnym przejęciem pełnej odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami ich funkcjonowanie w okresie objętym niniejszą umową,, b) posiadanie przez Wykonawcę odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi i zaniedbań przy realizacji przedmiotu umowy,, c) w razie zaistnienia wyżej wymienionych szkód (awarii), Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oszacuje ich wymiar i wysokość na podstawie sporządzonego każdorazowo protokołu wystąpienia szkody (awarii).W protokole strony muszą określić prawdopodobne przyczyny awarii (szkody) i stronę umowy odpowiedzialną za jej powstanie. Protokół musi zostać zaakceptowany przez obie strony umowy. Szkody powstałe z winy leżącej po stronie Wykonawcy winny zostać naprawione przez niego w naturze,, d) ciągła (w sezonie grzewczym) dostawa energii cieplnej do odbiorców o właściwych parametrach zgodnych z tabelą temperatur,, e) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obowiązkowo posiadającymi aktualne Świadectwa Kwalifikacyjne,, f) Zatrudnienie pracowników obsługi w ilości zapewniającej:, — bezpieczeństwo personelu obsługi,, — ciągłość procesu produkcji energii cieplnej właściwych parametrach,, — bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń kotłowni., Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników., Do obowiązków palaczy należy:, a) wykonywanie wszystkich czynności związanych bezpośrednio z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego,, b) załadunek kotłów paliwem,, c) wytwarzanie ciepła poprzez spalanie opału Zleceniodawcy zgodnie z tabelą temperatur, tabelą intensywności palenia i z uwzględnieniem przekazanych przez SOI normami/tabelami należności opału (chyba że Kierownik SOI lub wyznaczony przez niego pracownik wyda pisemne polecenie do zmiany parametrów czynnika, Grzewczego w tabeli temperatur na zasilaniu i powrocie lub tabeli intensywności palenia) w zależności od temperatury zewnętrznej pod nadzorem osoby zatrudnionej przez Wykonawcę posiadającej Świadectwo Kwalifikacyjne Serii D,, d) czyszczenie przewodów ogniowych i spalinowych, kotłów,, e) Utrzymanie szczelności kotłów (przy wyczystkach, otworach rewizyjnych, połączeniach z czopuchem, drzwiczkach kotłów, oraz przy fundamentach kotłów)., f) kontrola sprawności urządzeń pomiarowych,, g) odżużlanie kotłów,, h) odmulanie kotłów parowych i wodnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,, i) czyszczenie kanałów spalinowych kotłów,, j) utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, armatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu wewnętrznego, hali kotłów i innych pomieszczeń kotłowni jak i terenu wokół kotłowni,, k) transport żużla na składowisko zewnętrzne przy kotłowni,, l) zmianowe rozpisywanie zużycia opału w książce kotłowni, prowadzenie zapisów temperatury: czynnika grzewczego na wyjściu i powrocie do kotłowni,, m) racjonalne i oszczędne spalanie opału Zleceniodawcy oraz prowadzenie w sposób ciągły kontroli nad ekonomicznym procesem spalania, w tym bieżące ewidencjonowanie przyjętego i zużytego opału, rozliczanie cyklicznie zużytego opału w okresach miesięcznych w trakcie realizacji usługi (załącznik do protokołu odbioru dołączonego do faktury zaakceptowany przez SOI) oraz każdorazowo po zakończeniu sezonu grzewczego jak i po zakończeniu realizacji usługi zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w wojsku na podstawie współczynników korygujących obliczonych (na podstawie rejestru temperatur jw. i danych ze stacji meteorologicznych) i przekazanych przez Kierownika SOI w terminie do 5 dni od zakończenia rozliczanego okresu realizacji usługi,, n) udostępnienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego do kontroli powierzonego mienia oraz dokumentów osób wykonujących czynności obsługowe (potwierdzające tożsamość, uprawnienia do obsługi, aktualne badania lekarskie dla stanowiska palacz c. o. oraz odbyte szkolenia,, o) dbałość o właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia oraz utrzymanie ładu i porządku (zgodnie z zapisami „protokołu przekazania”),, p) przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska,, q) informowanie każdorazowo pisemnie Kierownika GZ o kończącym się zapasie paliwa co najmniej na 5 dni przed jego końcem,, r) co miesięczne sporządzanie protokołu odbioru usługi zatwierdzanego przez Kierownika SOI i pracownika odpowiedzialnego za prawidłową realizację umowy na terenie poszczególnych Kompleksów wojskowych (protokół należy dołączyć do faktury),, s) prowadzenie w sposób ciągły książki eksploatacji kotłowni wraz z wpisami o usterkach, uszkodzeniach i awariach,, t) niezwłoczne powiadamianie telefonicznie Kierownika SOI o wystąpieniu awarii urządzeń kotłowni lub innych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na ciągłość pracy kotłowni i sieci zasilającej obiekty lub bezpieczeństwo obsługi a wykraczających poza zakres podstawowej obsługi urządzeń,, u) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do procedury usuwania awarii i jej usunięcia w czasie do 72 godzin. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich strat powstałych w zasilanych obiektach i instalacjach należących do Zamawiającego w przypadku ich wystąpienia na skutek awarii urządzeń kotłowni z winy Wykonawcy,, v) wyposażenie osób obsługujących kotłownie w sprzęt i materiały potrzebne do pracy, a także niezbędne do obsługi kotłowni, (w tym sprzęt BHP, apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt ppoż z ważną legalizacją),, w) rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego na polecenie Kierownika SOI w tym m. in.:, — obsługa posezonowa kotłów i urządzeń kotłowni w zakresie wymaganym przez DTR urządzeń,, — porządkowanie składu opału i jego spryzmowanie umożliwiające pomiar (czynność wykonywana na bieżąco 15-go każdego miesiąca),, — usuwanie szlaki i innych odpadów z pomieszczeń kotłowni i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Kierownika GZ lub wyznaczonego przez niego pracownika (skład przy kotłowni) – czynność wykonywana na bieżąco,, x) przedstawienie Zamawiającemu (Kierownik GZ) wykazu osób obsługujących poszczególne kotłownie wraz z grafikiem dyżurów poszczególnych pracowników (kopia do wiadomości – comiesięcznie do 25 – każdego miesiąca), na miesiąc następny,, y) przekazanie Zamawiającemu „Protokołem przekazania” kotłowni wraz z terenem przynależnym po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym. Protokół powinien zawierać opis stanu technicznego urządzeń i wyposażenia. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic w zakresie stanu technicznego wykraczających poza zwykłe zużycie eksploatacyjne Wykonawca dokonuje uzupełnień i napraw na koszt własny w terminie do 14 dni,, z) wykonywanie przedmiotu zamówienia z użyciem materiałów, sprzętu i narzędzi własnych,, Aa) zabezpieczenie obiektu kotłowni przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją usługi,, Bb) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego tj: pracownikom poszczególnych SOI odpowiedzialnym za prawidłowość wykonania umowy przeprowadzenia bieżących kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy,, cc) pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy., 3. Wymagania:, Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)., W przypadku Świadectw Kwalifikacyjnych Serii D, zamawiający wymaga, aby osoby dozorujące dokonywały wpisu do Książek Obsługi Kotłowni przynajmniej raz w tygodniu., 4. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:, a) przekazanie i odbiór obiektu kotłowni (wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi) dla/od Wykonawcy i sporządzenie z tych czynności protokołu. Protokół winien zawierać szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych elementów kotłowni,, b) przekazanie Wykonawcy urządzeń kotłowni sprawnych i gotowych do uruchomienia procedur rozruchowych,, c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzeń niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej pracy w protokole należy określić termin ich usunięcia,, d) prowadzenie nadzoru przez Kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego pracownika nad ekonomicznym procesem spalania opału, np. poprzez sprawdzanie zgodności temperatury czynnika grzewczego z tabelą temperatur i tabelą intensywności palenia, poprzez wydanie pisemnego polecenia do zmiany parametrów czynnika grzewczego w tabeli temperatur na wyjściu i powrocie, prawidłowości procedur obsługi kotłów tj. zasypu i odżużlania (szlakowania) itp.,, e) zapewnienie przez Kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego pracownika dostaw opału, energii elektrycznej, wody z pokryciem ich kosztów, odbiór ze składu kotłowni żużla (szlaki),, f) protokolarne przekazanie dostarczonego opału do poszczególnych kotłowni przez osobę wyznaczoną prze Kierownika GZ osobie ze strony Wykonawcy,, g) zapewnienie przez Kierownika SOI bezpłatnego korzystania z pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy obsługujących kotłownie,, h) niezwłoczne podejmowanie właściwych działań po otrzymaniu informacji od obsługi Wykonawcy o wystąpieniu awarii urządzeń kotłowni mogących spowodować przerwę w dostawie energii cieplnej lub stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników Wykonawcy,, i) udział personelu SOI w procesie rozliczania comiesięcznego zużycia opału (sprawdzenie prawidłowości sporządzania rozliczenia przez Wykonawcę), w tym przekazanie Wykonawcy w terminie do 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego współczynników korygujących do norm należności, obliczonych (na podstawie rejestru temperatur prowadzonego przez Wykonawcę w książce pracy kotłowni i danych ze stacji meteorologicznych). Protokół rozliczenia opału po jego podpisaniu przez strony winien zostać załączony do Protokołu Odbioru Usługi,, j) udział w sporządzeniu protokołu odbioru usługi każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego,, k) bieżąca kontrola prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. Dokumentowanie kontroli wpisami do książki pracy kotłowni, sporządzeniem notatki służbowej, protokołu kontroli, itp.;, 5.Ogólny opis techniczny i wymagania obsługi poszczególnych kotłowni w zakresie:, a) napełniania kotłów wodą:, Sprawdzić stan techniczny kotła oraz jego temperaturę, przed przystąpieniem do napełniania instalacji wodą należy uprzednio otworzyć na sieci wszystkie zawory, odpowietrzające, zawór na rurze sygnalizacyjnej, zawory na pompach, po czym otworzyć zawór na przewodzie wodociągowym napełniając zład., Dostarczoną ilość wody w instalacji wskazuje przelew wody przez rurę przelewową. Należy wówczas dopływ wody przerwać, zamykając zawór na przewodzie wodociągowym oraz zawory odpowietrzające na sieci., Wymagania dla eksploatacji kotłów parowych:, Sprawdzić stan techniczny pomp elektrycznych oraz parowych i działanie pompy ręcznej uzupełniając wodą kondensat do kotłów. Otworzyć i przewietrzyć kanały i przewody kominowe otwierając dolne i górne drzwiczki kotła. Sprawdzić stan techniczny kotła, manometr, kurek manometryczny, wodowskazy kotła, aparat wyrzutowy kotła. Uzupełnić wodę do 1/3 wodowskazu (wodą zmiękczoną, jeśli kotłownia jest wyposażona w stację uzdatniania wody).Otworzyć zawór główny kondensatu oraz głównego odejścia pary z kotła. Przed przystąpieniem do napełniania instalacji wodą należy uprzednio otworzyć na sieci wszystkie zawory odpowietrzające, zawory na pompach, zawory na przewodzie wodociągowym. Dostarczoną ilość wody w kotłach parowych wskazuje szkło wodowskazowe (napełnić do połowy)., b) przygotowania kotłów do rozpalenia:, Sprawdzić stan wody w kotle wodnym (odkręcenie kurka próbnego przy wodowskazie),, Nadmiar wody odprowadzić do kanalizacji, poziom wody utrzymać na wysokości połowy miarki wodowskazowej. Oczyścić kotły, kanały dymne, ruszty i popielniki z sadzy i popiołu. Otworzyć zasuwy dymne przy tych kotłach, które mają być rozpalone (przy kotłach nieczynnych szczelnie zamknąć zasuwy dymne, klapy popielnikowe i drzwiczki wsypowe). Otworzyć zawory odcinające na uruchamianych kotłach i pompach oraz przewodach za wyjątkiem zaworów na pompach i kotłach nieczynnych. Sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych kotłowni. Skontrolować działanie pomp i automatów włączających pompy., c) Obsługi pomp i automatów wyłączających pompy:, Przed uruchomieniem sprawdzić, czy kierunek obrotów silnika jest zgodny z kierunkiem obrotów pompy, której kierunek obrotów oznaczony jest strzałką na korpusie pompy. Kierunek obrotów sprawdzić przy wyłączonym silniku. Różnica odczytów ciśnienia na manometrach przy pompie, powinna być stała. Co pewien czas,, jedna z pracujących pomp, winna być kolejno wyłączana, na jej miejsce uruchamiając pompę zapasową., Kontrolować działanie automatów włączających i wyłączających pompy. Przy przełączeniu pompy, należy najpierw uruchomić pompę rezerwową, a następnie wyłączyć pompę pracującą., d) Rozpalenie kotła:, Tylną część rusztu pokryć na 2/3 jego długości warstwą opału zaś na wolną, przednią część rusztu nałożyć podpałkę i pokryć ją warstwą opału. Po rozpaleniu się należy wyrównać warstwę paliwa na ruszcie przez dorzucenie opału., e) Obsługi kotłów podczas pracy:, Po rozpaleniu kotła, paliwo należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni rusztu. Po spaleniu części opału, należy pozostałość przegarnąć, przerusztować kocioł, usunąć żużel i dorzucić świeży zapas paliwa. Drzwiczki paleniskowe podczas palenia powinny być zamknięte. Dopływ powierza do paleniska doprowadzać wyłącznie przez klapę w drzwiczkach paleniskowych, regulowaną miarkownikiem ciągu zainstalowanym na, kotle. Intensywność palenia regulować zasuwami dymowymi lub klapą popielnikową, poprzez miarkownik ciągu. Ruszty należy utrzymać w stanie czystym, bez żużla. Po każdorazowym rusztowaniu kotła należy usunąć popiół z popielnika. Rusztowanie kotła winno odbywać się w odstępach ½ do 1 godziny. Nie szlakować dwóch lub więcej kotłów równocześnie. Normalne ciśnienie w kotłach podczas pracy powinno być utrzymywane w granicach przepisowego ciśnienia dla danej instalacji tj. ok. 0,05 MPa. Stan wody w kotłach utrzymywać stale w wysokości połowy szkła wodowskazowego. Kontrolować ilość kondensatu w zbiorniku. W razie braku, uzupełnić wodą zmiękczoną. Kontrolować działanie pomp elektrycznych (automatów włączających i wyłączających). W przypadku braku prądu należy zasilić kocioł pompą a w przypadku jej awarii wszcząć procedurę wygaszania kotłów (wg opisu poniżej). Czas pracy kotłów w ciągu doby uzależniony jest od temperatury zewnętrznej, wg. tabeli temperatur lub tabeli intensywności palenia., f) Odżużlania i czyszczenia kotła:, Odżużlanie należy wykonać szybko przy całkowicie otwartej zasuwie dymnej i po zapewnieniu właściwej wentylacji i przewietrzenia hali kotłów. Kotła nie należy rusztować zbyt często, gdyż powoduje to nadmierne straty w przesypie paliwa,, Czyszczenie kanałów spalinowych kotła należy przeprowadzać z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, co 3 dni pracy kotła, obowiązkowo pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę. Żużel usuwać poza teren kotłowni w wyznaczone miejsce., g) Wyłączenie urządzeń z ruchu w przypadku zagrożenia awarią:, W razie konieczności całkowitego spuszczenia wody z kotłów, należy przerwać palenie a następnie: wygarnąć paliwo i oczyścić ruszt po zapewnieniu właściwej wentylacji i przewietrzeniu hali kotłów, usunąć popiół z paleniska (w warunkach jw.), sprawdzić czy są otwarte wszystkie zawory przy kotłach. Wodę spuszczać z kotłów przez zawory spustowe przy kotłach do kratki kanalizacyjnej (studzienki schładzającej) znajdującej się w hali kotłów., h) Bezpieczeństwo i higieny pracy:, Osoby zatrudnione przy obsłudze kotłów obowiązkowo muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Obsłudze zabrania się zalewania żużla wodą w kotłowni oraz gaszenia ognia na palenisku przy pomocy wody. W czasie rusztowania i żużlowania palenisk należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej. Obsłudze zabrania się samowolnie oddalać się z miejsca pracy., i) Przepisy porządkowe:, Personel obsługujący kotłownie odpowiada za właściwą obsługę oraz utrzymanie w należytym stanie powierzonych mu urządzeń i wyposażenia. Personel zmiany kończący pracę jest zobowiązany do przekazania kotłowni zmianie odbierającej., Personel odbierający sprawdza stan urządzeń, po czym podpisuje przyjęcie w raporcie dziennym książki pracy Kotłowni. Obsługujący urządzenia kotłowni zobowiązany jest znać dokładnie instrukcję obsługi urządzeń kotłowni (np.:, kotłów, wymienników, zbiorników kondensatu, pomp, żurawików, zmiękczaczy jonitowych wody, wodomierzy, manometrów, termometrów) oraz znać same urządzenia., W wypadku pożaru postępować zgodnie z postanowieniami instrukcji ppoż., W wypadku awarii urządzeń kotłowni należy zawiadomić Kierownika SOI., W przypadku zalania kotłowni wodą: należy powiadomić Kierownika SOI, uruchomić pompę do opróżniania studzienki schładzającej, w razie konieczności wszcząć procedurę wygaszania kotłów przy czym paliwo z rusztów należy usuwać do środków transportu posiadających przestrzeń ładunkową powyżej lustra wody., j) Palaczowi obsługującemu kotły zabrania się: oddalania z kotłowni podczas pracy kotłów, wpuszczania do kotłowni osób postronnych, przechowywania w kotłowni przedmiotów nie mających nic wspólnego z obsługą kotłowni i urządzeń, zajmowała się pracą nie związaną z obsługą kotłowni, przekazywania zmiany osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających (psychotropowych) bądź osobie chorej., k) Prace konserwacyjne po sezonie grzewczym:, Staranne czyszczenie rusztów, palenisk, popielników, czopucha i wszystkich kanałów spalinowych kotłów, czyszczenie gruntowne kotłów wewnątrz i na zewnątrz,, usunięcie z kotłów powstałego szlamu i kamienia kotłowego, który odpadł od powierzchni, przez dolne. Rewizje. Wykonanie innych czynności wynikających z DTR i instrukcji eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych kotłowni. Porządkowanie składu opału, pryzmowanie opału, porządkowanie składu żużla oraz porządkowanie kotłowni jak i terenu wokół niej. Dokonanie robót malarskich farbami wapienno- emulsyjnymi pomieszczeń kotłowni oraz części socjalnych każdorazowo po zakończeniu sezonu zimowego., 6. Kontrola jakości usługi:, a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości usługi., 7. Odbiór usługi:, Dokumentacją odbioru usługi będzie „Protokół końcowego odbioru usługi” wg załączonego wzoru z wykonania usługi, potwierdzony przez osoby występujące w ww. protokole co miesiąc z potwierdzeniem wykonanej usługi w prowadzonej książce przez Wykonawcę, przy osobach funkcyjnych tj. Kierownik SOI i osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację usługi w poszczególnych kompleksach wojskowych., 8. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi pracami (z usługą) i ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie., 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę minimum 15 pracowników + 1 osoba do nadzoru wykonujących bezpośrednio czynności związane z przedmiotem umowy, w tym:, — na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 6 pracowników wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usług zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)., Pozostała ilość pracowników konieczna do realizacji zamówienia może być zatrudniona na umowy cywilno-prawne., 10. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca przedstawi, Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane umowy o pracę zawarte z personelem, który będzie świadczył powyższe usługi według wykazu osób przedłożonego do oferty., Wykonawcy., 11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez, Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopię zanonimizowanej umowy o pracę zawartej przez, Wykonawcę z Pracownikiem realizującym przedmiot umowy. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub innej umowy cywilno-prawnej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN za każdego pracownika w miesiącu rozliczeniowym., Część nr 2., Obsługa kotłowni gazowych, olejowych administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn., 1. Zakres obsługi kotłowni na paliwo płynne i gazowe obejmuje w szczególności:, a) utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni,, b) bezwzględne przestrzeganie instrukcji eksploatacji / obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń oraz przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska,, c) prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni w tym: książki obsługi kotłowni, ewidencji i rozliczeń przyjętego i zużytego opału,, d) racjonalna gospodarka powierzonym opałem, w tym rozliczenie jego zużycia w cyklach miesięcznych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego,, e) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego zużycia lub utraty opału z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (bezspornie stwierdzonych komisyjnie), Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia w naturze (z zachowaniem parametrów ilościowych i jakościowych opału dostarczonego przez Zamawiającego),, f) niezwłoczne zgłaszanie do Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury stwierdzonych nieprawidłowości i awarii urządzeń kotłowni mających lub mogących mieć wpływ na ciągłość pracy kotłowni lub bezpieczeństwo obsługi, a wykraczających poza zakres obsługi urządzeń (nie później niż 1 godz.),, g) w razie zaistnienia, wyżej wymienionych sytuacji Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oszacuje ich wymiar i wysokość na podstawie sporządzonego każdorazowo protokółu wystąpienia awarii. W protokole strony muszą określić prawdopodobne przyczyny awarii i stronę odpowiedzialną za jej powstanie., Wyżej wymieniony protokół musi zostać zaakceptowany przez obie strony umowy. Szkody powstałe z winy Wykonawcy winny zostać naprawione przez niego w naturze;, 2. Do obowiązków Wykonawcy należy:, a) utrzymanie całodobowej obsługi urządzeń kotłowni zlokalizowanych w poszczególnych kompleksach wg załącznika nr 3 wraz dokonywaniem dziennych odczytów parametrów pracy i zapisywaniem ich w „Książce kotłowni”. Książka kotłowni stanowi element stałego wyposażenia (zabezpiecza Zamawiający),, b) regulacja urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni oraz DTR poszczególnych urządzeń,, c) prowadzenie konserwacji oraz czyszczenie urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i DTR w tym filtrów, filtroodmulaczy, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulujących pracę podgrzewania wody, liczników ciepła, wodomierzy i innej nie wymienionej armatury,, d) kontrola pracy elektrozaworów, pomp, układów napędowych, manometrów, termometrów, termostatów, programatorów, AKPiA,, e) utrzymanie porządku:, we wszystkich pomieszczeniach poszczególnych kotłowni, wokół budynków poszczególnych kotłowni (Zamawiający wskaże granicę utrzymania porządku), niezbędne środki i sprzęt do utrzymania porządku zapewni Wykonawca,, f) sprawdzenia raz w tygodniu drożności wentylacji i odprowadzenia spalin,, g) sprawdzenia raz w tygodniu poziomu oleju, spuszczenia kondensatu oraz czyszczenia filtrów powietrza kompresorów,, h) dokonanie raz w roku wymiany oleju, czyszczenia żebrowanych elementów sprężarki oraz wymiany filtrów powietrza kompresorów,, i) dokonanie robót malarskich farbami wapienno-emulsyjnymi pomieszczeń kotłowni oraz części socjalnych każdorazowo po zakończeniu sezonu zimowego,, j) występowanie do Zamawiającego z wnioskami mającymi na celu poprawienie ekonomiki pracy systemów ciepłowniczych objętych umową,, k) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w pracy systemów grzewczych w formie pisemnej,, l) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o konieczności uzupełnienia stanu oleju opałowego na minimum 5 dni w formie pisemnej,, m) Wyposażenie kotłowni w sprzęt ppoż. (ważne legalizacje) leży po stronie Wykonawcy,, n) Wykonawca pisemnie upoważni pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie do magazynu przy kotłowni oleju opałowego,, o) przekazanie Zamawiającemu „Protokółem przekazania” kotłowni wraz z terenem przynależnym po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym., Protokół winien zawierać opis stanu technicznego urządzeń i wyposażenia., W przypadku stwierdzenia znacznych różnic w zakresie stanu technicznego wykraczających poza zwykłe zużycie eksploatacyjne Wykonawca dokonuje uzupełnień, napraw na koszt własny w okresie 14 dni,, p) co miesięczne sporządzanie protokołu odbioru usługi zatwierdzanego przez Kierownika SOI i pracownika odpowiedzialnego za prawidłową realizację umowy na terenie poszczególnych kompleksów wojskowych (protokół należy dołączyć do faktury),, q) wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy użyciu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy,, r) zabezpieczenie obiektu kotłowni przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją zamówienia,, s) Przestrzeganie zasad dostępu, przebywania i poruszania się po terenie wojskowym, w tym udział Wykonawcy i jego pracowników (bezpośrednio wykonujących obsługę i serwis kotłowni) w jednorazowym szkoleniu przeprowadzonym przez GZ w zakresie dostępu i przemieszczania się po terenie wojskowym (za podpisem uczestników szkolenia na liście obecności),, t) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego tj: pracownikom poszczególnych SOI odpowiedzialnym za prawidłowość wykonania umowy przeprowadzenia bieżących kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy,, u) pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy., 3. Wymagania:, a) Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). W przypadku Świadectw Kwalifikacyjnych Serii D, zamawiający wymaga, aby osoby dozorujące dokonywały wpisu do Książek Obsługi Kotłowni przynajmniej raz w tygodniu,, b) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze minimum 2 pracowników wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usług zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 z póżn. zm.);, 4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca przedstawi, Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane umowy o pracę zawarte z Personelem, który będzie świadczył powyższe usługi według wykazu osób przedłożonego do oferty Wykonawcy., 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez, Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanej umowy zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem realizującym przedmiot umowy. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników realizujących przedmiot zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub innej umowy cywilno-prawnej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 1 000,00 PLN za każdego pracownika w miesiącu rozliczeniowym., 6. Do obowiązków Zamawiającego (Sekcja Obsługi Infrastruktury) należy:, a) przekazanie i odbiór obiektu kotłowni (wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi) dla / od Wykonawcy i sporządzenie z tych czynności protokółu. Protokół ten powinien zawierać szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych elementów kotłowni,, b) przekazanie Wykonawcy urządzeń kotłowni sprawnych i gotowych do uruchomienia procedur rozruchowych. W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń w protokole należy określić termin ich usprawnienia., c) protokolarne przekazanie dostarczonego opału do poszczególnych kotłowni przez osobę wyznaczoną przez Kierownika SOI osobie ze strony Wykonawcy., d) udział personelu SOI w procesie rozliczania comiesięcznego zużycia opału (sprawdzenie prawidłowości sporządzania rozliczenia przez Wykonawcę), w tym przekazanie Wykonawcy w terminie do 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego współczynników korygujących do norm należności, obliczonych (na podstawie rejestru temperatur prowadzonego przez Wykonawcę w książce pracy kotłowni i danych ze stacji meteorologicznych). Protokół rozliczenia opału po jego podpisaniu przez strony winien zostać załączony do Protokołu Odbioru Usługi,, e) prowadzenie nadzoru przez Kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego pracownika nad ekonomicznym procesem spalania opału, np. poprzez sprawdzanie zgodności temperatury czynnika grzewczego z tabelą temperatur i tabelą intensywności palenia, poprzez wydanie pisemnego polecenia do zmiany parametrów czynnika grzewczego w tabeli temperatur na wyjściu i powrocie, prawidłowości procedur obsługi kotłów,, f) udział w sporządzaniu protokołu odbioru usługi każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego,, g) bieżąca kontrola prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. Dokumentowanie kontroli wpisami do książki pracy kotłowni, sporządzeniem notatki służbowej, protokołu kontroli, itp.,, h) niezwłoczne podejmowanie właściwych działań po otrzymaniu informacji od obsługi Wykonawcy o wystąpieniu awarii urządzeń kotłowni mogących spowodować przerwę w dostawie energii cieplnej lub stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników Wykonawcy.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test