Sugestie
I.D.: 22764433

„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45220000 45100000 45200000 45210000 45230000 45300000 45400000 45500000 45234000 45234115 45312330 45314000 45314300 45314310
Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji:
PL: Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – D
Miejsce realizacji:
Miasto Warszawa
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin., Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to:, przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,, dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”,, spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.), spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.1.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru(niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych,, likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:, zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży,, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),, zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,, eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,, dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI., Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający:, Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:, Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu, Projekty budowlane – architektura i konstrukcja, Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym, Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne, Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna, Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka, Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa, Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura, Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika, Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa, Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne, Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe, Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan, Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji), UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.:, 1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy., 2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie., W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa., Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe):, — Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa;, — Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin;, — Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin;, — Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin;, — Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa;, — Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa;, — Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin;, — Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin., Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):, Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),, Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),, Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H), natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C., W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,, przejazdów i przejść w poziomie szyn,, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,, elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),, urządzeń ochrony środowiska,, kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót,, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:, roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:, projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,, instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami., zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa,, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,, przejazdów i przejść w poziomie szyn,, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),, elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),, urządzeń ochrony środowiska,, obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:, roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze, w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:, projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,, instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin,, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,, przejazdów i przejść w poziomie szyn,, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),, elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),, urządzeń ochrony środowiska,, obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują:, roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze, w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:, projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,, instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin,, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,, urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji,, sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów,, oraz wykonanie następujących projektów:, Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym,, Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,, Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne,, Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują:, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze, w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze:, projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami., operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji, W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują:, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze, w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót, 2. Dokumenty powykonawcze:, projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb nietrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk;, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, Rozbiórka budynku w km 32,853 -Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853, Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km, Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307, Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317, Rozbiórka budynku w km 46,880, W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują:, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu., Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,, Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót, 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:, projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym,, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami., operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż., W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej., Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku., Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie., Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budynek administracyjny – ISE Dęblin, Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony., Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu,, Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:, projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4;, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego., W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:, Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]., Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]., Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej., Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]., Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej., Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]., Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej., Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]., Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164, Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m² w km 164., W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:, konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,, zapewnienie obsługi geodezyjnej,, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ., Roboty tymczasowe obejmują:, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu., Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:, 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:, Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,, Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji,, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,, Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót., 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:, projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami., operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego., Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test