Sugestie
I.D.: 23796169

Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
90520000 90511000 90512000 90513100
Zamawiający:
Gmina Ustka
Miejsce realizacji:
PL: Gmina Ustka.
Miejsce realizacji:
Słupski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Przedmiot zamówienia:, 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują, mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka zlokalizowanych w następujących obrębach:, Charnowo, Dębina, Dominek, Duninowo, Duninowo PGR, Gąbino, Grabno, Grabno Leśnictwo, Lędowo,, Machowinko, Machowino, Machowino Leśnictwo, Możdżanowo,Niestkowo, Objazda, Osieki Słupskie, Pęplino,, Poddąbie, Przewłoka, Rowy, Starkowo, Wodnica, Wytowno, Zalesin, Zaleskie, Zaleskie PGR wskazanych na, mapie stanowiącej załącznik do projektu umowy SIWZ., 1.2. Szacunkowa ilość:, 1.2.1. odpadów w roku 2018 r – 3.946,99 Mg, a) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 217,81 Mg, b) odpady ze szkła – 203,23 Mg, c) odpady z papieru – 29,56 Mg, d) odpady biodegradowalne – 140,18 Mg, e) odpadów niesegregowane – 3.356,21 Mg, 1.2.2. odpadów w roku 2019 r – 4.736,39 Mg, a) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 261,37 Mg, b) odpady ze szkła – 243,88 Mg, c) odpady z papieru – 35,47 Mg, d) odpady biodegradowalne – 168,22 Mg, e) odpadów niesegregowane – 4.027,45 Mg, 1.2.3. elektronicznych znaczników w technologii RFID:, — w 2018 roku 800 sztuk,, — w 2019 roku 200 sztuk., 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:, 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru bezpośrednio z nieruchomości, i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, tj., zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych, w sposób selektywny (papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego oraz metali, i opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych), przy czym:, a) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są tylko odpady wystawione, przed teren posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem,, b) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane są wszystkie odpady z nieruchomości z miejsca,, w którym są zbierane, znajdującym się na terenie posesji., 2.2. Wykaz nieruchomości, z których Wykonawca będzie zobowiązany odebrać odpady,, o których mowa w pkt. 2.1. stanowią załączniki do projektu umowy SIWZ (wykaz miejscowości wraz z adresami), o numerach:, a) Załącznik Nr 2a – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,, b) Załącznik Nr 2b – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,, a powstają odpady komunalne;, 2.3. Wykazy nieruchomości o których mowa w pkt 2.2. mogą ulec zmianie – będą na bieżąco aktualizowane w, trakcie trwania świadczenia usługi., 2.4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów, o których mowa w pkt. 2.1. zgodnie z Regulaminem, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka, obowiązującym w czasie trwania umowy., 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów, o których mowa w pkt. 2.1., z częstotliwością zgodną z Uchwałą Rady Gminy Ustka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu, świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i, zagospodarowania tych odpadów, obowiązującą w czasie trwania umowy., 2.6. Zastrzega się zgodnie z obowiązującymi przepisami do wprowadzania zmian, w przepisach powszechnie obowiązujących na terenie Gminy Ustka, wynikających, z treści uchwał wskazanych w pkt. 2.4. i 2.5., 2.7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości, na których, zamieszkują mieszkańcy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. Szczegółowe harmonogramy odbioru, odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zostaną przygotowane i uzgodnione z Zamawiającym, po podpisaniu umowy. Przy czym ustala się stałe harmonogramy odbioru odpadów na cały rok, zgodnie z, poniższymi częstotliwościami odbioru odpadów:, a) Odpady niesegregowane:, w miejscowościach: Zaleskie, Zabłocie, Możdżanowo, Starkowo, Golęcino, Krężołki, Pęplino, Duninówko,, Modła, Modlinek, Lędowo, Charnowo, Niestkowo, Wytowno, Dalimierz Przewłocki, Redwanki, Machowinko,, Machowino, Objazda, Bałamątek, Gąbino, Osieki Słupskie, Dominek, – raz na dwa tygodnie., w miejscowościach: Poddąbie, Dębina – w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie, oraz w okresie od 01 maja do 30 września – raz w tygodniu., w miejscowości Rowy – w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie oraz w okresie od, 01 maja do 30 września – dwa razy w tygodniu., w miejscowościach: Duninowo, Wodnica, Lędowo-Osiedle, Zimowiska, Grabno, Przewłoka, Orzechowo,, Zapadłe – raz w tygodniu., b) Odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, i opakowaniami wielomateriałowymi, odpady biodegradowalne):, w miejscowościach: Zaleskie, Zabłocie, Możdżanowo, Starkowo, Golęcino, Krężołki, Pęplino, Duninówko,, Modła, Modlinek, Lędowo, Charnowo, Niestkowo, Orzechowo, Zapadłe, Wytowno, Dalimierz Przewłocki,, Redwanki, Machowinko, Machowino, Objazda, Bałamątek, Gąbino, Osieki Słupskie, Dominek, – raz na dwa, tygodnie., w miejscowościach: Lędowo-Osiedle, Wodnica, Duninowo, Zimowiska, Grabno, Przewłoka, Poddąbie, Dębina,, Rowy – w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie oraz w okresie od 01 maja do 30, września – raz w tygodniu., 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości, na których nie, zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie, z ustalonym harmonogramem wywozu. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od, właścicieli nieruchomości, zostaną przygotowane i uzgodnione, z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Przy czym ustala się stałe harmonogramy odbioru odpadów na cały, rok, zgodnie z poniższymi częstotliwościami odbioru odpadów:, a) Odpady niesegregowane:, w miejscowościach: Zaleskie, Zabłocie, Możdżanowo, Starkowo, Golęcino, Krężołki, Pęplino, Duninówko,, Modła, Modlinek, Lędowo, Charnowo, Niestkowo, Redwanki, Machowino, Gąbino, Osieki Słupskie, Dominek, –, raz na dwa tygodnie., w miejscowościach: Wytowno, Dalimierz Przewłocki, Objazda, Bałamatek, Machowinko – w okresie od 01, października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie oraz w okresie od 01 maja do 30 września – raz w tygodniu., w miejscowościach: Poddąbie, Dębina, Rowy, – w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz na dwa, tygodnie oraz w okresie od 01 maja do 30 września – trzy razy, w tygodniu., w miejscowościach: Przewłoka, Orzechowo, Zapadłe – w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz w, tygodniu oraz w okresie od 01 maja do 30 września – trzy razy, w tygodniu., w miejscowościach: Duninowo, Wodnica, Lędowo-Osiedle, Zimowiska, Grabno – raz w tygodniu., b) Odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, i opakowaniami wielomateriałowymi, odpady biodegradowalne):, w miejscowościach: Zaleskie, Zabłocie, Możdżanowo, Starkowo, Golęcino, Krężołki, Pęplino, Duninówko,, Modła, Modlinek, Lędowo, Charnowo, Niestkowo, Wytowno, Dalimierz Przewłocki, Redwanki, Machowinko,, Machowino, Objazda, Bałamątek, Gąbino, Osieki Słupskie, Dominek, – raz na dwa tygodnie., w miejscowościach: Duninowo, Lędowo-Osiedle, Wodnica, Zimowiska, Grabno,przewłoka, Orzechowo,, Zapadłe, Poddąbie, Dębina, Rowy – raz na dwa tygodnie oraz w okresie od 01 maja do 30 września – raz w, tygodniu., 2.9. Ze względu na uciążliwości związane z odbiorem odpadów (hałas, problemy, z dojazdem itp.) przy ustalaniu harmonogramów odbioru odpadów segregowanych, i niesegregowanych należy stosować zasadę, aby w danej miejscowości odbiór dla wszystkich nieruchomości, wykonywany był w tym samym dniu., 2.10. W przypadku okresowej zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany, jest zapoznać właścicieli nieruchomości z nowym harmonogramem odbioru., 2.11. Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji, ze strony Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca., 2.12. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dniu ustawowo wolnym, od pracy odbiór odpadów odbywa się w następnym dniu roboczym (po tej dacie)., 2.13. Podczas sezonu letniego należy zwiększyć zarówno środki techniczne jak również środki osobowe, celem, zapewnienia płynności świadczonych usług., 2.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu świadczonych usług lub zmian w ustalonym, harmonogramie odbioru odpadów z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz prowadzenia, robót drogowych., 2.15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych,, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji, Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa, Pomorskiego 2022”, oraz, do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia, 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 ze zm.)., 2.16. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas, lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją, przedmiotu zamówienia., 3. Kontrola wykonywania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, „u źródła”, 3.1. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w, zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych., 3.2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnej, zbiórki odpadów komunalnych zobowiązany jest do pozostawienia takiego pojemnika z odpadami oraz do, niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Urzędu Gminy, Ustka., 3.3. W momencie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 3.2. Wykonawca sporządza dokumentację zawierającą, wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, jak, również dokumentację fotograficzną, przy czym zdjęcie musi zostać wykonane w sposób umożliwiający, lokalizację pojemnika na tle nieruchomości., 3.4. Dokumentację, o której mowa w pkt 3.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w, formie elektronicznej najpóźniej na drugi dzień po stwierdzeniu zdarzenia., 4. Wymagania sprzętowe:, 4.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie Ustka lub, w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Ustka,, na terenie, do którego posiada tytuł prawny., 4.2. Baza magazynowo – transportowa, o której mowa w pkt 4.1. musi spełniać następujące warunki:, a) teren bazy magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom, nieupoważnionym,, b) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do, gruntu,, c) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed, emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,, d) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód, opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących, z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz., U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),, e) baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone, do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną, samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów., f) na terenie bazy magazynowo – transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i, napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez, uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej., 4.3. Wykonawca zobowiązany jest:, a) posiadać – na wyłączną realizację zamówienia objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków, Zamówienia – co najmniej cztery pojazdy przystosowane, do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,, b) dysponować rezerwami środków technicznych jak również zapasem nakładów pracy tak, aby podczas, sezonu letniego zapewnić płynność świadczonych usług,, c) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i, numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,, d) posiadać na terenie bazy magazynowo – transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów, komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,, e) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania, techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie, z przepisami o ruchu drogowym,, f) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem, i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na, odpady,, g) wyposażyć wszystkie pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie, i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o, miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,, h) wyposażyć pojazdy, przeznaczone do odbioru odpadów z nieruchomości,, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w urządzenie do ważenia odpadów, komunalnych oraz liczenia frakcji zbieranych selektywnie. Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna, być gorsza niż 1 kg., i) wyposażyć pojazdy w aparaty fotograficzne w celu dokonywania przez pracowników odbierających odpady, dokumentacji fotograficznej w sytuacjach spornych oraz, gdy osoby zgłaszające segregację odpadów nie, wykonują tego,, j) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu, po opróżnieniu pojemników,, k) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się, na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,, l) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu, sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc,, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,, m) prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie czynności w zakresie mycia, i dezynfekcji pojazdów i urządzeń,, n) na koniec każdego dnia roboczego opróżnić pojazdy z odpadów i parkować je wyłącznie na terenie bazy, magazynowo – transportowej., 5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:, 5.1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt oznakować pojemniki, do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości elektronicznymi znacznikami w technologii, RFID oraz ich prawidłowe (co do zawartości) zaewidencjonowanie w elektronicznej i analogowej „Ewidencji, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych”;, 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego (tj. dokładnego) elektronicznego, i analogowego ewidencjonowania masy odpadów odebranych z danej nieruchomości,, na której nie zamieszkują mieszkańcy w pojemnikach przy pomocy wbudowanej wagi grzebieniowej, w oparciu, o technologię RFID oraz oprogramowanie przekazane Zamawiającemu i umożliwiające bieżący wgląd w, przesyłane dane (o godzinie 7.30 powinny posiadać dane z dnia poprzedniego);, 5.3. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest zmienić w elektronicznej oraz analogowej, ewidencji opis pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych, po ewentualnej zmianie jego przeznaczenia (np. zmiany frakcji odpadów, która w danym pojemniku będzie, gromadzona);, 5.4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wynajmu odpowiedniej ilości pojemników do, gromadzenia odpadów, także tych oznakowanych przy pomocy elektronicznych znaczników RFID, wszystkim, właścicielom nieruchomości. Wynajem będzie następował na podstawie umów między wynajmującym a, najemcą. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty czynszu będą najmujący właściciele nieruchomości., 5.5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Ewidencję masy odpadów selektywnie gromadzonych odebranych, od poszczególnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, komunalne., 5.6. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przesyła sporządzoną Ewidencję masy, odpadów selektywnie gromadzonych do Urzędu Gminy Ustka. Ewidencja powinna zawierać adres, nieruchomości, ilość i rodzaj odebranych w miesiącu odpadów oraz uzyskany procent segregacji odpadów., 5.7. Dane pochodzące z systemu monitoringu i sytemu czujników oraz systemu ważenia,, o których mowa w pkt 4.3. lit. g), h), i) oraz pkt. 5.5. powinny być przechowywane, w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 2 lat od dnia, ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz, weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego oraz, chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa., 5.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi mycia i dezynfekcji pojemników znajdujących się na, terenie nieruchomości, pod warunkiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości,, po uiszczeniu przez niego opłaty ustalonej na podstawie cennika Wykonawcy i na zasadach ustanowionych, przez Wykonawcę., 5.9. Po każdorazowym odbiorze odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają, odpady komunalne (Załącznik 2b) Wykonawca ma obowiązek wystawienia właścicielowi nieruchomości, oraz Zamawiającemu kopii potwierdzenia jednorazowego z zapisaną datą, adresem nieruchomości i, ilością odebranych odpadów. Każde potwierdzenie odbioru musi być uwierzytelnione podpisem właściciela, nieruchomości lub innej osoby obecnej na terenie nieruchomości. Wszystkie potwierdzenia wystawione w, danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca, ma obowiązek przesłać do Urzędu Gminy Ustka celem sprawdzenia poprawności deklaracji złożonych przez, właścicieli nieruchomości., 5.10. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają, odpady komunalne., 5.11. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw, sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania, do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)., 5.12. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia, 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z, 2012 r. poz. 676)., 5.13. Wykonawca, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w, gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zobowiązany, jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Ustka w terminie do końca, miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy., 5.14. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy, Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test