Sugestie
I.D.: 22682400

Część nr 1 Nazwa: świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla grupy 27 osób, uczestników wizyty studyjnej do województwa kujawsko-pomorskiego

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
26.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
55100000 55110000 55300000
Zamawiający:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, ...
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 18/05/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Cena wybranej oferty: 14706.00 Oferta z najniższą ceną: 14310.00 Oferta z najwyższą ceną: 14706.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Usługi hotelarskie i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych Zamówienie obejmuje sześć części, których przedmiotem są usługi hotelarskie i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych: Część I zamówienia - wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego, Część II zamówienia - wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego, Część III zamówienia - wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego, Część IV zamówienia - wizyta studyjna do województwa małopolskiego, Część V zamówienia - wizyta studyjna do województwa śląskiego, Część VI zamówienia - wizyta studyjna do województwa pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: - Załączniku nr 1.1 do SIWZ dla części I zamówienia, - Załączniku nr 2.1 do SIWZ dla części II zamówienia - Załączniku nr 3.1 do SIWZ dla części III zamówienia, - Załączniku nr 4.1 do SIWZ dla części IV zamówienia - Załączniku nr 5.1 do SIWZ dla części V zamówienia, - Załączniku nr 6.1 do SIWZ dla części VI zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna liczba uczestników wizyty studyjnej, a także liczba osób nocujących może ulec zmianie w zakresie zmniejszenia ilości uczestników. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający nie jest w stanie określić procentowo jak mniejsza może to być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25 %, ale wielkość zamówienia uzależniona jest od planowanej liczby uczestników biorących udział w wizycie studyjnej. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Liczba osób nocujących podana w niniejszej specyfikacji jest wartością szacunkową. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, mianowicie: 1)osoby wykonującej czynności w zakresie przygotowywania posiłków - kucharz; 2)osoby wykonującej czynności w zakresie obsługi recepcji - recepcjonista hotelowy. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, jest uprawniony do wykonywania kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do: 1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych  
Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych i szkoleniaModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia– Powiat BielskiModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia – Miasto Bielsko-BiałaModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia– Miasto CieszynModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia – Gmina Czechowice-DziedziceModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia– Powiat CieszyńskiModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia – Powiat ŻywieckiModernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego i szkolenia – Województwo Śląskie 25.09.18
Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZP/RPOWD/10/2018 1.Wymagania  
Kompleksowe świadczenie usługi żywienia zbiorowego wraz z dzierżawą pomieszczeń działu żywienia SP ZOZ „Repty” GCR  
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2018 r. – Kanał Mosiński, gm. Puszczykowo, Mosina, woj. wielkopolskie, POLSKA 15.10.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPGK/29/2018 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobączu. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub  
„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem” 12.10.18
Zagospodarowanie centrum wsi Głodowo 2018 - II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPGK/25/2018 Wykonanie utwardzenia miejsca do gry w koszykówkę. Zamawiający działając na podstawie art. 29  
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPGK/28/2018 Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa. Zamawiający