Sugestie
I.D.: 22847354

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100784C ul. Topolowa na terenie Gminy Lubicz wraz z

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45231600 45232130 45233120 45233140 45112730 45233000
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Kujawsko-Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 21/07/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 343148.28 Cena wybranej oferty: 450301.34 Oferta z najniższą ceną: 450301.34 Oferta z najwyższą ceną: 450301.34 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Dolny - droga nr 100783C ul. Akacjowa, droga nr 100782C ul. Brzozowa, droga nr 100784C ul. Topolowa, droga nr 100781C ul. Sosnowa, droga nr 100790C ul. Ogrodowa, droga nr 100804C ul. Motocyklowa; w Złotorii - droga nr 100837C ul. Piastów , droga nr 100834C ul. Piaskowa; w Krobi - droga nr 100771C ul. Orszta; droga nr 100763C ul. Wiejska; w Rogowie - droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa) Numer referencyjny: ZDG.271.522.10.2017 1. Część nr 1- przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny Przebudowę drogi gminnej droga nr 100784C ul. Topolowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+176,05, szerokość 4,5m na odc.96,65m, szerokość 3,5m na odc.20,07m,szerokość 7,5m na odcinku 8,50m o powierzchni 878,10m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 135,3m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2.Przebudowę drogi gminnej droga nr 100790C ul. Ogrodowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+638,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 2557,30m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 873,50m2, zjazdy o powierzchni 437,10m2 oraz powierzchnia chodnika do przełożenia 29,30m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Wycinka drzew o średnicy 10-15cm, 36-45cm, 46-55cm i powyżej 55cm z usunięciem karpiny i wywiezieniem na odległość do 1km Rozbiórka chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem urobku na odl. do 1km (0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (w km 0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 7 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub kamieniem łamanym 2/31,5 gr.5cm Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Krawężniki betonowe zatopione 15/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. - piask obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną typu AROT Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – skrzynki zasuw wodnych i hydrant p.poż. 3. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100804C ul. Motocyklowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+122,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 488,00m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 183,00m2, zjazdy o powierzchni 81,50m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Wykonanie wykopów i nasypów z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odległość do 1km Profilowanie i zagęszczanie podłoża Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 15 cm (jezdnia + zjazdy) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Pobocze z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm zagęszczone mechanicznie Część nr 2 - przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100783C ul. Akacjowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+103,00, szerokość 4,5m o powierzchni 502,7m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 83,3m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100782C ul. Brzozowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+168,60, szerokość 4,5m o powierzchni 842,3m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 125,00m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Część nr 3 - przebudowa drogi gminnej z chodnikami w m. Lubicz Dolny Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100781C ul. Sosnowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+351,53, szerokość jezdni 4,5m o powierzchni 1655,75m2, chodniki dwustronne szerokość zmiennej 1,8 do 2,2m o powierzchni 1155,4m2 oraz zjazdy publiczne o powierzchni 220,4m2 w następującym zakresie: Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinka) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej Regulacja pionowa i pozioma studzienek wpustów deszczowych (wraz z wymianą krat żeliwnych) Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Koryto na głębokość 25 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy+chodniki) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy+chodniki) Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 5 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną - Krawężniki najazdowe betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem Oporniki betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 (zjazdy) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (chodnik) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (zjazdy) obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji sanitarnej Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasuwy wodociagowe Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – hydranty p.pożarowe Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji teletechnicznej Część nr 4 - przebudowa dróg gminnych w m. Złotoria Zakres robót obejmuje 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100837C ul. Piastów na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+244,64, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 1259,00m2 z poboczami szerokość 0,75m o powierzchni 367,20m2 i zjazdami o powierzchni 108,20m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdn, poboczy i i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p.poż 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100834C ul. Piaskowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+423,79, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 2302,80m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 713,50m2, zjazdy o powierzchni 517,40m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Rozbiórka jezdni asfaltowej gr 5 cm z podbudową o grubości do 15cm z odwiezieniem materiału na odl, do 1km Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Profilowanie i zagęszczanie podłoża Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 2/31.5 mm gr. 5 cm Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 10 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kanalizacja sanitarna Część nr 5 - przebudowa dróg gminnych w m. Krobia i Rogowo Zakres robót obejmuje 1.Przebudowę drogi gminnej droga nr 100771C ul. Orszta w Krobi na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+556,47, szerokość jezdni 3,50m o powierzchni 2041,10m2 z poboczami szerokość do 0,75m o powierzchni 634,10m2 i zjazdami o powierzchni 127,200m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ) Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) do wpustów jw. Płyta wpustu wykonana na mokro z betonu C20/25 (kieszeń wpustu x 2) Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km (0+270,00 – 0+350,00) Profilowanie i zagęszczanie podłoża Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 25 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10cm zagęszczona mechanicznie Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm Słupki do znaków drogowych (2 szt) ze znakiem drogowym A-7(szt,2) i (U-9b) szt.2 Krawężniki betonowe najazdowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem (kieszeń wpustu) Regulacje pionowe studni kanalizacji sanitarnej, 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa) w Rogowie na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+674,51 szerokość jezdni 4,50m o powierzchni 3035,30m2, pobocza dwustronne szerokość 0,50m o powierzchni 612,50m2, zjazdy o powierzchni 343,90m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Karczowanie pni (ok. 50 cm średnicy) wraz z wywozem na odległość do 4km Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31.5 mm - gr. 5 cm; Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia + zjady) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 4 cm (jezdnia + zjazdy) Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Część nr 6 – przebudowa dróg gminnych w m. Krobia Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m o powierzchni jezdni 3594,30m2 i zjazdami o powierzchni 393,2m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Profilowanie i zagęszczanie pobocza Korytowanie na głębokość 35cm wraz z zagęszczaniem podłoża w km 0+170,00 – 0+310,00 Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm w km 0+170,00 – 0+310,00 Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Wykonanie przepustu z rur PHED śr. 600mm wraz ze ściankami prefabrykowanymi długości 8m Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej – przebudowa słupa teletechnicznego kolidującego z nawierzchnią jezdni i pobocza ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1- przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100784C ul. Topolowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+176,05, szerokość 4,5m na odc.96,65m, szerokość 3,5m na odc.20,07m,szerokość 7,5m na odcinku 8,50m o powierzchni 878,10m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 135,3m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100790C ul. Ogrodowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+638,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 2557,30m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 873,50m2, zjazdy o powierzchni 437,10m2 oraz powierzchnia chodnika do przełożenia 29,30m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Wycinka drzew o średnicy 10-15cm, 36-45cm, 46-55cm i powyżej 55cm z usunięciem karpiny i wywiezieniem na odległość do 1km Rozbiórka chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem urobku na odl. do 1km (0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (w km 0+000,00 – 0+030,00 + poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 7 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub kamieniem łamanym 2/31,5 gr.5cm Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Krawężniki betonowe zatopione 15/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. - piask obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną typu AROT Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – skrzynki zasuw wodnych i hydrant p.poż. 3. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100804C ul. Motocyklowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+122,00, szerokość jezdni 4,0m o powierzchni 488,00m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 183,00m2, zjazdy o powierzchni 81,50m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Wykonanie wykopów i nasypów z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odległość do 1km Profilowanie i zagęszczanie podłoża Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 15 cm (jezdnia + zjazdy) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Pobocze z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm zagęszczone mechanicznie Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 - przebudowa dróg gminnych w m. Lubicz Dolny 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100783C ul. Akacjowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+103,00, szerokość 4,5m o powierzchni 502,7m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 83,3m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100782C ul. Brzozowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+168,60, szerokość 4,5m o powierzchni 842,3m2 z poboczami szerokość 0,5m o powierzchni 125,00m2 , w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p. poż. Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 - przebudowa drogi gminnej z chodnikami w m. Lubicz Dolny 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100781C ul. Sosnowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+351,53, szerokość jezdni 4,5m o powierzchni 1655,75m2, chodniki dwustronne szerokość zmiennej 1,8 do 2,2m o powierzchni 1155,4m2 oraz zjazdy publiczne o powierzchni 220,4m2 w następującym zakresie: Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinka) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej Regulacja pionowa i pozioma studzienek wpustów deszczowych (wraz z wymianą krat żeliwnych) Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Koryto na głębokość 25 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy+chodniki) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy+chodniki) Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 5 cm (poszerzenie+wloty skrzyżowań) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną - Krawężniki najazdowe betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem Oporniki betonowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 (zjazdy) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (chodnik) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr 3 cm (zjazdy) obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie z pospółki Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji sanitarnej Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasuwy wodociagowe Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – hydranty p.pożarowe Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji teletechnicznej Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4 - przebudowa dróg gminnych w m. Złotoria 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100837C ul. Piastów na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+244,64, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 1259,00m2 z poboczami szerokość 0,75m o powierzchni 367,20m2 i zjazdami o powierzchni 108,20m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 10cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdn, poboczy i i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym Regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i hydrantu p.poż 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100834C ul. Piaskowa na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+423,79, szerokość jezdni 5,0m o powierzchni 2302,80m2, pobocza dwustronne szerokość 0,75m o powierzchni 713,50m2, zjazdy o powierzchni 517,40m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Rozbiórka jezdni asfaltowej gr 5 cm z podbudową o grubości do 15cm z odwiezieniem materiału na odl, do 1km Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Profilowanie i zagęszczanie podłoża Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) i odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (Piaskowa 0+000,00 – 0+130,00; Piastów 0+000,00 – 0+025,73 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 2/31.5 mm gr. 5 cm Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr 10 cm Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kanalizacja sanitarna Część nr: 5 Nazwa: Część nr 5 - przebudowa dróg gminnych w m. Krobia i Rogowo 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100771C ul. Orszta w Krobi na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+556,47, szerokość jezdni 3,50m o powierzchni 2041,10m2 z poboczami szerokość do 0,75m o powierzchni 634,10m2 i zjazdami o powierzchni 127,200m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ) Studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadnikiem – krata żeliwna typ ciężki Kanał z rur PVC śr. 160 (przykanalik) do wpustów jw. Płyta wpustu wykonana na mokro z betonu C20/25 (kieszeń wpustu x 2) Koryto na głębokość 40 cm wraz z zagęszczaniem podłoża i odwiezieniem ziemi na odległość do 1km (0+270,00 – 0+350,00) Profilowanie i zagęszczanie podłoża Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31.5 mm gr. 25 cm w km 0+270,00 – 0+350,00 Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia + zjazdy) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 3 cm Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego frakcja 31,5/63 mm gr. 10cm zagęszczona mechanicznie Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm Słupki do znaków drogowych (2 szt) ze znakiem drogowym A-7(szt,2) i (U-9b) szt.2 Krawężniki betonowe najazdowe 15/22 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem (kieszeń wpustu) Regulacje pionowe studni kanalizacji sanitarnej, 2. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100732C (tzw. Pietruszkowa) w Rogowie na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+674,51 szerokość jezdni 4,50m o powierzchni 3035,30m2, pobocza dwustronne szerokość 0,50m o powierzchni 612,50m2, zjazdy o powierzchni 343,90m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Karczowanie pni (ok. 50 cm średnicy) wraz z wywozem na odległość do 4km Koryto na głębokość 35 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (poszerzenie) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km Koryto na głębokość 15 cm wraz z zagęszczaniem podłoża (zjazdy) z odwiezieniem urobku na odl. do 1km Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 25 cm (poszerzenie) Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm (zjazdy) Warstwa wyrównawcza z kruszywa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31.5 mm - gr. 5 cm; Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia + zjady) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną Warstwa wiążąca z AC 11 W gr. 4 cm (jezdnia + zjazdy) Podbudowa pobocza z kruszywa recyklingowego betonowego o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm Pobocze umocnione destruktem asfaltowym z recyklingu o frakcji 4-22mm gr. 5 cm lub z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 2/31,5 gr. 5cm Słupki do znaków drogowych za znakiem drogowym A-7 Część nr: 6 Nazwa: Część nr 6 – przebudowa dróg gminnych w m. Krobia 1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m o powierzchni jezdni 3594,30m2 i zjazdami o powierzchni 393,2m2 w następującym zakresie: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe) Profilowanie i zagęszczanie pobocza Korytowanie na głębokość 35cm wraz z zagęszczaniem podłoża w km 0+170,00 – 0+310,00 Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm w km 0+170,00 – 0+310,00 Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy) Wykonanie przepustu z rur PHED śr. 600mm wraz ze ściankami prefabrykowanymi długości 8m Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej – przebudowa słupa teletechnicznego kolidującego z nawierzchnią jezdni i pobocza

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT2410.17.2018 Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, dł. 1,993 km”.  
Przebudowa drogi gminnej Tonowo-Świątkowo; Gmina Janowiec Wielkopolski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.1.7.2018 Realizacja zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku  
Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny Przedmiot zamówienia w ramach zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, polegających na na 23.07.18
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ul. Cicha w m. Krobia Przebudowa ulicy o długości 183,5 m, szerokości 5,0 m polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, na dwóch warstwach  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin (Dębołęka - Witkowice) III etap Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Rozebranie podbudowy z  
Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa Numer referencyjny: RGIFE-I.271.4.2018 Przedmiot zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa”: Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty 01.08.18
„Przebudowa dojazdu turystycznego przez Górznieńsko- Lidzbarski Park Krajobrazowy w celu skanalizowania ruchu turystycznego od km 0+000,00 do km 6+000,00” ,,Pakiet na wykonanie zadań ochronnych 23.07.18
Część I zamówienia: przebudowa drogi leśnej - dojazdu turystycznego położonego w Nadleśnictwie Brodnica, w gminie Górzno dz. Nr 7046/7, 7046/8, 7045, 7044/3, 7043, 7042, 7041, 7040, 7039, 7038, 7037, 23.07.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IW.271.1.7.2018 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo od km 0+000,00 do km 0+990,00  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka od km 0+000,00 do km 0+960,00"