Sugestie
I.D.: 22847350

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice długość 980 mb

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 19/07/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 229965.00 Cena wybranej oferty: 286174.26 Oferta z najniższą ceną: 286174.26 Oferta z najwyższą ceną: 372870.85 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. I część: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice długość 980 mb 2. II część: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb 3. III część: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie długość 500 mb 4. IV część: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb W zakresie zadania nr 1: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie przez geodetę wraz z zastabilizowaniem punktów – 0,98 km Zabezpieczenie znaków geodezyjnych – 4 szt. II ROBOTY ROZBIÓRKOWE Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm – 10,0 m III REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy żwirowe wraz z rozbiórka istniejącego przepustu oraz robotami ziemnymi – 18 m3 Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm – 60 m Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm – 12 szt. IV JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego , wykonywane mechanicznie warstwy konstrukcyjne nawierzchni (980m x 4.5m jezdnia +150 zjazdy) – 4560 m2 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (980m x 4.5m jezdnia +150 zjazdy) - 4560 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (980m x 4.5m jezdnia +150 zjazdy) - 4560 m2 Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (980m x 4.5m jezdnia +150 zjazdy) – 4560 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (980m x 4.0m jezdnia ) – 3920 m2 V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi – 196 m3 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią – 1960 m2 VI OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 – 3 szt. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu – 3 szt. VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA Inwentaryzacja powykonawcza – 5 egz. W zakresie zadania nr 2: I ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – 0,5 km Inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl. (5 egz.) II PRZEPUSTY Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (12*0.2*0.6) – 1,440 m3 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm – 12,0 m Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym na betonie - 8,0 m2 III PODBUDOWA Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 2211,54 m2 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu żwiru grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 2211,54 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 2211,54 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 2211,54 m2 IV NAWIERZCHNIA Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - 2061,54 m2 V ZJAZDY Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm – 70 m2 VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Wykonanie poboczy - grubość warstwy po zag. 15cm – 930,0 m2 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi- odtworzenie rowu przy drodze powiatowej – 80,0 m3 VII URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 4 szt. Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 – 3 szt. Przymocowanie tablic znaków drogowych- lustro drogowe – 1 szt. W zakresie zadania nr 3: I ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – 0,5 km Inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl. (5 egz.) II PRZEPUSTY Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa – 1,56 m3 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm – 13,0 m Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym na betonie – 8,0 m III PODBUDOWA Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 2191,0 m2 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu żwiru grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 2191,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 2191,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 2191,0 m2 IV URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 3,0 szt. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 – 3,0 m V NAWIERZCHNIA Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm – 2041,0 m2 VI ZJAZDY Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm – 35,0 m2 VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Wykonanie poboczy - grubość warstwy po zag. 15cm – 905,0 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi- odtworzenie rowu przy drodze powiatowej – 80,0 m3 W zakresie zadania nr 4: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie przez geodetę wraz z zastabilizowaniem punktów. – 0,75 km Zabezpieczenie znaków geodezyjnych – 5 szt. Zabezpiecznie rurą osłonową kabla telefonicznego - Arot fi 110 – 290,0 m II ROBOTY ROZBIÓRKOWE Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm – 40,0 m Rozebranie oporników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową – 30,0 m Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km – 3,0 m III CIĘCIA PIELĘGNACYJNE, KARCZOWANIE PNI Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni – 0,1 ha Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni – 0,2 ha Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi – 150,0 szt. IV STUDZIENKI ŚCIEKOWE Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm – 20,0 m Wykonanie przecisku pod jezdnią z rur PVC o śr. 200 mm – 11,0 m Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 20 cm – 2,0 szt. V POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI – SKRZYŻOWANIE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi – 45,0 m2 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV – 45,0 m2 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. – 45,0 m2 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 – 45,0 m2 Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 - 0,7kg kg/m2 – 45,0 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t – 45,0 m2 VI JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Profilowanie i zagęszczanie podłoża żwirowego, wykonywane mechanicznie warstwy konstrukcyjne nawierzchni (750m x 4.5m jezdnia + 50m2 skrzyżowania) – 3375,0 m2 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (750m x 4.5m jezdnia + 50m2 skrzyżowania) - 3375,0 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (750m x 4.5m jezdnia + 50m2 skrzyżowania) - 3375,0 m2 Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (750m x 4.5m jezdnia + 50m2 skrzyżowania) - 3375,0 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (750m x 4.0m jezdnia + 50m2 skrzyżowania) – 3050,0 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t nakładka na skrzyżowaniu skanalizowanym) – 320,0 m2 VII KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 – 30,0 m VIII WJAZDY Koryta o głęb. Do 10cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV – 720,0 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 720,0 m2 IX ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi – 1540,0 m3 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią (770m x 1m x 2) – 154,0 m3 X OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 – 5,0 szt. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu – 5,0 szt. XI Inwentaryzacja powykonawcza Inwentaryzacja powykonawcza – 5,0 egz. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Określenie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 143a ust. 3 Ustawy. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:min. 8 osób przez wykonawcę lub podwykonawcę: wszystkie roboty budowlane, drogowe wykonywane podczas realizacji zamówienia Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób: na każde żądanie zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę z pracownikami . Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań w następujący sposób: na każde żądanie zamawiającego Wykonawca przedstawi zaświadczenie o odprowadzaniu składek do ZUS za te osoby (formularz ZUA) . Przewiduje się następujące sankcje za niespełnienie ww. wymagań w przypadku udowodnienia wykonawcy niespełnienie powyższego warunku zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % ceny brutto wynikającej z podpisanej umowy .

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BUDZISŁAW STARY - ULICE ARONIOWA I MALINOWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2018 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE. - roboty przygotowawcze - roboty ziemne  
Przebudowa ulicy Torowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZD 30/3/2018 - jezdnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. po  
Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wołyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZD 10/2018 - nawierzchnia jezdni z kostki  
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo Numer referencyjny: KTI.271.12.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w miejscowości 28.06.18
Część nr: 1 Nazwa: przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie Zamówienie w zakresie CZĘŚCI 1 dot. przebudowy ul. Żeromskiego w Sarnowie obejmuje roboty budowlane i prace polegające w szczególności na: 1)  
Remont drogi powiatowej nr 5241P ul. Zamkowy Folwark w Krotoszynie Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej; Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową; 25.06.18
Przebudowa ulicy Plac Wolności w Sompolnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZZ.271.6.2018 Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka  
Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Grodzieńskiej w Ostrowie Wielkopolskim – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZD25/3/2018 - jezdnia z kostki  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2018 rzedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa Etap I (od km0+270 do 0+521,5) 1) Roboty pomiarowe – 0,252 km 2)  
„Rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Krzyżu Wielkopolskim." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.1.271.2.2018 Zakres zamówienia obejmuje: • roboty przygotowawcze, pomiarowe,