Sugestie
I.D.: 22543604

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Przebudowa chodników na Os. Młodych i Os. Zawiszów

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
20.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45112710 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA ŚWIDNICA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Dolnośląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 31/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 392569.60 Cena wybranej oferty: 577180,11 Oferta z najniższą ceną: 577180,11 Oferta z najwyższą ceną: 577180,11 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 4.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” Zadanie 1 - Przebudowa chodników na Os. Młodych i Os. Zawiszów Zadanie 2 - Przebudowa chodników w dzielnicach: Śródmieście, Zachód i Fabryczna 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 w/w zadania, z których każde stanowi odrębne zamówienie. Uwaga ! Wykonawca składający ofertę na 2 zadania winien złożyć w jednej kopercie: dwa formularze ofertowe (1.1 i 1.2 ) i dwa zestawienia kosztów (1.1a i 1.2a) wraz ze stosownymi oświadczeniami będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje: *3.1 Zadanie 1 - Przebudowa chodników na Os. Młodych i Os. Zawiszów 1) Zadanie 1 obejmuje przebudowę chodników na ulicach a) ul. Józefa Piłsudskiego – zgodnie z rys. nr 2 b) ul. Jarosława Dąbrowskiego – zgodnie z rys. nr 3 c) ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego – zgodnie z rys. nr 4 d) ul. Walerego Wróblewskiego – zgodnie z rys. nr 5 e) ul. Ignacego Prądzyńskiego – zgodnie z rys. nr 6 f) ul. Jana Długosza – zgodnie z rys. nr 7 g) ul. Henryka Pobożnego – zgodnie z rys. nr 8 2) Przedmiot umowy usytuowany jest w n/w lokalizacjach: a) ul. J. Piłsudskiego - działka nr 257; obr. ewid. 0001 Osiedle Młodych, b) ul. J. Dąbrowskiego - działka nr 256; obr. ewid. 0001 Osiedle Młodych, c) ul. M. Kozara-Słobódzkiego – działka nr 277 ; obr. ewid. 0001 Osiedle Młodych, d) ul. W. Wróblewskiego – działka nr 266; obr. ewid. 0001 Osiedle Młodych, e) ul. I. Prądzyńskiego - działka nr 245; obr. ewid. 0001 Osiedle Młodych, f) ul. Jana Długosza - działki nr 41, 43, 119; obr. ewid. 0002 Zawiszów, g) ul. H. Pobożnego - działki nr 138, 139; obr. ewid. 0002 Zawiszów. 3) Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Dokumentacji stanowiącej Załącznik 6 do umowy, obejmującej: a) rysunki: - lokalizacja – rysunek nr 1 - zakres obszarowy – rysunki 2 (2a) – 8 (8a), - konstrukcja – rys. 16 i 17 b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 4) W zakres zadania wchodzi przebudowa chodników na n/w ulicach : a) całkowita powierzchnia chodników przewidzianych do przebudowy – ok. 2.809,09 m2 b) całkowita długość chodników przewidzianych do przebudowy – ok. 1.041,70 mb ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. ul. Józefa Piłsudskiego - budowa chodnika od strony budynków, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej o gr. ok. 5 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 135,70 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy – ok. 359,9 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni betonowej wraz jej z wywozem na wysypisko -ok. 372,4 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 135,7 mb; 3) demontaż obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 86,1 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 359,9m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 135,7mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 86,1 mb; 7) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej (5 szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 359,9 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m; 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ul. Jarosława Dąbrowskiego - budowa chodnika od strony budynków, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej o gr. ok. 5 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 155,4 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy – ok. 426,6 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni betonowej wraz z wywozem na wysypisko - ok. 426,6 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej, z oporem - ok. 152,9 mb; 3) wykonanie koryta pod chodniki - ok. 155,4 m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 152,9 mb; 5) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 121,2 mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej (11 szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 426,6 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m; 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem). 10) ułożenie dwóch rzędów kostki integracyjnej na przejściu dla pieszych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. ul. Mieczysław Kozara - Słobódzkiego - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z asfaltu o gr. ok. 5 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 80,3 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy – ok. 131,65 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni asfaltowej wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 131,65 m2; 2) demontaż obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 85,4 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 131,65m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 85,4 mb; 5) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 131,65 m2; 6) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m; 7) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. ul. Zygmunta Wróblewskiego odcinek 1 - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 40x40cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 100,00 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy - ok. 360,00 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 360; 2) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 180,85 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 360m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 180,85 mb; 5) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (telekomunikacyjnej 1szt.); 6) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 180,85 m2; 7) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem) ---------------------------------------------------------------------- ul. Zygmunta Wróblewskiego odcinek 2 - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 40x40cm oraz kostki betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 77,35 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy - ok. 274,65 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni (90% - płyty betonowe; 10% - kostka betonowa) wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 274,65m2; 2) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 98,5 mb; 3) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 28,45 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 274,65m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 98,5 mb; 6) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 98,5 mb; 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 274,65 m2; 8) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem). Uwaga: Na wysokości pawilonów 551 – 550 należy zamontować rurę osłonową pod kable oświetleniowe ? 120 o dł. ok. 35 mb. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. ul. Ignacego Prądzyńskiego odcinek 1(mały) - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z betonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 97,00 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy - ok. 271,65 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem na wysypisko -ok. 271,65 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 6,7 mb; 3) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 168,2 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 271,65m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 6,7 mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 168,2 mb; 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 271,65 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem) - ok. 85 m2. ------------------------------------------------------------------------------- ul. Ignacego Prądzyńskiego odcinek 2(duży) - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z betonu (odcinki chodnika z kostki betonowej zostawić) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 187,5 mb, - łączna pow. chodników do przebudowy - ok. 518,05 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 518,05 m2; 2) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 291,3 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 518,05m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych obrzeży betonowych (wg pkt. 3) - ok. 291,3 mb; 5) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 518,05 m2; 6) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem) - ok. 145,65 m2. VI. ul. Jana Długosza - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 145,25mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 317,85m2 Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie humusu wraz jego z wywozem na wysypisko - ok. 317,85 m2; 2) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 4,95 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 317,85m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 204,65 mb; 5) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej 1 szt.; 6) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 317,85 m2; 7) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. 8) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem)- ok. 85 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII. ul. Henryka Pobożnego - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z betonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 63,20 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 148,74 m2 Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie istniejącej nawierzchni betonowej o gr. ok. 5 cm wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 148,74 m2; 2) demontaż istniejących krawężników - ok. 12,00 mb; 3) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 84,24 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki - ok. 148,74 m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 6,00 mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 84,24 mb; 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - chodników, ok. 148,74 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m (jeżeli konieczne. 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem)- ok. 60 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *3.2 Zadanie 2 - Przebudowa chodników w dzielnicach: Śródmieście, Zachód i Fabryczna 1) Zadanie 2 obejmuje przebudowę chodników na ulicach: a) ul. Biberaska – zgodnie z rys. nr 9 b) ul. Gdyńska – zgodnie z rys. nr 10 c) ul. Wierzbowa – zgodnie z rys. nr 11 d) ul. Wrocławska – zgodnie z rys. nr 12 e) ul. Lwowska – zgodnie z rys. nr 13 f) ul. Jodłowa – zgodnie z rys. nr 14 g) ul. Tadeusza Kościuszki – zgodnie z rys. nr 15 2) Przedmiot umowy usytuowany jest w n/w lokalizacjach: a) ul. Biberaska - działka nr 1802; obr. ewid. 0005 Zachód, b) ul. Gdyńska - działka nr 328; obr. ewid. 0004 Śródmieście, c) ul. Wierzbowa - działka nr 1156; obr. ewid. 0004 Śródmieście d) ul. Wrocławska - działka nr 21; obr. ewid. 0003 Fabryczna e) ul. Lwowska - działka nr 1317; obr. ewid. 0003 Fabryczna , f) ul. Jodłowa - działka nr 598; obr. ewid. 0003 Fabryczna g) ul. T. Kościuszki - działki nr 1853 i 1972; obr. ewid. 0005 Zachód 3) Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Dokumentacji stanowiącej Załącznik 6 do umowy, obejmującej: a) rysunki: - lokalizacja – rysunek nr 1 - zakres obszarowy dla Zadania 2 – rysunki 9 – 15 - konstrukcja (dla zadania 1 i 2) – rys. 16 i 17 b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 4) W zakres zadania wchodzi przebudowa chodników na n/w ulicach: a) całkowita długość chodników przewidzianych do przebudowy – ok. 1167,05 mb, b) całkowita powierzchnia przewidziana do przebudowy – ok. 2501,00 m2, w tym: - powierzchnia chodników – 2197,80 m2 - powierzchnia zjazdów – 303,20 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. ul. Biberaska - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 113,5 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 152,95 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem - ok. 146,7 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 114,75 mb; 3) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 23,85 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki oraz wjazdy- ok. 153 m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 113,55 mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 113,3mb; 7) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 1 szt., telekomunikacyjnej 4szt.); 8) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: -chodników, ok. 143,05 m2; -wjazdów (kostka kolorowa), ok 9,90 m2; 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ul. Gdyńska - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni (asfalt - 95%; płyty kamienne heksagonalne - 5%) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 155,95 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 332,65 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem - ok. 332,65 m2; 2) demontaż istniejących krawężników kamiennych na ławach betonowych, z oporem - ok. 155,95 mb; 3) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 141,55 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki oraz wjazdy- ok. 332,65m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ponowne wbudowanie krawężników kamiennych (regulacja) - ok. 155,95mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych - ok. 141,55mb; 7) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 2szt., telekomunikacyjnej 1szt.); 8) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: -chodników, ok. 300,35 m2; -wjazdów (kostka kolorowa), ok 32,3 m2; 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m, 10) ułożenie dwóch rzędów kostki integracyjnej na przejściu dla pieszych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. ul. Wierzbowa - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni (asfalt - 45%; beton - 30%; nawierzchnia nieutwardzona - 25%) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 123,60 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 273,25 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 273,25 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 123,6 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki i wjazdy - ok. 273,25m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 123,6mb; 5) ułożenie obrzeży betonowych - ok. 116,5mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (gazowej 1szt., kanalizacyjnej 2szt., telekomunikacyjnej 2st., wodnej 1szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: - chodników, ok. 206,75 m2, - wjazdów (kostka kolorowa), ok. 66,4 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. ul. Wrocławska - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni nieutwardzonej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 190,00 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 443,60 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni gruntowej wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 419 m2; 2) demontaż istniejących krawężników betonowych na ławach betonowych, z oporem - ok. 195,9 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki i wjazdy - ok. 419,6m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 195,9mb; 5) ułożenie obrzeży betonowych - ok. 196,85mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 7szt., wodnej 2szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: - chodników, ok. 404,60 m2, - wjazdów (kostka kolorowa), ok. 39,00 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem) - ok. 88,5 m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. ul. Lwowska - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni (nawierzchnia nieutwardzona - 75%; płyty betonowe - 5%; kostka betonowa - 10%; beton - 5%) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 153,65 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 308,30 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem - ok. 308,3 m2; 2) demontaż istniejących krawężników kamiennych na ławach betonowych, z oporem - ok. 153,65 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki oraz wjazdy- ok. 308,6m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ułożenie nowych krawężników betonowych - ok. 155,95mb; 5) ułożenie obrzeży betonowych - ok. 154,1mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 4 szt., telekomunikacyjnej 4szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: -chodników, ok. 244,95 m2; -wjazdów (kostka kolorowa), ok 63,30 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. VI. ul. Jodłowa - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni (nawierzchnia nieutwardzona - 15%; płyty betonowe - 40%; kostka betonowa - 10%; płyty kamienne - 25%; asfalt - 10%) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 265,00 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 633,55m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem – ok. 644,1m2; 2) demontaż istniejących krawężników kamiennych na ławach betonowych, z oporem – ok. 267,8 mb; 3) demontaż istniejących obrzeży betonowych na ławach betonowych, z oporem – ok. 221 mb; 4) wykonanie koryt pod chodniki oraz wjazdy- ok. 644,1m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 5) ułożenie nowych krawężników betonowych – ok. 267,8mb; 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych – ok. 252,35mb; 7) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 2 szt., telekomunikacyjnej 6szt.); 8) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: -chodników, ok. 598,10 m2; -wjazdów (kostka kolorowa), ok 35,45 m2; 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. 10) ułożenie dwóch rzędów kostki integracyjnej na przejściach dla pieszych VI. ul. Tadeusz Kościuszki odcinek 1(od Mickiewicza) – budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z betonu o gr. ok. 5 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 70,00 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 113,6 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni betonowej wraz jej z wywozem na wysypisko – ok. 113,6 m2; 2) demontaż istniejących krawężników kamiennych na ławach betonowych, z oporem – ok. 70 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki i podjazdy – ok. 113,6m2 wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ponowne wbudowanie krawężników kamiennych (regulacja) – ok. 70mb; 5) ułożenie nowych obrzeży betonowych (wg pkt. 3) – ok. 12,15 mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury wodnej 3szt.; 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: - chodników, ok. 90,7 m2, - wjazdów (kostka czerwona), ok. 23,15 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. --------------------------------------------------------------------------------------------- ul. Tadeusza Kościuszki odcinek 2(od Chopina) - budowa chodnika, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni (płyty betonowe 40x40cm - 88%; kostka kamienna - 8%; kostka betonowa - 4%) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - łączna długość odcinka do przebudowy - ok. 95,35 mb, - łączna pow. przebudowy - ok. 243,00 m2. Roboty budowlane obejmują: 1) usunięcie obecnej nawierzchni wraz jej z wywozem na wysypisko - ok. 243 m2; 2) demontaż istniejących krawężników kamiennych na ławach betonowych, z oporem - ok. 95,35 mb; 3) wykonanie koryt pod chodniki i podjazdy - ok. 243m2, wraz z wywozem urobku oraz zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża; 4) ponowne wbudowanie krawężników kamiennych (regulacja) - ok. 95,35mb; 5) ułożenie nowych obrzeży betonowych (wg pkt. 3) - ok. 20,1 mb; 6) regulacja naziemnych obiektów infrastruktury (kanalizacyjnej 3szt., telekomunikacyjnej 3szt., gazowej 1szt., wodnej 1szt.); 7) wykonanie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm: - chodników, ok. 209,3 m2, - wjazdów (kostka kolorowa), ok. 33,7 m2; 8) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika mieszanką mineralno-asfaltową na szer. ok 0,5m. 9) renowacja uszkodzonych zieleńców (jeżeli konieczne; plantowanie wraz z obsianiem) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Niepotrzebne skreślić 4. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica”, w tym Zadania 1 i 2 obejmują wykonanie robót objętych Zgłoszeniem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 5. Zakres robót do wykonania w ramach każdego z zadań wynika z załączonej Dokumentacji, stanowiącej Załącznik 9 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dokładnej ilości robót. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania. Ilość robót w przedmiarze Wykonawca winien skorygować do wielkości rzeczywistej, obliczonej na podstawie Dokumentacji, ewentualnych wizji, własnych pomiarów i analiz. 6. Każdy z wyłonionych Wykonawców w drodze niniejszego postępowania przetargowego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy dla każdego z zadań musi obejmować cały jego zakres i zostać sporządzony oddzielnie dla każdej z ulic, zgodnie z Dokumentacją i warunkami SIWZ. Kosztorysy ofertowe dla zadania 1 i 2 będą podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych oraz do celów rozliczeniowych. 7. Ponadto Wykonawca każdego z zadań zobowiązany jest do: 1) opracowania na własny koszt projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz.515 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729); projekt tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym, 2) zorganizowania placu budowy (( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 3) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 4) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km), 5) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 6) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania, w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową 7) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 8) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 9) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne – o ile okaże się to konieczne 11) wykonywania wszelkich, innych czynności wynikających ze specyfiki danych robót. Uwaga ! Prace budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych przez cały okres trwania budowy a także, w miarę możliwości technologicznych, do umożliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru; jeżeli ze względów technologicznych zaistnieje konieczność wstrzymania dojazdu do nieruchomości – Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 4.2 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 4.3 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Dla przedmiotu zamówienia przyjęto poniższe rozwiązania techniczne, jednakowe dla Zadania 1 i Zadania 2: 1) konstrukcja nawierzchni chodników (wg rys. nr 16): - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, - podsypka piaskowa. - 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm - 15 cm, Łączna gr. konstrukcji nawierzchni – 26 cm 2) konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji (wg rys. nr 17): - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, - podsypka piaskowa - 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0 –31,5 mm – 15 cm, - stabilizacja - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 10 cm (grubość warstwy po zagęszczeniu) Łączna gr. konstrukcji nawierzchni – 36 cm Uwaga! W przypadku wykonywania chodników wzdłuż ulic, na odcinkach których istnieją już chodniki z kostki betonowej - Wykonawca, o ile tylko będzie to możliwe, winien dowiązać się kształtem kostki, wzorem jej ułożenia, kolorem itp. do chodnika istniejącego. Dotyczy to zwłaszcza kontynuacji robót chodnikowych po tej samej stronie danej ulicy, tj. przedłużania istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej. 3) obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach: 8 x 30 cm, na ławie betonowej (beton B15) z oporem (łączny przekrój – ok. 0,036 m2) – zgodnie z rys. nr 16, 4) krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej (betonu B15) z oporem (łączny przekrój – ok. 0,0675 m2) – zgodnie z rys. nr 17, 5) odwodnienie chodników - powierzchniowe, poprzez spadki poprzeczne 2% w kierunku istniejącej nawierzchni jezdni, a następnie do istniejących wpustów ulicznych., 6) wywóz rozebranych materiałów i urobku z korytowania – do 10 km. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) Dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ, obejmującej rysunki nr 1 – 17 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 2) niniejszym SIWZ 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 powyżej a także przedmiary robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Referat Dróg – pok. 311. Uwaga! Załączone przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Przedmiary robót załączono w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 1) umowę, 2) zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Świdnicy 3) Dokumentację projektową, 4) dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 4.5 INNE POSTANOWIENIA 1 Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, na kwotę nie większą niż: 1) dla zadania 1 - 50.000,00 zł. netto, 2) dla zadania 2 – 50.000,00 zł. netto, Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to między innymi: roboty przygotowawcze – roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów, ustawienie obrzeży i krawężników na ławach betonowych, roboty naprawczo-konserwacyjne. W/w roboty budowlane zostaną udzielone na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji każdego z zadań (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty rozbiórkowe, 3) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów, 4) ustawienie krawężników i obrzeży na ławach betonowych, 5) roboty naprawczo-konserwacyjne. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy złącznika zawierającego skład osobowy tychże pracowników; załącznik musi być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyższe zwiera również „Wzór umowy” - Załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2) 8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 5, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki została zawarta, wymiaru umowy) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 3) sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8, pkt 1 i 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §12, ust. 1, pkt 12 i 13 wzoru umowy załączonego do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 11. Kontrola, o której mowa w ust. 8 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.14.2018 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej  
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwa w Ziemnicach - etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2018 Zakres zamówienia obejmuje: a) ułożenie nawierzchni z brukowej kostki  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont nawierzchni parkingu wraz z dojazdami przy budynku ZUS Inspektorat w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b. Zakres robót obejmuje m.inn. rozebranie nawierzchni z kostki  
Budowa drogi gminnej 3 KD-D/4 – ul. Rymarska we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TXU/TRN/137/118/2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap" Numer referencyjny: RZP.271.42.2018 Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap” – zakres o długości 20.08.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.251.5.2018.AK Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni parkingu na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie – 1325,0 m2. Zakres robót obejmuje: a.  
„Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe „Szarotka (LBO)” w Legnicy Numer referencyjny: DT-P/12/2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ul. Spokojnej oraz przebudowa terenu 23.08.18
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 Remont nawierzchni jezdni – ul. Gałczyńskiego (łącznik wzdłuż budynków). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozbiórka krawężników, sfrezowanie nawierzchni  
Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza - etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAG.271.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu obejmującego podwórko pomiędzy  
Remont nawierzchni jezdni ul. Domańskiego w Zgorzelcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.1.3.2018 1) Przedmiotem zamówienia jest remont jezdni ul. Domańskiego w Zgorzelcu. 2) Zakres