Sugestie
I.D.: 22630065

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remonty i naprawy dróg na terenie leśnictw: Jabłonowo - droga L2-A20, oddz. 147 a-00 i droga L2-B111, odz. 151 a-00

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
23.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233141 45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
NADLEŚNICTWO SARBIA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 18/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 67419.51 Cena wybranej oferty: 82104,96 Oferta z najniższą ceną: 82104,96 Oferta z najwyższą ceną: 82104,96 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1.Przewidziane do remontów i napraw drogi to gruntowe, żwirowe drogi leśne utwardzone miejscowo kruszywem naturalnym (mieszanką optymalną). Drogi charakteryzują się licznymi koleinami i wybojami. Część 1 Remonty i naprawy dróg na terenie leśnictw: Jabłonowo – droga L2-A20, oddz. 147 a-00 i droga L2-B111, oddz. 151 a-00 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,26 km, - wykopy oraz przekopy o gł. do 3,0 m – 72,0 m3, - formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, warstwami o gr. 20 cm – 72,0 m3, - koryta wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie, gł. 30cm – 1100,0 m2, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1400,0 m2, - wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami – 1300,0 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm – 1066,0 m2, - nawierzchnia z kruszywa naturalnego – warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm – 1040,0 m2, - profilowanie poboczy ręcznie z zagęszczeniem, z dowiezieniem ziemi na uzupełnienia – 390,0 m2, - profilowanie i wyrównanie skarp – 180,0 m2. Część 2 Remonty i naprawy dróg na terenie leśnictw: Cisze i Gołepole- droga L2-A03, droga L2-A04 , droga leśna oddz. 5-a;c; d-00 i 6-a; c-00, droga 120/121, droga L2-A01 nr inw. 220/1528, 220/1487 Zakres robót dla części 2 obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,15 km, - koryta wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie, gł. 36cm – 675,0 m2, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 675,0 m2, - warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm – z piasku (dowóz i zakup kruszywa na koszt Wykonawcy) – 675,0 m2, - wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami – 600,0 m2, - podbudowa z tłucznia betonowego o gr. po zagęszczeniu 20 cm – 465,0 m2, - nawierzchnia z kruszywa naturalnego – warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm – 450,0 m2, - profilowanie poboczy ręcznie z zagęszczeniem, z dowiezieniem ziemi na uzupełnienia – 13896,0 m2, - wyrównanie profilu drogi gruntowej równiarką z zagęszczeniem drogi walcem drogowym samojezdnym – 36456,0 m2, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zwana dalej STWiOR, mapy sytuacyjne, przedmiar robót oraz umowa, stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ), t.j.: - Załącznik nr 7 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, techniczna - Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót. 3.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie m.in. z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), b) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej „PB”, c) normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 5. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 6.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo – pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo – ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających oraz zmiany lokalizacji wykonania robót. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie minimum 60% wartości brutto umowy. Redukcja dotyczy wielkości i zakresu robót. Zamawiający w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności redukcji przedmiotu zamówienia, powiadomi wykonawców w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących konieczność dokonania korekty. 8. Sposób zlecania robót: a) szczegóły dotyczące zakresu, terminu i miejsca wykonania robót przez Wykonawcę zawarte będą w zleceniach sporządzanych przez Zamawiającego i podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, b) warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisane zlecenie, c) w przypadku braku możliwości wykonania danego zlecenia w określonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego z podaniem przyczyn braku możliwości realizacji zlecenia i propozycją jego realizacji w nowym terminie, Zamawiający oceni zasadność przyczyn i może zmienić termin realizacji zlecenia, d) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający raz na dwa miesiące będzie przekazywał Wykonawcy informacje o planowanej ilości robót budowlanych do wykonania w danym okresie. e) przyjęcie zlecenia jest równoznaczne z przekazaniem placu budowy. 9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.: 1)Przejęcie placu budowy od Zamawiającego i jego zabezpieczenie; Wykonawca osobiście ponosi z chwilą przejęcia placu budowy odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i Podwykonawców osobom trzecim, w tym także ruchem pojazdów. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 2) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód na szlakach komunikacyjnych i rowach melioracyjnych, 3) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 4) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 5) Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). Koszty transportu odpadów w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca. 6) W przypadku zajęcia pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz poniesienia opłaty administracyjnej za jego zajęcie. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 8) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia, 9) Prowadzenie na bieżąco wewnętrznego dziennika budowy (robót) 10) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 12) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 13) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy na kwotę 80 000,00 zł, 14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 15) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z tych osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, 16) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 17) Wykonawca zapewnieni na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zawiadomienia, obecność na terenie budowy kierownika robót budowanych w toku realizacji umowy. 18) Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji wizualnej z realizacji inwestycji w odstępach nie dłuższych niż 3 tygodniowych w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 1 egz.). 10. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Wymagania w zakresie personelu Wykonawcy. 1)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: część 1: prace w zakresie profilowania i zagęszczania mechanicznego nawierzchni wraz z doziarnieniem nawierzchni oraz utwardzania kruszywem, część 2: prace w zakresie profilowania i zagęszczania mechanicznego nawierzchni wraz z doziarnieniem nawierzchni oraz utwardzania kruszywem. 2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.11. ppkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13.ppkt 1) czynności. d)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4)4Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 18 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na realizację inwestycji  
Kompleksowa usługa utrzymania czystości wybranych pięter (pomieszczeń i przestrzeni wspólnych) w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory  
„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadzór Wodny Oborniki” 24.07.18
„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadzór Wodny Oborniki” 25.07.18
Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów (PreRDF) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec  
Grupowe ubezpieczenie pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz utrzymanie zbiorników wodnych. RZGW Poznań, ZZ Koło - 2018 r. 14.08.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AI.272.9.2018 Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież. Klauzulę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ustawy Prawo  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AI.272.6.2018 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530P - ulica Słoneczna w Chodzieży.Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530P - ulica