Sugestie
I.D.: 22371705

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30” – etap I

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
14.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111000 45112710 45231300 45233290 45233320 45316110 31500000 45316000 50232000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Łódzkie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2017 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 37705.28 Waluta PLN Liczba otrzymanych ofert: 2 Cena wybranej oferty/wartość umowy 53000 Oferta z najniższą ceną/kosztem 45300 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53000 Waluta: PLN ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30” – etap I Numer referencyjny: RI.271.69.2017.JP 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 1) W zakres prac części I wchodzi: a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej, budowę zatok parkingowych z betonowych płyt ażurowych oraz odtworzenie zniszczonych terenów zielonych; b) demontaż, remont i montaż trzepaków – 3 szt.; c) budowę kanalizacji deszczowej; d) wycinka drzew oraz karczowanie pni - zakłada się wycinkę drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu w ilości 18 szt. e) dostawę i nasadzenia drzew liściastych – 15 szt. na działkach wskazanych przez Zamawiającego o minimalnych obwodach 12-14 cm mierzonych na wysokości 130 cm z bryłą korzeniową i rodzajem uzgodnionym z Zamawiającym, w sposób nie kolidujący z infrastrukturą nadziemną i podziemną. Każde drzewo powinno być palikowane. Paliki drewniane do drzew powinny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy min. 7 cm, długości min. 200 cm, po 3 szt. na każde drzewo; Paliki powinny być połączone w górnej części 3 poprzecznymi ryglami. Bezpośrednie mocowanie drzewa do palików należy wykonać pod koroną drzewa taśmą elastyczną o szer. min. 3 cm – po jednej taśmie do każdego palika; f) wykonanie oznakowania docelowego pionowego i poziomego grubowarstwowego; g) wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych; h) wywóz i utylizację elementów z rozbiórek i ziemi z korytowania. 2) W zakres prac części II wchodzi: budowę oświetlenia ulicznego wraz zasilaniem. 3. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do SIWZ. Przedłożone przedmiary robót mogą być nie szczegółowe i mają charakter orientacyjny, należy uwzględnić wszystkie nieujęte do przedmiaru elementy wynikające z projektu lub nieuwzględnione w projekcie, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. W przypadku części nr 1 zamówienia, Wykonawca na podstawie zestawienia materiałów użytecznych z rozbiórek wyceni wartość materiałów z rozbiórek i o tą wartość pomniejszy wartość oferty również w przypadku drewna pozyskanego z wycinki drzew Wykonawca wyceni wartość drewna z wycinki i o tą wartość pomniejszy wartość oferty. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórek oraz drewno z wycinki we własnym zakresie. 4. Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania w przestrzeni publicznej. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu szczegółowego odzwierciedlającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 6. Podstawa wykonania robót. 1) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 2) Dokumentacja projektowa. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4) Decyzja na wycinkę drzew. 7. Informacje dodatkowe. 1) Zamawiający informuje, że zadnie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej wraz z jej budową, przebudową i rozbudową. 2) Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 3) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. 4) Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. 8. Zakres zamówienia obejmuje również następujące obowiązki Wykonawcy: 1) Część 1: a) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, b) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, c) sporządzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci, d) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, e) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, f) przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), g) wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanej kanalizacji na żądanie Zamawiającego, h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, i) wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz ziemi z wykopów, wywiezienie pni drzew, pozostałości po karczowaniu - Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za zagospodarowanie oraz utylizację odpadów, j) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami i odbiorami, k) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), l) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, m) poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), n) poniesienie kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów budowlanych, o) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), p) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem podczas robót ziemnych oraz nad ich ochroną, q) poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, r) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, s) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), t) pokrycie wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, u) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, v) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, w) systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, x) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiadujących bloków oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do posesji sąsiadujących z terenem budowy, y) zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, z) przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, aa) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, bb) w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (wod. – kan. ciepłowniczą, kable enn, telekomunikacyjna) znajdującą się na terenie budowy, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, cc) zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, dd) ponoszenia pełnej odpowiedzialności (w tym finansowej) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy, ee) prowadzenie robót w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców sąsiadujących bloków, ff) ze względu na korzystanie z drogi osiedlowej przez mieszkańców sąsiadujących bloków, Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót będzie powiadamiał mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót, gg) wykonanie przed wycinką drzew dokumentacji fotograficzni potwierdzającą brak gniazd w obrębie zadrzewień oraz sporządzi opinię ornitologiczną. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gniazd, uzyska na rzecz Zamawiającego na swój koszt i ryzyko zezwolenie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, określonych w art. 52 wyżej wymienionej ustawy - dotyczy wycinki drzew i krzewów w terminie do 15.10.2016 r. hh) sporządzenie wykazu ilości pozyskanego drewna z wycinki i przekazanie Zamawiającemu. ii) w przypadku nie zachowania żywotności posadzonych drzew, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nasadzeń w okresie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 2) Część 2: a) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, b) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, c) sporządzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci, d) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, e) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, f) przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), g) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, h) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, i) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), j) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, k) poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), l) poniesienie kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów budowlanych, m) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), n) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem podczas robót ziemnych oraz nad ich ochroną, o) poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, p) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, q) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), r) pokrycie wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, s) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, t) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, u) systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, v) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiadujących bloków oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do posesji sąsiadujących z terenem budowy, w) zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, x) przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, y) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, z) w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (wod. – kan. ciepłowniczą, kable enn, telekomunikacyjna) znajdującą się na terenie budowy, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, aa) zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, bb) ponoszenie pełnej odpowiedzialności (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy, cc) prowadzenie robót w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców sąsiadujących bloków. dd) ze względu na korzystanie z drogi osiedlowej przez mieszkańców sąsiadujących bloków, Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót będzie powiadamiał mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót. ee) odtworzenia rozbieranych nawierzchni podczas wykonywanych robót. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) dokumentacji projektowej, 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) obowiązujących normach, z uwzględnieniem poniższych warunków: a) przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe, b) materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów poszczególnych systemów, d) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, e) przed wbudowaniem wykonawca przedstawi karty katalogowe opraw oświetleniowych do akceptacji przez Zamawiającego. 10. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat. 11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych: a) w części nr 1: - roboty rozbiórkowe, - roboty drogowe, - roboty instalacyjne, - wycinka drzew, b) w części nr 2: roboty instalacyjne, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30” – etap I 1. W zakres prac części I wchodzi: a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej, budowę zatok parkingowych z betonowych płyt ażurowych oraz odtworzenie zniszczonych terenów zielonych; b) demontaż, remont i montaż trzepaków – 3 szt.; c) budowę kanalizacji deszczowej; d) wycinka drzew oraz karczowanie pni - zakłada się wycinkę drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu w ilości 18 szt. e) dostawę i nasadzenia drzew liściastych – 15 szt. na działkach wskazanych przez Zamawiającego o minimalnych obwodach 12-14 cm mierzonych na wysokości 130 cm z bryłą korzeniową i rodzajem uzgodnionym z Zamawiającym, w sposób nie kolidujący z infrastrukturą nadziemną i podziemną. Każde drzewo powinno być palikowane. Paliki drewniane do drzew powinny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy min. 7 cm, długości min. 200 cm, po 3 szt. na każde drzewo; Paliki powinny być połączone w górnej części 3 poprzecznymi ryglami. Bezpośrednie mocowanie drzewa do palików należy wykonać pod koroną drzewa taśmą elastyczną o szer. min. 3 cm – po jednej taśmie do każdego palika; f) wykonanie oznakowania docelowego pionowego i poziomego grubowarstwowego; g) wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych; h) wywóz i utylizację elementów z rozbiórek i ziemi z korytowania. 2. Zakres zamówienia obejmuje również następujące obowiązki Wykonawcy: a) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, b) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, c) sporządzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci, d) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, e) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, f) przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), g) wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanej kanalizacji na żądanie Zamawiającego, h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, i) wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz ziemi z wykopów, wywiezienie pni drzew, pozostałości po karczowaniu - Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za zagospodarowanie oraz utylizację odpadów, j) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami i odbiorami, k) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), l) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, m) poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), n) poniesienie kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów budowlanych, o) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), p) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem podczas robót ziemnych oraz nad ich ochroną, q) poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, r) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, s) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), t) pokrycie wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, u) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, v) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, w) systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, x) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiadujących bloków oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do posesji sąsiadujących z terenem budowy, y) zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, z) przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, aa) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, bb) w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (wod. – kan. ciepłowniczą, kable enn, telekomunikacyjna) znajdującą się na terenie budowy, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, cc) zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, dd) ponoszenia pełnej odpowiedzialności (w tym finansowej) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy, ee) prowadzenie robót w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców sąsiadujących bloków, ff) ze względu na korzystanie z drogi osiedlowej przez mieszkańców sąsiadujących bloków, Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót będzie powiadamiał mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót, gg) wykonanie przed wycinką drzew dokumentacji fotograficzni potwierdzającą brak gniazd w obrębie zadrzewień oraz sporządzi opinię ornitologiczną. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gniazd, uzyska na rzecz Zamawiającego na swój koszt i ryzyko zezwolenie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, określonych w art. 52 wyżej wymienionej ustawy - dotyczy wycinki drzew i krzewów w terminie do 15.10.2016 r. hh) sporządzenie wykazu ilości pozyskanego drewna z wycinki i przekazanie Zamawiającemu. ii) w przypadku nie zachowania żywotności posadzonych drzew, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nasadzeń w okresie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30” – etap I 1. W zakres prac części II wchodzi: budowę oświetlenia ulicznego wraz zasilaniem. 2. Zakres zamówienia obejmuje również następujące obowiązki Wykonawcy: a) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, b) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, c) sporządzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci, d) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, e) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, f) przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), g) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, h) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, i) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), j) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, k) poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), l) poniesienie kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów budowlanych, m) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), n) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem podczas robót ziemnych oraz nad ich ochroną, o) poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, p) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, q) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), r) pokrycie wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, s) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, t) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, u) systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, v) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiadujących bloków oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do posesji sąsiadujących z terenem budowy, w) zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, x) przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, y) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, z) w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (wod. – kan. ciepłowniczą, kable enn, telekomunikacyjna) znajdującą się na terenie budowy, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, aa) zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, bb) ponoszenie pełnej odpowiedzialności (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy, cc) prowadzenie robót w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców sąsiadujących bloków. dd) ze względu na korzystanie z drogi osiedlowej przez mieszkańców sąsiadujących bloków, Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót będzie powiadamiał mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót. ee) odtworzenia rozbieranych nawierzchni podczas wykonywanych robót.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/PN/18 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa mobilnego oświetlenia scenicznego dla Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. 2.  
Konserwacja drogi dojazdowej wewnętrznej w Woli Bachorskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKP.7013.3.2018 W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do konserwacji  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rzgów w okresie od 1.5.2018 r. do 30.4.2021 r.  
Część nr: 2 Nazwa: 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1” 2.Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 Roboty  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: odc. węzeł "Tuszyn" - Rękoraj od km 338+106 do km 342+706 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Kontynuacja realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Janosika.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Instalacja progów zwalniających – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ul. Kolumny oraz bezpieczny pieszy – budżet obywatelski dla Obywatelskiej.  
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet G  
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi, w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie