Sugestie
I.D.: 22800435

Część NR: 2 Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45200000 45210000 45220000 45230000 45234000 45234115 45300000 45312330 45314000 45314300 45314310 45400000 45500000 45213320
Zamawiający:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji:
PL:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie, Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-05-29 Liczba otrzymanych ofert: 3 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 786547775.09 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 734815228.10 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 ******* SKŁAD KONSORCJUM: Konsorcjum: Mostostal Kraków S.A./PKP Energetyka S.A./ Schweerbau GmbH &CO. KG Bauunternehmen ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin. Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to: przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś, dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”, spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.) spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.1.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o NIEj państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru(niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych, likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków NIEbezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej NIEzawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez: zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność), zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków, eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI. Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający: Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż: Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu Projekty budowlane – architektura i konstrukcja Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji) UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.: 1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy. 2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie. W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa. Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe): — Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin; — Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin; — Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin; — Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb NIEtrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa; — Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin; — Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin. Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej): Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F), Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G), Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H) natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C. W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, kolidujących obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót, zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN), elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i NIEzbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób NIEpełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN), elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, obiektów i sieci NIEzwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty NIEzbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej, roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2, urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych, kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji, sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów, oraz wykonanie następujących projektów: Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym, Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych, Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne, Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze: projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: linii potrzeb NIEtrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót 2. Dokumenty powykonawcze: projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb NIEtrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Rozbiórka budynku w km 32,853 -Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853 Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307 Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317 Rozbiórka budynku w km 46,880 W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót: Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp. Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu. Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Inne projekty branżowe NIEzbędne do realizacji robót 2. Dokumenty powykonawcze w szczególności: projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym, geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż. W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej. Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku. Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie. Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budynek administracyjny – ISE Dęblin Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony. Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują w szczególności: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót, Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu, Projekty fazowania robót jeśli TAKie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych: Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym]. Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164 Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m? w km 164. W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności: konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty tymczasowe obejmują: roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych NIEzbędnych dla prowadzenia ruchu. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów: 1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności: Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót: Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu, Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji, Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile NIE zostały dostarczone przez Zamawiającego, Inne projekty branżowe i technologiczne NIEzbędne do realizacji robót. 2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności: projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami. operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR  
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy będących w kolizji z przebudową dróg napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz WLZ w rejonie ul. Szwedzkiej (zadanie „A”) i w rejonie ul.  
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy będących w kolizji z przebudową dróg napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz WLZ w rejonie ul. Szwedzkiej (zadanie „A”) i w rejonie ul.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompetencje kluczowe uczniów w gminie Pilawa - 2  
CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Kompetencje kluczowe uczniów w gminie Pilawa  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.WIR.7.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu placu zabaw wraz z usunięciem kolizji oświetlenia drogowego przy budynku na ul. Spadochroniarzy  
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie  
Budowa linii kablowej oświetleniowej ul. E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kablowych przyłączy elektroenergetycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.59.2018 W  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/18/N 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej,  
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK linii 13 Krusze – Pilawa w msc. Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. Gen. K. Sosnkowskiego i Aureliusza