Sugestie
I.D.: 22442938

Część NR: 2 Nazwa: dostawa 8 samochodów straży pożarnej typu mikrobus dostosowanych do przewozu 9 osób (wraz z kierowcą), wyposażonych w urządzenia sy

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
15.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
34114400 34115200 34144210 34110000 50112000 34144000
Zamawiający:
ZACHODNIOPOMORSKA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-25 Liczba otrzymanych ofert: 2 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 975476.50 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1131120.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa samochodów typu mikrobus. Numer referencyjny: WT 2370.6.2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 samochodów straży pożarnej typu mikrobus dostosowanych do przewozu 9 osób (wraz z kierowcą), wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego ruchu drogowym, oznakowanych jako pojazdy Państwowej Straży Pożarnej oraz wyposażonych w inne dodatkowe wyposażenie. Wszystkie dostarczane samochody są TAKie same i jednakowo wyposażone (za wyjątkiem oznakowania identyfikującego poszczególnych użytkowników). Zamówienie podzielone jest na dwie części, z których każda część zamówienia obejmuje dostawę 8 samochodów. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 2 262 240.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa 8 samochodów typu mikrobus Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34114400 34115200 34144210 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911 Kod NUTS: PL51 Kod NUTS: PL81 Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samochody przeznaczone są dla użytkowników z Warszawy, Krakowa, Góry, Łukowa, Opola Lubelskiego, Strzelec Opolskich, Namysłowa i Krapkowic. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 samochodów straży pożarnej typu mikrobus dostosowanych do przewozu 9 osób marki Ford Transit Custom Kombi 310L2 z silnikiem o mocy 125kW wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego ruchu drogowym, oznakowanych jako pojazdy Państwowej Straży Pożarnej oraz wyposażonych w inne dodatkowe wyposażenie. Wszystkie dostarczane samochody są TAKie same i jednakowo wyposażone (za wyjątkiem oznakowania identyfikującego poszczególnych użytkowników). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POIS.05.02.00-00-0005/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zakup realizowany jest w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa 8 samochodów typu mikrobus Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34114400 34115200 34144210 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL92 Kod NUTS: PL84 Kod NUTS: PL42 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Warszawy, Gostynina, Wyszkowa, Ciechanowa, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego, Szczecina i Białogardu. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 samochodów straży pożarnej typu mikrobus dostosowanych do przewozu 9 osób marki Ford Transit Custom Kombi 310L2 z silnikiem o mocy 125kW wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego ruchu drogowym, oznakowanych jako pojazdy Państwowej Straży Pożarnej oraz wyposażonych w inne dodatkowe wyposażenie. Wszystkie dostarczane samochody są TAKie same i jednakowo wyposażone (za wyjątkiem oznakowania identyfikującego poszczególnych użytkowników). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POIS.05.02.00-00-0005/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zakup realizowany jest w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 094-183447 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 8 samochodów typu mikrobus Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Frank-Cars Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 147/151 Częstochowa 42-200 Polska E-mail: w.zygula@frank-cars.pl Faks: +48 343697932 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.frank-cars.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 975 476.50 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 131 120.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa 8 samochodów typu mikrobus Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Frank-Cars Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 147/151 Częstochowa 42-200 Polska E-mail: w.zygula@frank-cars.pl Faks: +48 343697932 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.frank-cars.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 975 476.50 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 131 120.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej są określone szczegółowo w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Terminy na wniesienie odwołań dokładnie określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza al. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 07/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test