Sugestie
I.D.: 22816318

Część NR: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2: Przebudowę drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
02.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233123 45112730 45233000
Zamawiający:
NADLEŚNICTWO KOŁO
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 07/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 505252.82 PLN Cena wybranej oferty: 311929.74 Oferta z najniższą ceną: 311929.74 Oferta z najwyższą ceną: 463279.77 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: PRZEBUDOWA DRÓG LEŚNYCH – 2 ZADANIA: ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UROCZYSKO DĘBINA W LEŚNICTWIE LIPIE GÓRY; ZADANIE NR 2:PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOŚCIELEC ODDZ. 396, 397, 398. Numer referencyjny: SA.272.1.1.2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg leśnych: Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina W Leśnictwie Lipie Góry; Zadanie Nr 2: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398; jako dwa oddzielne zadania. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania. ZADANIE NR 1. Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w Leśnictwie Lipie Góry Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w m. Bierzwienna Długa Kolonia, Leśnictwo Lipie Góry (gmina Kłodawa, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ). Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł. 368,46 mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) budowę konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na warstwie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych ( gr. nośności podłoża G2 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 6) budowę przepustów pod zjazdami na tereny leśne; 2. Zakres robót to: 1) wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem i transportem urobku w ilości 604,64m3; 2) wykonanie rowów drogowych trapezowych i zbiorników odparowujących – wykopy wykonywane koparkami w ilości 391,27m3 z odwozem gruntu na odl. do 1km; 3) roboty ziemne – wywóz gruntu pochodzącego z wykopu wykonywany ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 z transportem urobku do 1km sam. samowyład. o ładowności 5-10t w ilości 604,64 m3; 4) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogi o powierzchni 2127,08 m2; 5) formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego gruntu nasypowego w ilości 482,15 m3; 6) wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z wałków sosnowych ? 7-15cm, dł.3,5m w ilości 2127,08 m2 ; 7) wykonanie dolnej warstwy nawierzchni gr.20 cm z kruszywa naturalnego ? 0/63mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie o pow. 2127,08 m2; 8) wykonanie górnej warstwy nawierzchni gr.10cm z kruszywa naturalnego ? 0/31,5mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm o pow. 2127,08 m2; 9) ułożenie płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm o wym. 1m x 3m w ilości 6 szt. na podsypce piaskowej ( na zakończeniach zjazdów z budowanej drogi ); 10) wykonanie 2 szt. przepustów pod zjazdami na drogi leśne z rury karbowanej PVC ? 300 o łącznej dł. 16,90mb; 11) profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w ilości 633,95 m2; 12) plantowanie powierzchni dna, skarp rowu i nasypu (obrabianie na czysto), humusowanie gr.5 cm i obsianie trawą w ilości 615,08 m2 ; 13) oznakowanie pionowe –przestawienie znaku B-1, 1 szt., zapory drogowej uchylnej -1 szt., słupki stalowe do znaków – 1 szt.; 14) karczowanie i wywóz pni po wyciętych drzewach oraz zasypanie dołów po usuniętych pniach; 15) karczowanie krzaków. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 1) Geodezyjne wytyczenie punktów stałych (początek trasy, wierzchołki łuków, załamań i skrzyżowania oraz końca trasy). 2) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Informacja o terenie budowy: 1) na projektowanym odcinku droga (wytyczony szlak leśny) składa się z dwóch odcinków prostych przebiegając między drogą powiatową i terenami zalesionymi; 2) posiada nawierzchnię gruntową, zarośniętą trawą i leśną roślinnością po której odbywa się ruch sprzętu zatrudnionego w gospodarce leśnej; 3) małe odstępy pomiędzy koronami drzew i zarośnięty, wąski „pas drogowy” oraz zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny, a zwłaszcza koleiny i błoto w okresie wiosenno-jesiennym, także po opadach deszczu, gdy tworzą się duże kałuże wody uniemożliwiają wjazd na drogę i wykonywanie podstawowych robót; 4) działka na której znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całej długości lasem (grunty leśne dz. nr 5105/1 i 5104/1 ), drogą publiczną – powiatową nr 3401P o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej na działce nr 450 oraz działką nr 495/1 położoną przy drodze powiatowej. 5) Pobocza nie wydzielone z pasa drogowego zarośnięte trawą i leśną roślinnością. 6) Rowy przydrożne - nie występują. 7) Zjazd o nawierzchni bitumicznej z drogi powiatowej na drogę leśną, pozostałe zjazdy to 3 zjazdy gruntowe na drogi leśne. 8) Jedno skrzyżowanie drogi leśnej z gruntowymi drogami leśnymi bocznymi (dojazdowymi ). 9) Z wizji w terenie wynika, że jedynie na początku drogi w sąsiedztwie zjazdu z drogi powiatowej na drogę leśną znajdują się urządzenia obce – kabel telekomunikacyjny. 10) Przepusty nie występują. ZADANIE NR 2: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec ( gmina Kościelec, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ) wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8. Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi leśnej - gruntowej funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.1356,68mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi: - nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na w-wie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych (gr. nośności podłoża G1 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego ; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 2. Zakres robót to: 1) wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem i transportem urobku w ilości 2914,58m3; 2) wykonanie rowów drogowych trapezowych i zbiorników odparowujących – wykopy wykonywane koparkami w ilości 536,46m3; 3) roboty ziemne –wywóz gruntu pochodzącego z wykopu wykonywany ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 z transportem urobku na odl.do 2km sam. samowyład. o ładowności 5-10t w ilości 2349,41 m3; 4) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża drogi o powierzchni 9294,11 m2; 5) formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu nasypowego z wykopu w ilości 565,17 m3; 6) wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z wałków sosnowych ? 7-15cm , dł.3,5m w ilości 9294,11 m2; 7) wykonanie dolnej warstwy nawierzchni gr.20 cm z kruszywa naturalnego ? 0/63mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie o pow. 9294,11 m2; 8) wykonanie górnej warstwy nawierzchni gr.10cm z kruszywa naturalnego ? 0/31,5mm (żwir, pospółka ) stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm o pow. 9294,11 m2 ; 9) ułożenie płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm o wym. 1m x 3m w ilości 30 szt. na podsypce piaskowej ( na zakończeniach zjazdów z budowanej drogi ); 10) profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w ilości 2623,01 m2; 11) plantowanie powierzchni dna, skarp rowu i nasypu (obrabianie na czysto), humusowanie gr.5 cm i obsianie trawą w ilości 2712,68 m2; 12) oznakowanie pionowe –ustawienie znaku B-1, 1 szt. , tabliczek T18b/c – 8szt., zapory drogowej uchylnej -1 szt. i słupków stalowych do znaków – 9 szt.; 13) n/ karczowanie i wywóz pni po wyciętych drzewach oraz zasypanie dołów po usuniętych pniach; 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1) Geodezyjne wytyczenie punktów stałych (początek trasy, wierzchołki łuków, załamań i skrzyżowania oraz końca trasy). 2) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Informacja o terenie budowy 1) Na projektowanym odcinku droga ( wytyczony szlak leśny ) składa się; z trzech odcinków prostych z licznymi niewielkimi załamaniami przebiegając między terenami zalesionymi; 2) posiada nawierzchnię gruntową, po której odbywa się ruch sprzętu zatrudnionego w gospodarce leśnej; 3) małe odstępy pomiędzy koronami drzew i zarośnięty, wąski pas drogowy nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia pożarowego a zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny, zwłaszcza koleiny i błoto w okresie wiosenno-jesiennym po opadach deszczu gdy tworzą się duże kałuże wody uniemożliwiają wręcz wjazd na znaczny odcinek drogi i wykonywanie podstawowych robót; 4) działki na których znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całej długości lasami, gruntami oraz drogami leśnymi; 5) Pobocza gruntowe, praktycznie nie wydzielone z pasa drogowego zarośnięte trawą leśną roślinnością. 6) Rowy przydrożne nie występują, a jeżeli są to całkowicie zarośnięte. 7) Zjazdy wszystkie gruntowe, na projektowanym do budowy odcinku drogi to 17 zjazdów na drogi leśne . 8) Skrzyżowania - 12 skrzyżowań z drogami leśnymi; 9) Urządzenia obce i utrudnienia: - z wizji w terenie wynika, że na całym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego znajduje się jedynie leśna roślinność – drzewa i krzewy; urządzenia obce nie występują; 10) Przepusty nie występują. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADAŃ NR 1 i 2. 1. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień jako CPV 45.23.31.23-7 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg podrzędnych - droga dojazdowa. 2. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane roboty 5 letniej gwarancji. 3. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wymagania w stosunku do stosowanych wyrobów i materiałów - materiały użyte do realizacji zadań powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych rozumie przez to takie materiały i urządzenia, które spełniają wszystkie parametry techniczne przewidziane dla tych materiałów i urządzeń określone w danej dokumentacji. Wówczas Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego zamienniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez sporządzenie ich wykazu i załączenie odpowiednich dokumentów. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 2) roboty w zakresie kopania rowów; 3) roboty wykończeniowe i towarzyszące; 4) roboty odwadniające; 5) przepusty; 6) roboty drogowe w zakresie fundamentowania i nawierzchni dróg; 7) instalowanie znaków drogowych. 7. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 8. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 9. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy przebywających na terenie robót, znajdującej się i podpisywanej przez pracowników na terenie robót, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. 10. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 11. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH – Zamówienie z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy. 1) Zamawiający przewiduje możliwości zlecania zamówień podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp w zakresie związanym z drogami leśnymi. 2) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w Leśnictwie Lipie Góry Zadanie nr 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest przebudowa drogi leśnej uroczysko Dębina w m. Bierzwienna Długa Kolonia, Leśnictwo Lipie Góry (gmina Kłodawa, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ). Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.368,46 mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) budowę konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na warstwie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych ( gr. nośności podłoża G2 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi; 6) budowę przepustów pod zjazdami na tereny leśne; Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi leśnej Kościelec oddz. 396, 397, 398. Zadanie nr 2. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kościelec ( gmina Kościelec, powiat Kolski, woj. Wielkopolskie ) wyznaczonej jako dojazd pożarowy nr 8. Droga przebiegać będzie w miejscu istniejącej drogi leśnej - gruntowej funkcjonującej jako wytyczony szlak leśny na odcinku o dł.1356,68mb. 1. Przebudowa obejmuje: 1) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi: - nawierzchni żwirowej 2-warstwowej z kruszywa naturalnego układanego na w-wie wzmacniającej podłoże, wykonanej z wałków sosnowych (gr. nośności podłoża G1 ); 2) budowę mijanek o nawierzchni żwirowej jw.; 3) budowę obustronnego pobocza gruntowego ; 4) budowę jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do projektowanych zbiorników odparowujących; 5) budowę zjazdów o nawierzchni jw. ze wzmocnieniem końcówek płytami drogowymi;

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Nakładki bitumiczne na drogach gminnych Zakres robót: frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne skropienie podbudowy emulsją  
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec-Kolonia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.9.2018 Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia  
Przebudowa drogi leśnej nr 1/86/A w leśnictwie Plecemin IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Planowana do remontu droga znajduje się na obszarze Nadleśnictwa Złotów, w leśnictwie Plecemin, oddziały 522/523 24.09.18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Kiełpin - Łąkie Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Kiełpin - Łąkie na odcinku 3750 mb i szer. 1 m obejmuje wykonanie: a)rozebranie mechaniczne podbudowy z  
„Naprawa dróg – mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco dla ruchu KR2 na terenie Powiatu Czarnkowsko--Trzcianeckiego.” Numer referencyjny (jeżeli  
Przebudowa drogi powiatowej nr 5587P Grabów-Osiek III etap Numer referencyjny: DP.272.2.21.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 5587P Grabów-Osiek III etap” 28.09.18
Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-NZ-3302-10/2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Piaskowej w Golinie – droga  
„Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-2.2410.11.2018  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.11.2018 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia na długości 790,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m o nawierzchni  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.DT.3921.12.2018 Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2149P Zdziechowa - Pyszczynek Roboty obejmują: - wykonanie remontu - nakładka bit. na