Sugestie
I.D.: 22759814

Część NR: 2 Nazwa: Dostawa samochodów osobowych kombi, kategorii M1-32 szt.

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
34110000 50112000
Zamawiający:
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-09-08 Liczba otrzymanych ofert: 8 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 3103495.94 EUR Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1620800.00 EUR Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa samochodów osobowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej. Numer referencyjny: ILZ.260-0013.17.ILL3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych oznakowanych i NIEoznakowanych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej. 2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: Część nr 1 – Dostawa oznakowanych samochodów osobowych kategorii M1– 84 szt (zamówienie podstawowe) i 26 szt. (prawo opcji), o rodzaju nadwozia kombi. Część nr 2 – Dostawa samochodów osobowych kategorii M1– 32 szt. (zamówienie podstawowe) i 18 szt. (prawo opcji), o rodzaju nadwozia kombi. 3. Samochody muszą być: 1) fabrycznie nowe, 2) wyprodukowane w 2017 roku, 3) kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 10 325 577.24 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa oznakowanych samochodów osobowych kombi, kategorii M1– 84 szt. Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34110000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Dostawa oznakowanych samochodów osobowych kombi, kategorii M1– 84 szt 2. Samochody muszą być: a. fabrycznie nowe, b. wyprodukowane w 2017 roku, c. kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 3. Samochody muszą: a. posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz pięciu osób umożliwiającą zgodnie zobowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski, b. spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. 4. Wszystkie oferowane w samochody muszą być tego samego modelu i marki. 5. Zamówienie obejmuje również bezpośrednie dostarczenie pojazdów (transport, załadunek, rozładunek)do wskazanych izb administracji skarbowej na obszarze kraju. Wykaz miejsc dostawy wraz z podaniem ilości przedstawiono w Załączniku nr 5 do SIWZ 6. Serwis gwarancyjny musi być świadczony na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany będziedostarczyć wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały we Wzorze Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Bezpieczeństwo / Waga: 11 Kryterium jakości - Nazwa: Lakier / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na powłokę / Waga: 6 Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla / Waga: 4 Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń / Waga: 4 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: TAK Opis opcji: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 2. Ilość samochodów z podziałem na zamówienie podstawowe (obligatoryjne) i opcję Zamawiający określa w następujący sposób: Część nr 1 – 84 sztuki pojazdów – zamówienie podstawowe; dodatkowo do 26 sztuk pojazdów – prawo opcji. 3. Przedmiotowe ilości Zamawiający określił również w zał. nr 5 do SIWZ. 4. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, Wykonawcy NIE przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający NIE skorzysta z prawa opcji, 5. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego, Zamawiający powiadomi wykonawcę o tym czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, 6. Uruchomienie opcji NIE powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia w ramach opcji jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia podstawowego, II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa samochodów osobowych kategorii M1– 32 szt., o rodzaju nadwozia kombi. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34110000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Dostawa samochodów osobowych kategorii M1– 32 szt., o rodzaju nadwozia kombi. 2. Samochody muszą być: 1) fabrycznie nowe, 2) wyprodukowane w 2017 roku, 3) kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 3.Samochody muszą: 1) posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz pięciu osób umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski, 2) spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. 4. Wszystkie oferowane w samochody, w danej części zamówienia, muszą być tego samego modelu i marki. 5. Zamówienie obejmuje również bezpośrednie dostarczenie pojazdów (transport, załadunek, rozładunek) do wskazanych izb administracji skarbowej na obszarze kraju. Wykaz miejsc dostawy wraz z podaniem ilości przedstawiono w Załączniku nr 5 do SIWZ. 6. Serwis gwarancyjny musi być świadczony na terenie całej Polski (co najmniej jedna stacja obsługi w każdym województwie). Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały we Wzorze Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Bezpieczeństwo / Waga: 16 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na lakier / Waga: 6 Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla / Waga: 4 Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń / Waga: 4 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: TAK Opis opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: 1) ilość samochodów z podziałem na zamówienie podstawowe (obligatoryjne) i opcję Zamawiający określa w następujący sposób: a. Część nr 2 – 32 sztuki pojazdów – zamówienie podstawowe; dodatkowo do 18 sztuk pojazdów – prawo opcji. 2) przedmiotowe ilości Zamawiający określił również w zał. nr 5 do SIWZ, skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, Wykonawcy NIE przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający NIE skorzysta z prawa opcji, 3) uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego, Zamawiający powiadomi wykonawcę o tym czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, 4) uruchomienie opcji NIE powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia w ramach opcji jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia podstawowego, II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta Procedura przyspieszona Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia obejmuje samochody oznakowane, termin wszczęcia postępowania uzależniony był od terminu publikacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.6.2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 poz. 1240), skrócenie terminu składania ofert jest konieczne w celu zapewnienia Wykonawcom czasu NIEzbędnego na realizację przedmiotu zamówienia oraz dokonania przez Zamawiającego rozliczenia umowy w roku 2017, zgodnie z planem finansowym. IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 131-267635 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa oznakowanych samochodów osobowych kombi, kategorii M1– 84 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 06/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Wawrosz Sp. j. (Lider Konsorcjum) Warszawska 158 Bielsko-Biała 43-300 Polska Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ZPUP Energozam Sp. z o.o. (Członek konsorcjum) ul. Zagłoby 5 Zamość 22-400 Polska Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 222 081.30 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 907 317.07 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa samochodów osobowych kombi, kategorii M1-32 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 8 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Marvel Sp.zo.o. ul. Żelazna 7 Łódź 90-332 Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 103 495.94 EUR Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 620 800.00 EUR V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587700 Adres internetowy: http://uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art.179 – 198g Pzp. 3. Od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 Adres internetowy: http://uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 28/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test