Sugestie
I.D.: 22755046

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm.Rzekuń

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
28.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45232150 45232411 45232423 45231000
Zamawiający:
URZĄD GMINY RZEKUŃ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 08/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 1261707.75 Cena wybranej oferty: 1549999,99 Oferta z najniższą ceną: 1549999,99 Oferta z najwyższą ceną: 1649000,00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 2.1. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń. 2.1.1 Niniejsze zadanie na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej - Zlewnia P2 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 1 711,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P2-S83, S82-S71, S75-S93, S75-S91, S73-S89, S71-S84 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S71 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. S71-S70 g) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Rurociąg tłoczny) na odc. S71-S70 (połączenie z istniejącym rurociągiem tłocznym) h) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Roboty drogowe) i) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działek (przyłącza) – Zlewnia P 2 2.2 CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń. 2.2.1 Niniejsze zadanie nr 1 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P1 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P1 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 2 694,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P1-S- S13, S-S26, S9-S15, S23-S40, S26-S34, S26-S33; b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki – Zlewnia P1 (Rurociąg tłoczny) P1 - do granicy obrębu Goworki, P1- S34; c) Przepompownia P1 (Montaż przepompowni ścieków P1); d) Przepompownia P1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni P1 i komory pomiarowej); e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Roboty drogowe); f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) – Zlewnia P1. 2.2.2 Niniejsze zadanie nr 2 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P2 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P2 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 860,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)odc. P2-S53-S58, S50-S61, S53-S57 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S34 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) – Zlewnia P2 2.2.3 Niniejsze zadanie nr 3 na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Targowej w Ostrołęce obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm o łącznej długości ok. 485,00 mb. a) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) b) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Rurociąg tłoczny) c) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Przebudowa wodociągu) d) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Roboty drogowe). 3. W ramach zamówienia dla dwóch części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. UWAGA: Płatność nastąpi nie wcześniej niż w 2018 r. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; ł) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; o) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. p) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. r) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. s) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. 4.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Inne informacje 1. Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wydzielony modem GPRS współpracujący z istniejącym systemem monitoringu GPRS OPWiK. Wykonawca musi przewidzieć koszty włączenia i uruchomienia nowych przepompowni ścieków w istniejącą aplikację SCADA należącą do OPWiK. Wykonawca musi pobrać od działu technicznego OPWiK aktualne warunki techniczne włączenia nowych przepompowni ścieków do systemu SCADA. Zadania realizowane będą w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 221 000 EUR) na usługę zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2  
Materiały medyczne dla Zakładu Chirurgii Ogólnej w podziale na 20 zadań  
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska–ul. Gościniec.  
Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw elektrycznych serii EU07A  
Naprawa 15 sztuk zestawów kołowych typu 6D do lokomotyw spalinowych SM42  
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym. 30.06.19
Modernizacja przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska  
„Sukcesywne przyjęcie odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa) do termicznego przetwarzania w procesie R1 lub D10”. 31.08.18
Produkty lecznicze w podziale na 4 zadania  
Dostawa leków.Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych.Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesorów niezbędnyh do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowe jednorazowe zestawy do iniekcji wewnątrzgałkowych.