Sugestie
I.D.: 22282871

Część NR: 3 Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą t

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
11.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45200000 45233140 45233220 45233222 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-31 Liczba otrzymanych ofert: 2 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2829866.81 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 3476196.39 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin. Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin. Postępowanie podzielone jest na części: Część nr 1: Budowa drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną, Część nr 2: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) w Radzyminie, Część nr 3: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną, Część nr 4: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. Część nr 5: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej z powiatem legionowskim) w gminie Radzymin wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 7 597 340.48 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Budowa drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45200000 45100000 45233220 45233222 45233140 45231110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL912 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Radzymin. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) budowie drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej (ul. Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza) – rozpoczęcie robót po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – część nr 1 w tym m.in.: — budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej; — budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; — budowa zjazdów do posesji; — budowa stojaków na rowery (1 stanowisko po 5 stojaków) — budowa punktu obsługi serwisowej rowerów; — wyniesienie skrzyżowań; — usunięcie drzew kolidujących z inwestycją; — usunięcie karp po ściętych drzewach (wraz z wywozem na zwałkę Wykonawcy) — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; — przebudowa linii oświetlenia drogowego; — przebudowa linii niskiego napięcia; — zabudowa fragmentu rowu odwadniającego i wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej; — przebudowa kolizji z gazociągiem; — przebudowa linii telekomunikacyjnej; — odtworzenie terenów zielonych; — wykonanie oznakowania informacyjno-promocyjnego(w tym tablice informacyjne, pamiątkowe, oznakowanie ZIT WOF). 2. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, NIEzbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) w Radzyminie. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45200000 45100000 45233220 45233222 45233140 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL912 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Radzymin. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Budowie drogi rowerowej w al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) – ostateczne zgłoszenie z dnia 22.02.2016.– część nr 2 w tym m. in.: — budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej; — budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; — budowa stojaków na rowery (2 stanowiska po 5 stojaków); — budowa punktu obsługi serwisowej rowerów; — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; — usunięcie drzew i krzewu zgodnie z decyzją nr 321/2016 z dnia 01.09.2016.; — usunięcie karp po ściętych drzewach (wraz z wywozem na zwałkę Wykonawcy) — nasadzenie 2 sztuk drzew na terenie dz. nr ew. 2 z obr. 04-02 (pas drog. DW 635 al. J. Pawła II) zgodnie z decyzją 321/2016 z dnia 01.09.2016. z gatunku platan klonolistny; klon pospolity (nasadzenie głogu i robinii po stronie Zamawiającego) — odtworzenie terenów zielonych; — wykonanie oznakowania informacyjno-promocyjnego (w tym tablice informacyjne, pamiątkowe, oznakowanie ZIT WOF). 2. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, NIEzbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45200000 45100000 45233220 45233222 45233140 45231110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL912 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Radzymin. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Budowie drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) – ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę nr 484pR/2016 z dnia 14.7.2016. – część nr 3 w tym m. in.: — budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej; — budowa chodnika z kostki betonowej; — budowa zjazdów do posesji; — budowa stojaków na rowery (1 stanowisko po 5 stojaków) — budowa punktu obsługi serwisowej rowerów; — budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej; — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; — odtworzenie terenów zielonych; — usunięcie drzew zgodnie z decyzją na wycinkę nr 781/16 z dnia 18.10.2016. po stronie Zamawiającego; — usunięcie karp po ściętych drzewach (wraz z wywozem na zwałkę Wykonawcy) — nasadzenie 20 sztuk drzew rodzaju klon, buk, jarząb zgodnie z decyzją nr 781/16 z dnia 18.10.2016.; — wykonanie oznakowania informacyjno-promocyjnego (w tym tablice informacyjne, pamiątkowe, oznakowanie ZIT WOF) 2. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, NIEzbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45200000 45100000 45233220 45233222 45233140 45231110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL912 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Radzymin. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1.Budowie drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) – ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę nr 563pR/2016 z dnia 3.8.2016. i ostateczne zgłoszenie z dnia 21.1.2016. – część nr 4 w tym m. in.: — budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej; — budowa chodnika z kostki betonowej; — budowa zjazdów do posesji; — budowa kanalizacji deszczowej; — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; — odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego po wykonaniu przykanalików; — odtworzenie terenów zielonych; — usunięcie drzew zgodnie z decyzją na wycinkę nr 389/16 z dnia 10.10.2016. po stronie Zamawiającego; — usunięcie karp po ściętych drzewach (wraz z wywozem na zwałkę Wykonawcy) — wykonanie oznakowania informacyjno-promocyjnego (w tym tablice informacyjne, pamiątkowe, oznakowanie ZIT WOF) 2. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, NIEzbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej z powiatem legionowskim) w gminie Radzymin wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną. Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45200000 45100000 45233220 45233222 45233140 45231110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL912 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Radzymin. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1.Budowie drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy adm. z powiatem legionowskim) – wykonalne decyzja nr 11pz/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4.4.2017. – część nr 5 w tym m. in.: — budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej; — budowa chodnika z kostki betonowej; — budowa stojaków na rowery (3 stanowisko po 5 stojaków) — budowa punktu obsługi serwisowej rowerów; — budowa zjazdów do posesji; — budowa odwodnienia; — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; — przebudowa linii oświetlenia; — przebudowa linii telekomunikacyjnej; — odtworzenie terenów zielonych; — usunięcie drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z decyzją ZRID; — usunięcie karp po ściętych drzewach (wraz z wywozem na zwałkę Wykonawcy) — wykonanie oznakowania informacyjno-promocyjnego (w tym tablice informacyjne, pamiątkowe, oznakowanie ZIT WOF) 2. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, NIEzbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 087-169157 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 2 Nazwa: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) w Radzyminie. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Agbud Spółka Cywilna Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski al. Lipowa 26, Karpin Dąbrówka 05-252 Polska Kod NUTS: PL912 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 82 575.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 95 755.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 3 Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 31/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Królik Włodzimierz Krol Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych ul. Łukasiewicza 9G Wołomin 05-200 Polska Kod NUTS: PL912 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 829 866.81 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 476 196.39 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 4 Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Agbud Spółka Cywilna Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski al. Lipowa 26, Karpin Dąbrówka 05-252 Polska Kod NUTS: PL912 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 633 085.40 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 733 818.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 1 Nazwa: Budowa drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej w Radzyminie wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej z powiatem legionowskim) w gminie Radzymin wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Postępowanie w zakresie części nr 1 i nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się: w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej). 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli NIE zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. 9. Wpis uiszcza się najpóźniej od dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 08/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test