Sugestie
I.D.: 22404149

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: budowa zjazdowych tras rowerowych. Zakres przedmiotu zamówienia części 3 obejmuje w szczególności: a) budowę zjazdowych tras row

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
15.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
30213000 30231320 32333100 32333200 32420000 32421000 32562300 45112700 45112720 45231400 45231600 45233162 45315700 51310000 77314100 45112730 45233000 45112710 77310000 37535200 45112723 45236210 50870000 43325000 34928480 39113600
Zamawiający:
URZĄD GMINY I MIASTA IŁAWA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Warmińsko-Mazurskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 343309.79 Waluta PLN INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 Cena wybranej oferty/wartość umowy 288.726,01 Oferta z najniższą ceną/kosztem 288.726,01 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292.234,00 Waluta: PLN ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie Numer referencyjny: ZP.271.26.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie, w tym: 1) część 1 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia części 1 obejmuje w szczególności: a) budowę ścieżek gruntowych oraz z nawierzchni utwardzonej, b) wykonanie rozbiórek, c) budowę sieci i oświetlenia, d) budowę elementów małej architektury wraz z wykonaniem prototypów i przedstawieniem ich do zatwierdzenia przez projektanta, w tym także projekty nadruku UV zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, e) wykonanie identyfikacji wizualnej w całości, f) nasadzenia zieleni buforowej uzupełnienia w drzewostanie oraz roślin runa poszczególnych płatów siedliskowych, g) budowę kładki, 2) część 2 - budowa monitoringu wizyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia części 2 obejmuje w szczególności: a) zaciągu ok. 1298mb kabla optycznego w kanalizacji Orange (na podstawie oddzielnego opracowania ROI), b) budowy kanalizacji kablowej na terenie rewitalizowanego obszaru o dł. 890,5mb, c) posadowienie studni kablowych - 35 szt., d) posadowienie szaf kablowych - 14 szt., e) zaciąg kabli optycznych do wbudowanej kanalizacji oraz wykonanie połączeń, f) wykonanie okablowania kablami UTP kat 5 pomiędzy szafami a miejscem mocowania kamer na słupach – łącznie 20 kpl. g) wybudowanie łącznika optycznego pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem monitoringu w Urzędzie Miasta wraz z posadowieniem szafy w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta, h) montaż urządzeń aktywnych w serwerowni Urzędu Miasta w istniejącej szafie, i) montaż urządzeń aktywnych w szafie w pomieszczeniu monitoringu, j) montaż monitorów w pomieszczeniu monitoringu, k) montaż urządzeń aktywnych w szafach na terenie rewitalizowanego parku, l) montaż kamer na słupach oświetleniowych – 16 kamer stacjonarnych i 4 kamery obrotowe, m) uruchomienie i konfiguracja systemu. 3) część 3 - budowa zjazdowych tras rowerowych. Zakres przedmiotu zamówienia części 3 obejmuje w szczególności: a) budowę zjazdowych tras rowerowych typu „Singletrack” wraz z przeszkodami o łącznej długości - 984,00 m w tym: - trasa zielona o łącznej długości w rzucie 366,00 m, wyposażona w przeszkody: 2 segmenty w korycie z nawierzchnią kamienną podniesioną, 5 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 2 zakręty wyprofilowane i połączeniem z podjazdem; - trasa żółta o łącznej długości w rzucie 200,00 m, wyposażona w przeszkody: 5 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 3 zakręty profilowane, 1 sekcja rollerów, 1 połączenie z trasą czerwoną; - trasa czerwona o łącznej długości w rzucie 151,00 m, wyposażona w przeszkody: 2 sekcje rollerów, 7 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 3 dodatkowe budowle na trasie typu „stolik”, 2 zakręty profilowane oraz 1 połączenie z podjazdem; - niebieska (podjazd) o łącznej długości w rzucie 267,00 m, wyposażona w przeszkody: 1 segment wykonany w korycie z nawierzchnią kamienna podniesioną oraz 1 segment wykonany w korycie z nawierzchnią kamienną. b) rowerowy park umiejętności wyposażony w następujące przeszkody: - 4 kładki drewniane zróżnicowane pod względem trudności, - 2 sekcje rock garden o zróżnicowanej długości, - 8 przeszków typu roller, - 1 zakręt profilowany, - dodatkowo 9 szt. drewnianych bali oraz 14 szt. głazów/dużych kamieni. 2. W ramach części 1-3 będących przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 3. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-3 został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-3 na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 7. W przypadku wskazania dla części 1-3 w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej oraz tabelach standardów jakościowych produktów i urządzeń stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 11. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 12. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 13. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 1) część 1: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45315700-5 instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 71354300-7 - Usługi badań katastralnych, 2) część 2: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo, 32333200-8 Kamery wideo, 30213000-3 - komputery osobiste, 30231320-6 monitory ekranowe, 32420000-3 - urządzenia sieciowe, 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo, 71354300-7 - Usługi badań katastralnych, 32562300-3 - światłowodowe kable do przesyłu danych, 32421000-0 - Okablowanie sieciowe 3) część 3 - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 71354300-7 - Usługi badań katastralnych 14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1 i 3: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielęgnacja, instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty drogowe, roboty mostowe, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) b) dla części 2 - roboty rozbiórkowe roboty ziemne, roboty ziemne, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, elektryczne i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) c) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 wzór umowy dla części 1-3 4) Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 1. część 1 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia części 1 obejmuje w szczególności: a) budowę ścieżek gruntowych oraz z nawierzchni utwardzonej, b) wykonanie rozbiórek, c) budowę sieci i oświetlenia, d) budowę elementów małej architektury wraz z wykonaniem prototypów i przedstawieniem ich do zatwierdzenia przez projektanta, w tym także projekty nadruku UV zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, e) wykonanie identyfikacji wizualnej w całości, f) nasadzenia zieleni buforowej uzupełnienia w drzewostanie oraz roślin runa poszczególnych płatów siedliskowych, g) budowę kładki, 2. W ramach części 1 będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 3. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1 na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy Część nr: 2 Nazwa: budowa monitoringu wizyjnego 1.część 2 - budowa monitoringu wizyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia części 2 obejmuje w szczególności: a) zaciągu ok. 1298mb kabla optycznego w kanalizacji Orange (na podstawie oddzielnego opracowania ROI), b) budowy kanalizacji kablowej na terenie rewitalizowanego obszaru o dł. 890,5mb, c) posadowienie studni kablowych - 35 szt., d) posadowienie szaf kablowych - 14 szt., e) zaciąg kabli optycznych do wbudowanej kanalizacji oraz wykonanie połączeń, f) wykonanie okablowania kablami UTP kat 5 pomiędzy szafami a miejscem mocowania kamer na słupach – łącznie 20 kpl. g) wybudowanie łącznika optycznego pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem monitoringu w Urzędzie Miasta wraz z posadowieniem szafy w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta, h) montaż urządzeń aktywnych w serwerowni Urzędu Miasta w istniejącej szafie, i) montaż urządzeń aktywnych w szafie w pomieszczeniu monitoringu, j) montaż monitorów w pomieszczeniu monitoringu, k) montaż urządzeń aktywnych w szafach na terenie rewitalizowanego parku, l) montaż kamer na słupach oświetleniowych – 16 kamer stacjonarnych i 4 kamery obrotowe, m) uruchomienie i konfiguracja systemu. 2. W ramach części 2 będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 3. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 2 na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. Część nr: 3 Nazwa: budowa zjazdowych tras rowerowych 1. część 3 - budowa zjazdowych tras rowerowych. Zakres przedmiotu zamówienia części 3 obejmuje w szczególności: a) budowę zjazdowych tras rowerowych typu „Singletrack” wraz z przeszkodami o łącznej długości - 984,00 m w tym: - trasa zielona o łącznej długości w rzucie 366,00 m, wyposażona w przeszkody: 2 segmenty w korycie z nawierzchnią kamienną podniesioną, 5 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 2 zakręty wyprofilowane i połączeniem z podjazdem; - trasa żółta o łącznej długości w rzucie 200,00 m, wyposażona w przeszkody: 5 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 3 zakręty profilowane, 1 sekcja rollerów, 1 połączenie z trasą czerwoną; - trasa czerwona o łącznej długości w rzucie 151,00 m, wyposażona w przeszkody: 2 sekcje rollerów, 7 segmentów wykonanych w korycie z nawierzchnią kamienną, 3 dodatkowe budowle na trasie typu „stolik”, 2 zakręty profilowane oraz 1 połączenie z podjazdem; - niebieska (podjazd) o łącznej długości w rzucie 267,00 m, wyposażona w przeszkody: 1 segment wykonany w korycie z nawierzchnią kamienna podniesioną oraz 1 segment wykonany w korycie z nawierzchnią kamienną. b) rowerowy park umiejętności wyposażony w następujące przeszkody: - 4 kładki drewniane zróżnicowane pod względem trudności, - 2 sekcje rock garden o zróżnicowanej długości, - 8 przeszków typu roller, - 1 zakręt profilowany, - dodatkowo 9 szt. drewnianych bali oraz 14 szt. głazów/dużych kamieni. 2. W ramach części 3 będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 3. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 3 został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 3 na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego  
Przebudowa drogi leśnej z nawierzchnią nieulepszoną w Leśnictwach Godkowo i Słobity Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z regulacją  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi gmina Miłomłyn - I etap 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi gmina Miłomłyn o łącznej długości 0,400 km na  
Wykonanie zadaszenia nad rozbudowanym tarasem przy świetlicy wiejskiej we Frygnowie, gm Grunwald na podstawie przedmiaru robót oraz rysunków technicznych załączonych do mniejszego zlecenia Wszystkie 20.08.18
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie 1 Nadzór Wodny w Bartoszycach  
Część nr: 1 Nazwa: Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej na terenie działki nr ew. 74/55 obręb Sorkwity  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZS-5.330.1.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ełku wraz z wymianą ogrodzenia. 1.1. Zakres  
Modernizacja Kina „Pokój” w Lubawie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa Kina „ Pokój” przy ul Kupnera 27 w Lubawie wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłącza kanalizacyjnego 28.08.18
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: część nr 6 1 Elektrody do ciągłego monitorowania EKG wyposażona w radioprzezierne oczko węglowe, do stosowania przy badaniach radiologicznych . szt. 1440