Sugestie
I.D.: 22809795

Część NR: 3 Nazwa: Budowa zatok autobusowych w m. Kaczory

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
30.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111200 45111291 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD GMINY KACZORY
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 07/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152467.22 PLN Cena wybranej oferty: 187534.68 Oferta z najniższą ceną: 187534.68 Oferta z najwyższą ceną: 187534.68 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI poprzez budowę ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części : Część Nr 1 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Śmiłowo. Część Nr 2 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Morzewo Etap I i Etap II. Część Nr 3 : Budowa zatok autobusowych w m. Kaczory. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od Śmiłowa do Kaczor od km 0+000,00 do km 3+907,20 oraz dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+072,00 o łącznej długości 3 979,20 m. Ścieżki rowerowe o szerokości 2,00 m (z poszerzeniami na łukach poziomych) oraz 2,50 m w początkowym odcinku ścieżki, na którym dopuszczony jest jednocześnie ruch pieszych. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej na podsypce piaskowo-cementowej, na odcinkach dróg leśnych oraz na dojazdach do drogi powiatowej nr 1177P nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Przewidziano umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowań z drogami leśnymi. Nawierzchnia ścieżki zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje odprowadzenie wód na przyległy teren. Ścieżki z poboczem gruntowym z humusu usuniętego z innych robót ziemnych. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać trawą. Z uwagi na umiejscowienie projektowanej ścieżki w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie możliwości przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków odprowadzających wodę na przyległy oraz nieznaczne wyniesienie niwelety nawierzchni powyżej terenu. Roboty ziemne to w większości wykopy (usunięcie ziemi roślinnej) oraz dowóz gruntu w miejsce usuniętej ziemi roślinnej i wykonanie niewysokiego nasypu. W miejscach słabej nośności gruntu rodzimego tj. w km: 0+980 – 1+070, 1+300 – 1+390 i 1+630 – 1+810 nasyp należy wykonać na geowłókninie. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. Etap I: Przedmiotem tej części zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory - Morzewo – Etap I”. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 2759,58 mb. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: rozbiórki nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej na powierzchni 15,65 m2 (materiał do ponownego wbudowania), rozbiórki krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 438,02 mb, demontażu barier stalowych SP-06 w ilości 16 mb, koryta pod nową ścieżkę na powierzchni 4.586,72 m2, koryta pod nowe zjazdy na powierzchni 343,80 m2, nasypów z gruntu z dokopu (piaski, żwiry, pospółki) w ilości 569,25 m3, ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 2.805,62 mb, ustawienia obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 2.907,73 mb, ustawienia krawężnika betonowego 12x25x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 76,20 mb, warstwy odcinającej z piasku pod ciągiem i zjazdami do posesji na powierzchni 4.930,52 m2, podbudowy z betonu C6/9 gr 12 cm na zjazdach do posesji na powierzchni 343,80 m2, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 na ścieżce rowerowej gr. 10 cm na powierzchni 4.602,37 m2 nawierzchni ścieżki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 4.602,37 m2, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu polbruk gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (kolor czerwony), na powierzchni 343,80 m2, ustawienie barier U-12 na długości 12 mb, ścieków betonowych 33x30x10 na ławie z betonu na długości 205,02 mb, plantowania poboczy gruntowych na powierzchni 1.381,97 m2. Wody powierzchniowe z projektowanej ścieżki sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Etap II: Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Morzewo Etap II”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dobudowany zostanie brakujący ciąg pieszo – rowerowy na długości 323,70 mb i szerokości 2,0 m, na dalszym odcinku istniejący chodnik zostanie poszerzony do 2,5 m. Zadanie wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1177 P (ul. Chodzieska), na terenie miejscowości Kaczory. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: koryta pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy na łącznej powierzchni 382,49 m2, ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem na długości 47,69 mb, ustawienia obrzeża trawnikowego 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/m, na długości 316,65 mb, warstwy odcinającej z piasku pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym na powierzchni 382,49 m2, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie na powierzchni 382,49 m2, nawierzchni ciągu z kostki bet. polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 382,49 m2, oznakowania poziomego liniami P-11 na długości 20,47 mb, na powierzchni 10,235 m2, oznakowania poziomego w postaci czerwonego pola położonego pomiędzy liniami P-11 na powierzchni 17,82 m2, oznakowania pionowego w postaci znaków C-13/16 w ilości 2 szt., znaków C-13a/16a w ilości 2 szt. oraz znaków D-6 w ilości 2 szt., ustawienia stojaka na rowery, wykonania oznakowania poziomego w postaci znaku P-23 w miejscu ustawienia stojaka na rowery (0,662 m2). Na odcinku objętym zamówieniem znajdują się utwardzone zjazdy do posesji. Zjazdy nie są objęte przebudową. Ciąg pieszo-rowerowy kończy się w kilometrze 0+323,70 na zjeździe do istniejącego parkingu położonego przy budynku pływalni. Na istniejącym parkingu należy przygotować i zamontować trzy stojaki rowerowe tupu spirala wykonanych ze stali nierdzewnej. Wody powierzchniowe z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz na pobocze gruntowe grawitacyjnie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 3. Przedmiotem zamówienia tej części jest przebudowa dróg powiatowych nr 1179 P, 1060 P, 1177 P, na ternie Gminy Kaczory polegająca na dobudowie zatok autobusowych i montażu wiat przystankowych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 1. Droga powiatowa nr 1060 P w m. Dziembowo – budowa zatoki autobusowej. Zatoka położona jest na działce o nr ewidencyjnym 197/3 stanowiącej własność inwestora (Gminy Kaczory) oraz 282 zajętej pod drogę powiatową. Zatoka autobusowa usytuowana przy budynku Szkoły Podstawowej w Dziembowie. Przewiduje się dwa zjazdy z drogi powiatowej, jeden istniejący wymaga przebudowy w zakresie nadania nowych parametrów szerokości i nośności konstrukcyjnej, drugi zjazd należy wykonać nowy. Pomiędzy zjazdami usytuowanymi w odległości 33,21 m, na terenie gminy zlokalizowana zostanie droga wewnętrzna o szerokości 3,0 m, do której po obu stronach dowiązane zostaną zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m Przy obu zatokach przewiduje się chodniki (perony) z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm o szerokości 1,5 m. Przy zatoce od strony drogi publicznej przewidziana jest wiata autobusowa. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 194,20 m2, wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 91,03 m2, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 66,63 m2, ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 95,85 mb, montaż nowej wiaty autobusowej. 2. Droga powiatowa nr 1177 P – budowa dwóch zatok autobusowych. Obie zatoki położone są w m. Kaczory, na działce o nr ewidencyjnym 284 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Zatoki dowiązane są do krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1177 P. Zatoki posiadają szerokość 3,0 m. Do dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. 1) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 99/2 (przy markecie DINO) obejmuje: wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 75,89 m2, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm w ramach odrębnego opracowania, ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 37,99 mb, ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 37,50 mb, montaż nowej wiaty autobusowej. 2) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej, na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 250/3 obejmuje: wykonanie koryta pod zatokę autobusową oraz warstwy odcinającej z piasku na powierzchni 88,03 m2, ustawienie krawężnika betonowego 12x25 wzdłuż projektowanej zatoki na długości 34,10 m, na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem, ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu B-15 z oporem na długości 35,57 m, rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika na powierzchni 33,24 m2 (rozebrana powierzchnia 33,24 m2 – do ponownego wbudowania 26,59 m2 kostki bet.+6,65 m2 nowo zakupionej), wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm na powierzchni 12,24 m2, ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej w ilości 39,07 mb, montaż nowej wiaty przystanku autobusowego. 3. Droga powiatowa nr 1179 P w m. Rzadkowo – budowa zatoki autobusowej o szerokości 2,5 m na działce o nr ewidencyjnym 47/2 w m. Rzadkowo, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Do zatoki dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej obejmuje: rozbiórkę krawężnika betonowego na długości 20,76 mb, ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 22,34 mb, ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 20,83 mb, ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na długości 21,01 mb, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 18,37 m2, ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 6,75 m2, ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm (czerwonej) na powierzchni 41,68 m2, demontaż starej i montaż nowej zatoki wiaty przystanku autobusowego. Wiaty autobusowe Wiaty wykonane z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych. Pokrycie dachowe wykonane zostanie ze szkła hartowanego klejonego. Przeszklenie ścian wykonane ze szkła hartowanego grubości 8 mm. Siedzisko przystanku stanowi ławka drewniana, której oparcie i podpory stanowi stal nierdzewna polerowana. - szerokość ściany bocznej 1380 do 1390 mm, - szerokość liczona pomiędzy ścianami bocznymi 2880 do 2900 mm, - wysokość liczona od poziomu terenu do szczytu dachu przystanku 2700 do 2800 mm. Montaż wiaty przeprowadzić należy zgodnie z zaleceniami producenta.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przebudowa ulicy Szkolnej w Bytyniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.271.3.2018 Zakres prac obejmuje: wykonanie jezdni bitumicznej o długości ok 350m o powierzchni 1665 m2. Ułożenie  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: skwerek ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni skwerek przy ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 86 m kw na  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów-Świątniki Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Długość ciągu pieszo-rowerowego 1244 mb, Szerokość trasy pieszo-rowerowej 2,50 m, szerokość pobocza gruntowej  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej: - remont chodnika z płytek betonowych 35 x 35  
przebudowa ul. Różanej w Kościanie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.8.2018 Zakres zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie: 1) nawierzchni jezdni z kostki betonowej, szarej  
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.272.43.2018.III Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie  
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.272.49.2018.III Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  
Przebudowa drogi w Targówce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2.2018.DW Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o konstrukcji: warstwa ścieralna nawierzchni z betonu  
Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP - 271 / 85 / WIK-RI / 2018 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:  
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej oraz przy ul. Cichej w Pile Zadanie I - roboty ziemne - roboty rozbiórkowe - ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem - wykonanie warstwy odsączającej 29.08.18