Sugestie
I.D.: 22816207

Część NR: 3 Nazwa: budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
02.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45232452 45233161 45233162 45233222 45233261 45233290 45112730 45233000
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 01/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2520107.55 PLN Cena wybranej oferty: 3465299.29 Oferta z najniższą ceną: 3465299.29 Oferta z najwyższą ceną: 3836010.84 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegającej na: budowie sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. 2.Inwestycja obejmować będzie budowę łącznie 13,8 km ciągów pieszo-rowerowych na terenie 3 gmin powiatu leszczyńskiego, wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 3.W ramach inwestycji zostanie również wybudowanych (zorganizowanych): -6 miejsc przesiadkowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Nowa Wieś, Kąkolewo (2 miejsca), Osieczna, Lipno i Wilkowice. W miejscach przesiadkowych wybudowane lub zorganizowane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów (z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych), zamontowane zostaną stojaki rowerowe w wiatach (częściowo również poza wiatami) w zależności od możliwości danej lokalizacji, a także efektywne energetycznie oświetlenie o mocy do 40 W (ledowe lub solarne w zależności od lokalizacji). 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe mogą być składane na wykonanie: a) część nr 1 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Rydzyna – powstanie 3,757 km ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4800P od kościoła m. Dąbcze do m. Nowa Wieś do granicy gminy. Miejsca przesiadkowe wyposażone w niżej wymienioną infrastrukturę: - Nowa Wieś – 10 szt. stojaków dla rowerów (20 miejsc dla rowerów), wybudowanie 3 miejsc parkingowych (w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), wiata - zadaszenie, 1 lampa solarna, (na wiacie), 2 lampy LED umieszczone na budynku remizy, tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający) b) część nr 2 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna – powstanie 4,120 km ciągu pieszo –rowerowego w m. Kąkolewo od przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół, - wzdłuż drogi powiatowej nr 4790 P i 4791P od granicy m. Kąkolewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 w m. Osieczna (z przerwą w miejscowości Łoniewo), Miejsca przesiadkowe wyposażone w niżej wymienioną infrastrukturę: - Kąkolewo (obok Zespołu Szkół w Kąkolewie) – 20 szt. stojaków dla rowerów (40 miejsc dla rowerów) (10 stojaków w wiacie a 10 poza wiatą), wybudowanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), wiata – zadaszenie, 2 lampy LED 2, 1 lampa solarna, tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający), - Kąkolewo (przy skrzyżowaniu z DK 12)– 10 szt. stojaków dla rowerów (20 miejsc dla rowerów), wybudowanie miejsc parkingowych dla 6 samochodów (w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), wiata - zadaszenie, 1 lampa solarna umieszczona na wiacie, tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający), - Osieczna – 20 szt. stojaków dla rowerów (40 miejsc dla rowerów, 10 stojaków w wiacie i 10 poza wiatą), wiata - zadaszenie, 1 lampa solarna (zamontowana na wiacie) 1 lampa LED, tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający) c) część nr 3 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno – powstanie 5,923 km ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 4169P, 4770P i 4771P od skrzyżowania z DK 5 w miejscowości Lipno, przez m. Mórkowo do m. Wilkowice (ul. Dworcowa) Miejsca przesiadkowe wyposażone w niżej wymienioną infrastrukturę: - Lipno – 20 szt. stojaków dla rowerów (40 miejsc dla rowerów, 10 stojaków w wiacie i 10 poza wiatą), wybudowanie 6 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) wiata – zadaszenie, 1 lampa solarna (umieszczona na wiacie), tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający), - Wilkowice – 20 szt. stojaków dla rowerów (stojaki na 40 szt. rowerów, 10 stojaków w wiacie i 10 poza wiatą), wiata - zadaszenie, 1 lampa solarna (na wiacie),2 lampy LED, tablica informacyjna (zabezpieczona przed uszkodzeniami), o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający). Na krawędziach budowanych odcinków ciągów pieszo-rowerowych poza miejscowościami zamontowane zostaną miejscowo punkty fotoluminescencyjne (świetliki drogowe) (* w miejscach ustalonych z Zamawiającym). ZAPISY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI: 5. Przekazanie terenu budowy, nastąpi wraz z dniem podpisania umowy. 6. Zamawiający wymaga, aby w 2017 roku wartość brutto wystawionych faktur nie była wyższa niż 50% wartości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §4 umowy (załącznik nr 7), i w ramach tego: -I faktura- nie może być wystawiona wcześniej niż 30.09.2017 r. -II faktura- nie może być wystawiona później niż 10.11.2017 r. Zamawiający wymaga, aby w 2018 roku wartość brutto wystawionych faktur nie była wyższa niż 50% wartości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §4 umowy (załącznik nr 7), i w ramach tego: -I fakturę- należy wystawić pomiędzy 15.05.2018 r., a 31.05.2018 r. -II fakturę- należy wystawić pomiędzy 15.06.2018 r., a 30.06.2018 r.,- na wartość 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy. -fakturę końcową- należy wystawić nie wcześniej niż 15 lipca 2018 r.,- na wartość 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy. 7.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych. Wymienione dokumentacje techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ) są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zdp.leszno.pl 8.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1)projekcie budowlanym, 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3)obowiązujących normach, 4)przedmiarach robót. 9. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm.). 10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 11.Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy. 12.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej. 14.W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 15.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 16.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 17.Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - roboty związane z odwodnieniem drogi, - roboty związane z wykonaniem podbudowy i układaniem masy bitumicznej, - roboty brukarskie. 19.Wykonawca w terminie do 10 dni od wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 18 powyżej. 20.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 21.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 18 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w projekcie umowy.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – wykonanie altan i wiaty” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INTZ.271.36.2018.ŚD Przedmiotem zamówienia jest zakup n/w  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 18 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na realizację inwestycji  
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 6 1 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. Cewnik centralny 1 – światłowy 14Ga/16cm w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, prowadnik  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wiata i parking Maluchy  
Modernizacja budynku przedszkola w Górce Duchownej – etap III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP 271.10.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. : „Modernizacja budynku  
Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r. 18.09.18
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 1 Gaz medyczny 50% N2O + 50 % O2 butla 10l 504 m3 1.1 Dzierżawa butli - butla 10 l 6 4 380 bd 1.2 Dzierżawa urządzeń redukcyjno-dozujących 2 1 460 d 1.3. Dzierżawa  
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym  
CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Pakiet nr 12 - Siatki przepuklinowe, 1,1 Siatki przepuklinowe z polipropylenu o standardowej powierzchni porów. Rozmiar - 6-6,2 x 11,1 cm szt. 700 1,2 Siatki przepuklinowe z