Sugestie
I.D.: 22519653

Część NR: 5 Nazwa: Narzędzia zabiegowe – nóż ultradźwiękowy 1 "ZESTAW 1 Nóż ultradźwiękowy z końcówką roboczą wielorazowego użytku przeznaczoną do s

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
20.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33162100 33169400 51400000 33100000 50400000
Zamawiający:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podlaskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-01 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 60000.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 64800.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku. Numer referencyjny: AZP/261/D/3/TIN/USK/ZP/103/2017 Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wyroby, TAKże narzędzia chirurgiczne, wchodzące w skład zamówienia, są nazywane dalej „urządzeniami”, NIEzależnie od ich przeznaczenia, konstrukcji i stopnia skomplikowania. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia w składzie i konfiguracjach opisanych w zał nr 1.1 – 1.10 do siwz były fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku 2016 lub 2017. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 569 996.01 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne do operacji torakochirurgicznych metodą otwartą, wideotorakoskopii i bronchoskopii sztywnej Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162100 33162200 33168000 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.1. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 1: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 2 600 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne do operacji torakochirurgicznych Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.2. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 2: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 150 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne A Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162100 33162200 33168000 33169400 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH- I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.3. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 3: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 2 500 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne B i drobny sprzęt zabiegowy Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 33168000 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej i Dializoterapia. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.4. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 4: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 1.450 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia zabiegowe – nóż ultradźwiękowy Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162100 33169400 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH – I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.5. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 5: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 1.200 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne – retraktor tkankowy Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 33169400 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH – Klinika Kardiochirurgii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.6. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 6: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 250 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne – rektaktor Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 33169400 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Kardiochirurgii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.7. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 7: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 750 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne do zastawki aortalnej Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 33169400 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Kardiochirurgii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.8. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 8: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 1 000 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Kardiochirurgii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.9. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 9: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 1 000 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Narzędzia chirurgiczne – szyja Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 51400000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Nowobudowany obiekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B-stoku – ul. M. Skłodowskiej – Curie24a,15-276 Białystok, oznaczony FGH-Klinika Otolaryngologii. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku do siwz: nr 1.10. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do siwz. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zaoferowane urządzenia które NIE są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE. Poszczególne elementy zaoferowanych urządzeń mają być wzajemnie kompatybilne i muszą współpracować bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.Termin wykonania zamówienia: Część nr 10: Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń: w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, NIE dłuższym, niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 8 % Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 32 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 1 000 PLN. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego (str. 1 SIWZ), a mogą je TAKże przekazywać za pomocą faksu nr 85 74 85 627 lub pocztą elektroniczną na adres: zampubl@umb.edu.pl . Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 020-033171 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 05/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MEDITRADE Poland Sp. z o. o. ul. Pańska 73 Warszawa 00-834 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 035.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MEDIM Sp. z o. o. ul. Puławska 45B Piaseczno 05-500 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 042.34 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o. ul. SUWAK 3 Warszawa 02-676 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 128 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 136 774.33 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 Nowy Tomyśl 64-300 Polska Kod NUTS: PL418 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 400.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 062.18 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o. ul. SUWAK 3 Warszawa 02-676 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 800.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MAQUET Polska Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 Warszawa 02-823 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 960.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy DELACROIX CHEVALIER, Spółka Handlowa SAS 13, avenue de la Republique Paris 75011 Francja Kod NUTS: FR Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 52 744.03 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MAC?S MEDICAL Sp. z o. o. ul. Hoża 5/7, lok. 53 Warszawa 00-528 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 678.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 05/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MEDTRONIC Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 49 377.60 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: W powiązaniu z ogłosz. pierwotnym jest ogłosz. o zm. ogłoszenia: Dz. U. 2017/S 042-076741 -2017z 1.3.2017 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 7.3.2017 na dzień 22.3.2017), oraz ogłosz.o zm. ogłosz.: Dz. U. 2017/S045-082422-2017 z 4.3.2017, oraz ogłosz. o zm. ogłosz.: Dz. U. 2017/S058-107763-2017 z 23.3.2017 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.3.2017 na dzień 11.4.2017) oraz ogłosz. o zm. ogłosz.: Dz. U. 2017/S061-113961-2017 z 28.3.2017 (informacja Zamawiającego, że ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub w zał. do NIEj będzie mowa o zał. nr 1.1 ÷ nr 1.10, nr 3.2, nr 5.1,nr 5.2. do siwz, należy rozumieć, iż chodzi o zmienione załączniki nr 1.1, nr 1.2 ÷ nr 1.10, nr 3.2, nr 5.1 do siwz i ponownie zmienione załączniki nr 1.3 i nr 5.2 do siwz). VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówieńpublicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g), w szczególności: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznejopatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 2. Termin wniesienia odwołania jest określony w art. 182 ust. 1 – ust. 3 ustawy. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 13/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test