Sugestie
I.D.: 22304816

Część NR: 6 Nazwa: Dostawa i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
12.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
72268000 48000000
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-25 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 78000.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 95709.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ******* SKŁAD KONSORCJUM: Konsorcjum w składzie: Nazwa i adres wykonawcy Madkom Spółka Akcyjna – pełnomocnik konsorcjum Gdynia e-mail: przetargi@madkom.pl Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK Nazwa i adres wykonawcy Cloud Industry Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – członek konsorcjum Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „e-Administracja w Powiatach Małopolski”. Numer referencyjny: IT/ZP-1/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „e-Administracja w Powiatach Małopolski” realizowana w 8 częściach: procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wraz z obsługą elektronicznych płatności on-line;zestawów podpisu elektronicznego oprogramowania elektronicznego systemu kolejkowego; oprogramowania do obsługi fundacji i stowarzyszeń oraz do otwartych konkursów ofert; serwisów internetowych;systemu planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach; Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego w zakresie zarządzania w ramach polityki bezpieczeństwa informacji; urządzeń oraz oprogramowania do przechowywania, przetwarzania i archiwizacji danych. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 840 000.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wykonanie i wdrożenie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wraz z obsługą elektronicznych płatności on-line Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) wraz z obsługą elektronicznych płatności on-line. Formularze wraz z kartami spraw (kartami usług) będą uruchomione na platformie ePUAP dostępnej dla wszystkich klientów obu urzędów przez Internet na stronie www.epuap.gov.pl i będą służyć elektronicznej obsłudze spraw z zakresu uruchomionych e-usług. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje stworzenie procedur i elektronicznych formularzy dla usług o nazwach: 1.7.1. Zaświadczenia z KPA (Powiat Krakowski); 1.7.2. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym NIEzarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy (Powiat Krakowski); 1.7.3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (Powiat Krakowski); 1.7.4. Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (Powiat Krakowski); 1.7.5. Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (Powiat Krakowski); 1.7.6. Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów (Powiat Krakowski); 1.7.7. Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów (Powiat Limanowski); 1.7.8. Wycinka drzew i krzewów z NIEruchomości będącej własnością gminy (Powiat Krakowski); 1.7.9. Wycinka drzew i krzewów z NIEruchomości będącej własnością gminy (Powiat Limanowski); 1.7.10. Aktywny Samorząd M II (Powiat Krakowski); 1.7.11. Aktywny Samorząd M II (Powiat Limanowski); 1.7.12. Umieszczenie osób w DPS (Powiat Krakowski); 1.7.13. Umieszczenie osób w DPS (Powiat Limanowski); 1.7.14. Kierowanie osób do Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy (Powiat Krakowski); 1.7.15. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych NIEwymagających pozwolenia na rozbiórkę (Powiat Limanowski); 1.7.16. Przeniesienie pozwolenia na budowę (Powiat Limanowski); 1.7.17. Informacja o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć dla kandydatów na kierowców (Powiat Limanowski); 1.7.18. Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (Powiat Krakowski); 1.7.19. Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (Powiat Limanowski); 1.7.20. Zaświadczenie do licencji wspólnotowej (Powiat Krakowski); 1.7.21. Zaświadczenie do licencji wspólnotowej (Powiat Limanowski). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. 14 wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa i wdrożenie zestawów podpisu elektronicznego Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 79132100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk zestawów do podpisu elektronicznego wraz z certyfikatami kwalifikowanymi z dodatkowymi danymi: — 30 sztuk dla Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 w Krakowie; — 10 sztuk dla Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa Marka 9 w Limanowej. Poprawna obsługa poprzez elektroniczny system obiegu dokumentów funkcjonujący u Zamawiającego oraz poprawny kontakt drogą elektroniczną z: 3.1.1. ZUS (przez program Płatnik); 3.1.2. GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej); 3.1.3. GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych); 3.1.4. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny); 3.1.5. KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy); 3.1.6. e-PUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). 3.2. Poprawna obsługa przy stosowaniu podpisu elektronicznego podczas: 3.2.1. składania e-deklaracji podatkowych; 3.2.2. generowania i obsługi e-faktur; 3.2.3. zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej; 3.2.4. udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych; 3.2.5. składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym; 3.2.6. składania wniosków o dotacje unijne (PARP). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni weryfikację tożsamości przez uprawniony podmiot oraz obsługę przy wypełnianiu wszelkich dokumentów NIEzbędnych do wydania certyfikatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 7 Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 15 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa i wdrożenie oprogramowania elektronicznego systemu kolejkowego Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72268000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie oprogramowania elektronicznego systemu kolejkowego zawierający system rezerwacji wizyty w urzędzie za pośrednictwem strony internetowej. 1.2. Oprogramowanie nowoczesnego elektronicznego systemu kolejkowego zwane w dalszej częścispecyfikacji Oprogramowaniem jest przeznaczone m.in. do rezerwowania terminów wizyty w urzędzie (tymsamym załatwiania sprawy) oraz zarządzania osobami czekającymi w kolejce i stanowiskami obsługującymi celem przyspieszenia obsługi. System umożliwia realizację e-usługi rejestracji terminu wizyty w urzędzie. 1.3. Oprogramowanie ma zostać dostarczone i wdrożone dla lokalizacji: 1.3.1. Starostwo Powiatowe w Krakowie – lokalizacje: 1.3.1.1. al. Słowackiego 20, Kraków 1.3.1.2. ul. Zapole 2, Węgrzce 1.3.1.3. ul. Kopernika 13, Skawina 1.3.1.4. ul. Kolejowa 1, Krzeszowice 1.3.2. Starostwo Powiatowe w Limanowej – lokalizacja ul. Józefa Marka 9, Limanowa. 1.4. Oprogramowanie nowoczesnego elektronicznego systemu kolejkowego zwanego dalej Oprogramowaniem ma zostać dostarczone w ilości: 1.4.1. dla Starostwa Powiatowego w Krakowie – 1 licencja na NIEograniczoną liczbę stanowisk (instalacja w siedzibie al. Słowackiego 20, Kraków); 1.4.2. dla Starostwa Powiatowego w Limanowej – 1 licencja na NIEograniczoną liczbę stanowisk (instalacja w siedzibie ul. Józefa Marka 9, Limanowa). 1.5. Oprogramowanie ma działać w architekturze trójwarstwowej w sieci LAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 8 Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 16 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi fundacji i stowarzyszeń oraz do przeprowadzania otwartych konkursów ofert Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72268000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi fundacji i stowarzyszeń oraz do przeprowadzania otwartych konkursów ofert. Na dostarczane oprogramowanie składa się oprogramowanie do obsługi fundacji i stowarzyszeń oraz portal internetowy do przeprowadzania otwartych konkursów ofert. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i wdroży 1 licencję bezterminową, na NIEograniczoną liczbę użytkowników i stacji roboczych na Oprogramowanie i Portal konkursowy. Portal internetowy ma służyć do przeprowadzania przez Starostwo Powiatowe w Krakowie otwartych konkursów ofert zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu zamówienia przepisami prawa regulującymi ten obszar działalności Starostwa. W ramach dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Oprogramowanie oraz Portal konkursowy na serwerach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia dostarcza, instaluje i konfiguruje system operacyjny wraz z systemem bazodanowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 9 Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 17 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Opracowanie i wdrożenie serwisów internetowych Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie przez Wykonawcę czterech stron internetowych dla czterech urzędów, opartych na systemie zarządzania treścią (Content Management System zwany dalej CMS),dostosowanych do standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) i dostosowanych do obsługi m.in. na urządzeniach mobilnych. Wykonawca stworzy strony internetowe, zainstaluje, skonfiguruje oraz zmigruje dane z obecnych stron internetowych: 1.Starostwa Powiatowego w Limanowej – obecny serwis www znajduje się: http://www.powiat.limanowa.pl 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – obecny serwis www znajduje się: http://www.pcpr-limanowa.pl 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – obecny serwis www znajduje się: http://pcpr.powiat.krakow.pl 4. Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – obecny serwis www znajduje się: http://zdpk.krakow.pl . Zaprojektowane portale muszą spełniać standardy WCAG 2.0 poziom AA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póżn. zm.). Portale muszą spełniać standardy W3C w kontekście struktury dokumentu HTML5 lub XHTML 1.0 (lub nowszy) oraz przejść weryfikację (z pozytywnym wynikiem) przy pomocy narzędzi udostępnionych przez W3C pod adresem: http://validator.w3.org . Portale muszą spełniać standardy W3C w kontekście wyglądu i struktury layoutu CSS 2.0 lub nowszej. Stworzone strony internetowe mają być w pełni gotowe do użytku bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, związanych z wykupem jakichkolwiek licencji, czy innych autorskich praw majątkowych, dotyczących korzystania z jakichkolwiek elementów serwisu, generowania statystyk, czy innych funkcji możliwych do korzystania na stronach internetowych. Strony internetowe mają być poprawnie wyświetlane na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych(Internet Explorer od wersji 11, Firefox od wersji 39, Opera od wersji 30, Google Chrome od wersji 44, Safariod wersji 10, Microsoft Edge Browser w najnowszej wersji) oraz na monitorach różnych wielkości oraz urządzeniach mobilnych (smartfony, w tym iPhone, tablety, iPAD). Wykonawca przeprowadzi szkolenia administratorów i redaktorów z zarządzania CMS dla wdrażanych stron internetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 10 Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 18 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72268000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach dla Powiatu Limanowskiego. Oprogramowanie jest przeznaczone do planowania budżetu w Powiecie Limanowskim i będzie funkcjonować z lokalizacji Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa Marka 9, Limanowa. Oprogramowanie ma zostać zintegrowane z obecnie funkcjonującym oprogramowaniem dziedzinowym: systemem finansowo – księgowym funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Aplikacja musi zapewniać możliwość pracy nad budżetem powiatu na wszystkich kolejnych etapach jego przygotowania jak i realizacji przede wszystkim w układzie zadaniowym i dotyczy to zarówno strony wydatkowej jak i dochodowej. Aplikacja musi zapewniać możliwość przygotowania dokumentów planistycznych jak i zestawień czy raportów z etapu realizacji budżetu powiatu zarówno w układzie zadaniowym jak i klasycznym, czyli w układzie klasyfikacji budżetowej. Musi być zapewniona możliwość tworzenia i zarządzania rejestrem elementów struktury budżetu powiatu zarówno dla strony dochodów jak i wydatków. Po stronie wydatków musi być zapewniona możliwość budowania rozbudowanej struktury umożliwiającej grupowanie i klasyfikowanie wydatków z wybranych obszarów działalności na kolejnych poziomach (co najmniej 4 poziomy klasyfikacji, tj. zadanie, podzadanie, działanie, poddziałanie), umożliwiającej zdefiniowanie konkretnych celów budżetu zdefiniowanych zgodnie z dokumentacją określającą strategie powiatu TAKą jak np. wieloletni plan inwestycyjny, wieloletni plan finansowy czy strategia rozwoju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 11 Opis przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 19 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Krakowie wraz z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego w zakresie zarządzania w ramach polityki bezpieczeństw Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72268000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Krakowie wraz z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego w zakresie zarządzania w ramach polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwach Powiatowych w Krakowie oraz w Limanowej. Na przedmiot zamówienia składają się: 1.Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (zwanej w skrócie PBI) w Starostwie Powiatowym w Krakowie 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania polityką bezpieczeństwa informacji 3. Dostawa i wdrożenie dwóch serwerów na których zostanie zainstalowane oprogramowanie Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji obejmuje całe Starostwo Powiatowe w Krakowie, czyli wszystkie lokalizacje: 1. siedziba al. Słowackiego 20, Kraków 2. siedziba ul. Przy Moście 1, Kraków 3. filia ul. Zapole 2, Węgrzce 4. filia ul. Kopernika 13, Skawina 5. filia ul. Kolejowa 1, Krzeszowice 6. stanowisko zamiejscowe ul. Szkolna 4, Skała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 12 Opis przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 20 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do przechowywania, przetwarzania i archiwizacji danych Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 72268000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL214 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Limanowa. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do przechowywania,przetwarzania i archiwizacji danych dla Powiatu Krakowskiego i Powiatu Limanowskiego. Na rozwiązanie dla każdego powiatu składa się serwer aplikacyjny na którym zainstalowane jest oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi oraz podłączona do NIEgo macierz dyskowa na której składowane będą dane. Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych dla Powiatu Krakowskiego zostaną zainstalowane w Starostwie Powiatowym w Krakowie, w lokalizacji al. Słowackiego 20, Kraków. Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych dla Powiatu Limanowskiego zostaną zainstalowane w Starostwie Powiatowym w Limanowej, w lokalizacji ul. Józefa Marka 9, Limanowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: zał. nr 13 Opis przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 21 Wzór umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Funkcje dodatkowe / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16. II.2.14) Informacje dodatkowe Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020,RPMP.02.01.01-12-0037/16-00-XVII/23/FE/16 Dz. 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddz. 2.1.1 Elektroniczna administracja. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 082-158133 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie i wdrożenie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wraz z obsługą elektronicznych płatności on-line Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Madkom Spółka Akcyjna – pełnomocnik konsorcjum al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Cloud Industry Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – członek konsorcjum al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 103 400.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 90 698.77 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i wdrożenie zestawów podpisu elektronicznego Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska Gdynia 81-321 Polska E-mail: katarzyna.sokolowska@assecods.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 800.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 068.56 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i wdrożenie oprogramowania elektronicznego systemu kolejkowego Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 29/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy InfoSoftware Polska Sp. z o.o. ul. Marynkowska 5 Krościenko Wyżn 38-422 Polska E-mail: gkuznar@infosoftware.pl Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 145 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 153 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi fundacji i stowarzyszeń oraz do przeprowadzania otwartych konkursów ofert Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie i wdrożenie serwisów internetowych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Spółka z o.o. ul. Diamentowa 2 Lublin 20-447 Polska E-mail: aneta.wojcik@zeto.lublin.pl Kod NUTS: PL81 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 236.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Dostawa i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Madkom Spółka Akcyjna – pełnomocnik konsorcjum Gdynia e-mail: przetargi@madkom.pl Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Cloud Industry Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – członek konsorcjum Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451 Polska E-mail: przetargi@madkom.pl Kod NUTS: PL6 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 78 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 95 709.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Krakowie wraz z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego w zakresie zarządzania w ramach polityki bezpieczeństw Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Blue Energy Sp. z o.o. ul. Towarowa 35 Poznań 61-896 Polska E-mail: biuro@grupablue.pl Kod NUTS: PL41 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 325 800.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 398 184.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 8 Nazwa: Dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do przechowywania, przetwarzania i archiwizacji danych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Storio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Reformacka 25 Wieliczka 32-020 Polska E-mail: postepowania@storio.pl Kod NUTS: PL21 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 003 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 214 687.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Art. 182 Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający NIE opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub NIE zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 09/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont drogi „Szczytniki – Opatkowice” (mb 100) km 0+000 – 0+100, dz. nr 527 w obr. Opatkowice i dz. nr 325, 294 w obr. Szczytniki  
CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Pakiet 21 Część nr: 21 Nazwa: PAKIET 21 Pakiet nr 21 Laser okulistyczny Lp Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Laser okulistyczny YAG/SeLecTor Deux Tajwan Lightmed  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Remont sanitariatów – Budynek D II p.”  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja wybranych pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji – Budynek II p.  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rezerwacje biletów w II półroczu 2018 r.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3 w Krakowie - prace porządkowe w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3 w Krakowie -prace porządkowe w okresie od 1 października 2018 r. do 30 czerwca  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od kapliczki do lasu w miejscowości Łęki – Etap II.  
CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Pakiet nr 23 Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego określonego w pakiecie nr 23- respiratory firmy Drager