Sugestie
I.D.: 22587319

Część NR: 6 Nazwa: Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg. Zadanie 6 – Rejon III – Wschodni – długość chodników i schodów terenowych 38,80 km

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
22.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
90620000 90630000 45233140
Zamawiający:
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubuskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-09-13 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 300555.56 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 274325.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta. Numer referencyjny: DO-ZP.271.12.2017 . Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 zadań i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na pojedyncze lub wszystkie zadania. 7.2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2017/2018 w ramach realizacji następujących zadań: 7.2.1.Zadanie 1 – Rejon I – Północny – długość jezdni i ulic 106,71 km, 7.2.2.Zadanie 2 – Rejon II – Zachodni – długość jezdni i ulic 108,62 km, 7.2.3.Zadanie 3 – Rejon III – Wschodni – długość jezdni i ulic 109,67 km, 7.3. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników i schodów terenowych w sezonie 2017/2018 w ramach realizacji następujących zadań: 7.3.1. Zadanie 4 – Rejon I – Północny – długość chodników i schodów terenowych 35,70 km, 7.3.2. Zadanie 5 – Rejon II – Zachodni – długość chodników i schodów terenowych 28,30 km, 7.3.3. Zadanie 6 – Rejon III – Wschodni – długość chodników i schodów terenowych 38,80 km. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 4 543 873.15 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 – Rejon I – Północny – długość jezdni i ulic 106,71 km, Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.5.1. utrzymania ciągłej przejezdności jezdni ulic wymienionych w poszczególnych Rejonach polegające na odśnieżaniu i posypywaniu jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno – solnym w razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej z czystym piaskiem (w proporcji 1/3). Chlorek wapnia w postaci stałej lub zwilżonej bądź czysty piasek, dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu NIE utrudniając ruchu; 7.5.2. zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na jezdniach na terenie Miasta w tym nadawania komunikatów do Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami UM o przejezdności dróg na terenie Miasta Zielona Góra; 7.5.3. zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg; 7.5.4. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg zakresu i trybu określonego w pkt 3.6.1. – 3.6.3. SIWZ oraz przygotowanie NIEzbędnej, potrzebnej ilości soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej; 7.6. Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.1. – I.5.3. do SIWZ. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty sprzętowe AP / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: dla Zadania 1-3 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 10 %; — aspekty sprzętowe – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 10 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 2 – Rejon II – Zachodni – długość jezdni i ulic 108,62 km, Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.5.1. utrzymania ciągłej przejezdności jezdni ulic wymienionych w poszczególnych Rejonach polegające na odśnieżaniu i posypywaniu jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno – solnym w razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej z czystym piaskiem (w proporcji 1/3). Chlorek wapnia w postaci stałej lub zwilżonej bądź czysty piasek, dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu NIE utrudniając ruchu; 7.5.2. zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na jezdniach na terenie Miasta w tym nadawania komunikatów do Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami UM o przejezdności dróg na terenie Miasta Zielona Góra; 7.5.3. zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg; 7.5.4. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg zakresu i trybu określonego w pkt 3.6.1. – 3.6.3. SIWZ oraz przygotowanie NIEzbędnej, potrzebnej ilości soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej; 7.6. Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.1. – I.5.3. do SIWZ. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty sprzętowe AP / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: dla Zadania 1-3 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 10 %; — aspekty sprzętowe – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 10 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 3 – Rejon III – Wschodni – długość jezdni i ulic 109,67 km Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.5.1. utrzymania ciągłej przejezdności jezdni ulic wymienionych w poszczególnych Rejonach polegające na odśnieżaniu i posypywaniu jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno – solnym w razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej z czystym piaskiem (w proporcji 1/3). Chlorek wapnia w postaci stałej lub zwilżonej bądź czysty piasek, dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu NIE utrudniając ruchu; 7.5.2. zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na jezdniach na terenie Miasta w tym nadawania komunikatów do Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami UM o przejezdności dróg na terenie Miasta Zielona Góra; 7.5.3. zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg; 7.5.4. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg zakresu i trybu określonego w pkt 3.6.1. – 3.6.3. SIWZ oraz przygotowanie NIEzbędnej, potrzebnej ilości soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej; 7.6. Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.1. – I.5.3. do SIWZ. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty sprzętowe AP / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: dla Zadania 1-3 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 10 %; — aspekty sprzętowe – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 10 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 4 – Rejon I – Północny – długość chodników i schodów terenowych 35,70 km Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.7.1. zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez pokrywanie nawierzchni chodników mieszaniną piasku z solą, materiałami uszorstniającymi, 7.7.2. odśnieżanie nawierzchni chodników i schodów terenowych, 7.7.3. pełnienie dyżuru (całodobowych) akcji zimowej, 7.7.4. przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku i środków chemicznych, 7.7.5. uzupełnianie mieszanki piaskowo solnej w skrzyniach na piasek, 7.7.6. prowadzenie dziennika prognozy pogody; 7.7.7. codzienne raportowanie Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. 7.8. Wykazy chodników oraz schodów terenowych do zimowego utrzymania dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.4. – I.5.6. do SIWZ. 7.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby NIE będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby kierowcy pługosolarek byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Dla Zadania 4-6 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 20 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 5 – Rejon II – Zachodni – długość chodników i schodów terenowych 28,30 km Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.7.1. zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez pokrywanie nawierzchni chodników mieszaniną piasku z solą, materiałami uszorstniającymi, 7.7.2. odśnieżanie nawierzchni chodników i schodów terenowych, 7.7.3. pełnienie dyżuru (całodobowych) akcji zimowej, 7.7.4. przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku i środków chemicznych, 7.7.5. uzupełnianie mieszanki piaskowo solnej w skrzyniach na piasek, 7.7.6. prowadzenie dziennika prognozy pogody; 7.7.7. codzienne raportowanie Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. 7.8. Wykazy chodników oraz schodów terenowych do zimowego utrzymania dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.4. – I.5.6. do SIWZ. 7.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby NIE będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby kierowcy pługosolarek byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Dla Zadania 4-6 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 20 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 6 – Rejon III – Wschodni – długość chodników i schodów terenowych 38,80 km Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL432 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto Zielona Góra. II.2.4) Opis zamówienia: 7.7.1. zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez pokrywanie nawierzchni chodników mieszaniną piasku z solą, materiałami uszorstniającymi, 7.7.2. odśnieżanie nawierzchni chodników i schodów terenowych, 7.7.3. pełnienie dyżuru (całodobowych) akcji zimowej, 7.7.4. przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku i środków chemicznych, 7.7.5. uzupełnianie mieszanki piaskowo solnej w skrzyniach na piasek, 7.7.6. prowadzenie dziennika prognozy pogody; 7.7.7. codzienne raportowanie Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. 7.8. Wykazy chodników oraz schodów terenowych do zimowego utrzymania dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach I.5.4. – I.5.6. do SIWZ. 7.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby NIE będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby kierowcy pługosolarek byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpoczęcia akcji TS / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne S / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe 22. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Dla Zadania 4-6 — cena oferty – 60 %; — aspekty społeczne – 20 %; — skrócenie czasu rozpoczęcia akcji – 20 %. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219544 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – Rejon I – Północny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. Foluszowa 108 Zielona Góra 65-786 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 215 797.22 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 385 436.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – Rejon II – Zachodni Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Budmil Ryszard Kifert Stary Kisielin – Dojazdowa 50 Zielona Góra 66-002 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 215 797.22 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 396 765.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – Rejon III – Wschodni Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Taxus Małgorzata Guran Ochla-Zielonogórska 1 Zielona Góra 66-002 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 215 797.22 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 398 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 – Rejon I – Północny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Taxus Małgorzata Guran Ochla – Zielonogórska 1 Zielona Góra 66-002 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 555.56 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 278 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 – Rejon II – Zachodni Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PRD Capri-Bit Eugeniusz Weiss Foluszowa 108 Zielona Góra 65-786 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 295 370.37 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 231 730.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 – Rejon III – Wschodni Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ZBD Grzesiewicz Gracjan Grzesiewicz Dąbrowskiego 45 Zielona Góra 65-021 Polska Kod NUTS: PL432 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 555.56 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 274 325.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a WARSZAWA 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; b) określenia warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego; e) opisu przedmiotu zamówienia; f) wyboru najkorzystniejszej oferty; 3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla tego rodzaju podpisu; 5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: c) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; d) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra ( www.bip.zielonagora.pl ); 7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; 9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą; 11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o NIEzgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez NIEgo lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które NIE przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ; 12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; 13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ NIE przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 41.1.2) SIWZ; VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 22/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego„ Kurs na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi” (miasto Zielona Góra)  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – Roboty drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą Infrastruktura towarzysząca Budowa: parkingów, jezdni manewrowych, chodników – przebudowę istniejącej drogi -  
CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego „ Kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminami zewnętrznymi” (miasto Zielona Góra)  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Międzyrzecz,  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Gorzów Wlkp.,  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Kożuchów,  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr II: „Remont drogi krajowej nr 31 na odcinku Górzyca – Pamięcin od km 116+950 do km 122+000”  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II Dostawa odczynników chemicznych  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach Zielona Góra,  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661