Sugestie
I.D.: 22810015

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 271607W ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+120,00 do km 0+385,00 (początek: 0+000

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
01.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111200 45232452 45233140 45233252 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD GMINY CELESTYNÓW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 25/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 14634.14 Cena wybranej oferty: 26 088,30 Oferta z najniższą ceną: 26 088,30 Oferta z najwyższą ceną: 26 088,30 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na niezależne 20 części oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1: Remont drogi gminnej nr 270188W ul. Jodłowej w miejscowości Dąbrówka od km 0+000,00 do km 0+220,00 (początek 0+000,00 w ul. Cichej) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 15 cm o długości 220,00 m i szerokości 4,00 m, 1.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 220,00 m i szerokości 4,00 m, 1.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 220,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza. 1.4. Zdemontowanie, oczyszczenie i ponowne ułożenie płyt EKO na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 40 szt., 1.5. Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi na długości 80,00 m. Na odcinku z rowem zastosować należy spadek jednostronny do rowu, na dalszym odcinku drogi spadek daszkowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2: Remont drogi gminnej nr 270187W ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 0+000,00 do km 0+080,00 (początek 0+000,00 w ul. Pogorzelskiej) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 10 cm na długości 80,00 m i szerokości 5,00 m, 2.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 80,00 m i szerokości 5,00 m, 2.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 80,00 m i szerokości 5,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza, 2.4. Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi na długości 80,00 m. Na wskazanym odcinku drogi należy zastosować spadek jednostronny do rowu. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej nr 270193W ul. Myśliwskiej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 0+000,00 do km 0+120,00 (wzdłuż ogrodzeń) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 3.1. Profilowaniu drogi równiarką samojezdną z zebraniem gruntu gr. 5 cm na długości 120,00 m i szerokości 4,00 m, 3.2. Usunięciu karp drzew wraz z transportem i utylizacją w ilości 45 szt., 3.3. Zagęszczenie podłoża przy użyciu zgromadzonego przy ul. Majowej urobku poprzez załadunek, transport, rozładunek i wbudowanie materiału o łącznej objętości 100 m3, 3.4. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 120,00 m i szerokości 4,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej nr 270193W ul. Myśliwskiej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 0+000,00 do km 0+058,00 (początek 0+000,00 przy nr 2) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 4..1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 20 cm od km 0+035,00 do km 0+058,00, tj. na długości 23,00 m i szerokości 5,00 m, 4.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o grubości 20 cm od km 0+035,00 do km 0+058,00, tj. na długości 23,00 m i szerokości 5,00 m, 4.3. Odmuleniu i profilowaniu rowu na długości 58,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej dz. nr ew. 400 w miejscowości Podbiel (początek: 0+000,00 od drogi wojewódzkiej) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 5.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 10 cm na długości 100,00 m i szerokości 4,00 m, 5.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 100,00 m i szerokości 4,00 m, 5.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 100,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza, 5.4. Profilowaniu poboczy o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi na długości 100,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6: Remont drogi gminnej dz. nr ew 1716 w miejscowości Ponurzyca (Zagórze) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 6.1. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 120,00 m i szerokości 4,00 m, 6.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm grubości 20 cm, 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7: Remont drogi gminnej dz. nr ew. 905/2 oraz 861/2 w miejscowości Ponurzyca (Galasy) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 7.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 10 cm na długości 20,00 m i szerokości 4,00 m, 7.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości 20 cm na długości 20,00 m i szerokości 4,00 m, 7.3. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 10 cm na długości 7,00 m i szerokości 4,00 m (przy posesji nr 81), 7.4. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/66 mm o grubości 25 cm na długości 7,00 m i szerokości 4,00 m (przy posesji nr 81). 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8: Remont drogi gminnej nr 271607W ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+120,00 do km 0+385,00 (początek: 0+000,00 w ul. Fabrycznej) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 8.1. Oczyszczeniu podbudowy z masy bitumicznej na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m, 8.2. Skropieniu nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m, 8.3. Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozściełacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m, 8.4. Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,70 m po obu stronach drogi. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 9 Nazwa: CZĘŚĆ 9: Remont drogi gminnej nr 271604W ul. Kolejowej w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+210,00 do 0+385,00 (0+000,00 ul. Fabryczna) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 9.1. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m, 9.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 10 Nazwa: CZĘŚĆ 10: Remont drogi gminnej ul. Maciejki w miejscowości Pogorzel (0+000,00 ul. Główna) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 10.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 15 cm na długości 135,00 m i szerokości 3,00 m, 10.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości 20 cm na długości 135,00 m i szerokości 3,00 m, 10.3. Profilowaniu drogi od km 0+135,00 do km 0+165,00 tj. na długości 30,00 m i szerokości 4,00 m, 10.4. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 3 szt., 10.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 4 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 11 Nazwa: CZĘŚĆ 11: Remont drogi gminnej nr 271615W ul. Kolejowej w miejscowości Pogorzel (część gruntowa, początek: 0+000,00 ul. Główna) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 11.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 25 cm na odcinku od km 0+255,00 do km 0+390,00, tj. na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, 11.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, 11.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego za pomocą rozściełacza, 11.4. Profilowaniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości do 0,50 m na długości 135,00 m, 11.5. Regulacji studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 12 Nazwa: CZĘŚĆ 12:Remont drogi gminnej nr 271615W ul. Kolejowej w miejscowości Pogorzel (część utwardzona do stacji, początek: 0+000,00 ul. Główna) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 12.1. Oczyszczeniu podbudowy z masy bitumicznej na długości 240,00 m i szerokości 3,00 m, 12.2. Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 na długości 240,00 m i szerokości 3,00 m, 12.3. Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozściełacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na długości 240,00 m i szerokości 3,00 m, 12.4. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 4 szt., 12.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 13 Nazwa: CZĘŚĆ 13: Remont drogi gminnej nr 271620W ul. Polnej w miejscowości Pogorzel (0+000,00 ul. Świerkowa) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 13.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm na długości 200,00 m i szerokości 4,00 m, 13.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm na długości 200,00 m i szerokości 4,00 m, 13.3. Profilowaniu poboczy o szerokości 0,50 m po obu stronach drogi na długości 200,00 m, 13.4. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 20 cm na długości 12,00 m i szerokości 4,00 m (ul. Diamentowa), 13.5. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm, na długości 12,00 m i szerokości 4,00 m (ul. Diamentowa), 13.6. Profilowaniu poboczy drogi o szerokości 0,50 m po obu stronach drogi na długości 12,00 m i szerokości 4,00 m (ul. Diamentowa). 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 14 Nazwa: CZĘŚĆ 14: Remont drogi gminnej nr 270153W ul. Zielonej w miejscowości Celestynów (początek: 0+000,00 ul. Radzińska) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 14.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 15 cm od km 0+000,00 do km 0+078,00 na długości 78,00 m i szerokości 4,00 m, 14.2. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej wraz z zebraniem 5 cm urobku od km 0+078,00 do km 0+125,00, tj. na długości 47,00 m i szerokości 4,00 m, 14.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 78,00 m i szerokości 4,00 m, 14.4. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 125,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego za pomocą rozściełacza, 14.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 5 szt., 14.6. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 5 szt., 14.7. Odmuleniu i profilowaniu rowu na długości 40,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 15 Nazwa: CZĘŚĆ 15: Remont drogi gminnej nr 270151W ul. Zacisze w miejscowości Celestynów (początek: 0+000,00 ul. Radzińska) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 15.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, 15.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, 15.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości 10 cm na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego za pomocą rozściełacza, 15.4. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 8 szt., 15.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 4 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 16 Nazwa: CZĘŚĆ 16: Remont drogi gminnej nr 270141W ul. Szkolnej (początek: 0+000,00 ul. Laskowska) w miejscowości Celestynów 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 16.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm na długości 210,00 m i szerokości 4,00 m, 16.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości 20 cm na długości 135,00 m i szerokości 4,00 m, 16.3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, rozkładanego za pomocą rozściełacza, 16.4. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 17 Nazwa: CZĘŚĆ 17:Remont drogi gminnej nr 270127W ul. Partyzantów w miejscowości Celestynów (0+000,00 ul. Wrzosowa) oraz drogi gminnej nr 270149W ul. Wrzosowej w miejscowości Celestynów (0+000,00 ul. Osiecka) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 17.1. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 215,00 m i szerokości 4,50 m, 17.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, rozkładanego za pomocą rozściełacza, na długości 215,00 m i szerokości 4,50 m, 17.3. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 60,00 m i szerokości 4,50 m (ul. Wrzosowa), 17.4. Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, rozkładanego za pomocą rozściełacza, na długości 60,00 m i szerokości 4,50 m (ul. Wrzosowa), 17.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 4 szt., 17.6. Regulacji pionowej studzienek wodociągowych i gazowych w ilości 13 szt. Na ul. Partyzantów zastosować spadek jednostronny do rowu. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 18 Nazwa: CZĘŚĆ 18: Remont drogi gminnej nr 270125W ul. Osieckiej (część gruntowa) (początek: 0+000,00 koniec nawierzchni bitumicznej) w miejscowości Celestynów 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 18.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm na łącznej długości 125,00 m i szerokości 4,00 m (od km 0+110,00 do km 0+205,00 oraz od km 0+260,0 do km 0+290,00), 18.2. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/66 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm na łącznej długości 125,00 m i szerokości 4,00 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 19 Nazwa: CZĘŚĆ 19: Remont drogi gminnej nr 270150W ul. Wschodniej w miejscowości Celestynów (początek: 0+000,00 ul. Obrońców Pokoju- za chodnikiem) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 19.1. Oczyszczeniu podbudowy z masy bitumicznej na długości 208,00 m i szerokości 4,00 m, 19.2. Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,80 kg/m2, 19.3. Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, rozkładanej za pomocą rozściełacza, na długości 208,00 m i szerokości 4,00 m, 19.4. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 1 szt., 19.5. Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 16 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 20 Nazwa: CZĘŚĆ 20: Remont drogi gminnej ul. Borowikowa (dz. nr ew. 304) w miejscowości Dąbrówka (początek: 0+000,00 ul. Wiosenna) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:będzie polegał na: 20.1. Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 50,00 cm na długości 60,00 m i szerokości 4,00 m, tj. od km 0+000,00 do km 0+060,00, 20.2. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej z zebraniem gruntu o gł. 10,00 cm na długości 20,00 m i szerokości 4,00 m od km 0+060,00 do km 0+080,00, 20.3. Usunięciu karp drzew w ilości 8 szt., 20.4. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, na długości 80,00 m i szerokości 4,00 m, 20.5. Profilowanie poboczy po obu stronach drogi na szerokości do 0,50 m. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 21 Nazwa: CZĘŚĆ 21: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 21: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienia ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11 S z podaniem ceny jednostkowej za 1 m2 wykonanej usługi. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-29 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 40 okres gwarancji 60 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 22 Nazwa: ZĘŚĆ 22: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 22: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego fr. 0/32 mm z podaniem ceny jednostkowej za 1,00 t materiału wraz z usługą. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-29 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 23 Nazwa: CZĘŚĆ 23: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 23: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie równania równiarką samojezdną dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Celestynów z podaniem ceny jednostkowej za 1 mb wykonanej usługi. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-29 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 24 Nazwa: CZĘŚĆ 24: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 24: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowaniai uwałowania kruszywa betonowego fr. 0/32 mm z podaniem ceny jednostkowej za 1,00 t materiału wraz z usługą. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-29 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 25 Nazwa: CZĘŚĆ 25: Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 25: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania żużla popaleniskowego z podaniem ceny jednostkowej za 1,00 t materiału wraz z usługą. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-29 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60 okres gwarancji 40 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA/PM/-232-22/2018 a w  
CZĘŚĆ NR: 17 1 "Długość poszerzała 200 cm, średnica 8,5 Fr i 10 Fr zwężane co 4 cm pośrednicy 5 Fr, widoczne dobrze w RTG, jednorazowego użytku. Kompatybilne z duodenoskopem firmy Olympus " szt 20  
CZĘŚĆ NR: 22 1 "Protezy do dróg żółciowych cienkościenne, typu podwójny pigtail. Średnica protez 7 Fr, 10 Fr, długość protez 3,5,7,10,12,15 cm (rozmiary do wyboru użytkownika) " szt 6  
CZĘŚĆ NR: 11 1 Protezy polietylenowe do dróg żółciowych proste: średnica 7Fr; 8,5Fr i 10Fr, Proteza z otworem drenującym na końcu dystalnym protezy, wymagane długości między listkami 5, 7, 9, 12 i 15  
CZĘŚĆ NR: 37 1 Elektroda do koagulacji bipolarnej , końcówka do koagulacji wykonana ze złota, średnica 7 Fr, 10 Fr długość 300 cm i 350 cm ; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm dla 7 Fr i  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738W Borek – Gniewoszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZD-T.27.06.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1738W Borek - Gniewoszów  
Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.12.2018 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy  
CZĘŚĆ NR: 31 1 "Jednorazowe pętle kolonoskopowe do polipektomii, kształt owalny, owalny z igłą, heksagonalny oraz tzw. ""kaczy dziub"", średnica narzędzia 7 Fr, średnica pętli 1,5 - 6 cm, długość  
CZĘŚĆ NR: 21 1 "Trzykanałowy papilotom o średnicy 7 Fr, końcówka zaokrąglona typu Dometip. Długość narzędzia 200 cm, cięciwa tnąca 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki. Znaczniki odległości  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompresy jałowe, serwetki, tupfery, setony. 1,1 Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG (gaza 17 nitkowa; 12 warstwowa) po 10 szt. w op. 5 cm x 5 cm op. 400 1,2 Kompresy gazowe