Sugestie
I.D.: 22759812

Postępowanie unieważnione Część nr: 2 Nazwa: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia Wykonanie robót budowlanych

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45210000 45212150 45212313 45212322 45320000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY SOSNOWIEC
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia. Numer referencyjny: WZP.271.1.90.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy”. Zamówienie będzie udzielone z podziałem na dwie części. Część 1: MDK Kazimierz wraz z otoczeniem .Część 2: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.2) Opis II.2.1) Nazwa: MDK Kazimierz wraz z otoczeniem Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45210000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22B Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Sosnowiec. II.2.4) Opis zamówienia: MDK Kazimierz wraz z otoczeniem opisana dokumentacją „Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury »Kazimierz« wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kawiarni na salę konferencyjną w Sosnowcu przy ul. Głównej 19 na działkach nr 1454/4, 1454/1, 1086 obręb Kazimierz Górniczy”. W zakresie części 1 należy wykonać: 1.Termomodernizację istniejącego budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, na którą składa się: a)ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem hydroizolacji ciężkiej fundamentów; b)renowacja wszystkich sgrafitt znajdujących się na elewacjach sali widowiskowej; c)wymiana, wskazanej w dokumentacji projektowej, stolarki drzwiowej i okiennej; d)montaż nawiewników okiennych we wszystkich pomieszczeniach; e)instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej; f)wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia przyłącza ciepłowniczego; g) odtworzenie neonu nad wejściem głównym. Podstawowe dane:powierzchnia zabudowy budynku istniejącego: 1340,6 m 2 powierzchnia użytkowa budynku istniejącego: 2 207,44 m2 kubatura: 14 050 m? 2.Rozbudowę Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, na którą składa się: budowa budynku, remont pomieszczenia „Piekiełko” w istniejącym budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” wraz z instalacjami, przyłączami mediów, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. a)Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, częściowo zagłębiony pod poziomem terenu, o żelbetowej konstrukcji. b)Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wody zimnej i wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowa, wentylacji z klimatyzacją w tym wodą lodową, elektryczna, niskoprądowa, teletechniczna oraz kanalizacji deszczowej wraz z drenażem. c)W ramach zadania należy TAKże wykonać przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange, sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej (sN) Tauron oraz Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, a TAKże wybudować przyłącze elektryczne. d)Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia, mebli i urządzeń Podstawowe dane: powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 859,96 m? powierzchnia użytkowa budynku projektowanego (część rozbudowywana powierzchnia pomieszczenia „Piekiełko” w istniejącym budynku: 917,24 m?kubatura brutto budynku projektowanego: 5219,96 m? wysokość obiektu: 6,12 m 3.Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót opracowanych przez firmę AMAYA Architekci Bartosz Majewski Katowice 4.Czynności wspólne dla obu części zapisano w SIWZ w Rozdziale V, ust. 1, ppkt 1.9 – 1.10. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych: w liczbie 10 osób wykonujących prace ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych 6.Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 7. Kryteria oceny ofert: cena brutto 60 %,długość okr. gwarancji na wyk. przed. zam.20 %, wysok. kary umownej za opóźnienie w realizacji przed. zam.20 % 8. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Ewentualny zakres zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Części 1: dotyczący: robót wodno – kanalizacyjnych; ułożenia nawierzchni; budowy oświetlenia zewnętrznego, natomiast dla części 2 dotyczący: robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający będzie ubiegać się o dofi. ześrodków UE z programu RPOWŚl (Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego) na lata 2014-2020 w formule ZIT(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),Działanie1 0.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie10.3.1.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT. Zam. przewiduje możliwość unieważnienia post. przet. w przyp. NIE uzyskania dofinansowania. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45210000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22B Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Sosnowiec. II.2.4) Opis zamówienia: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia opisana dokumentacją „Rozbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania zaplecza muszli koncertowej w Parku im. Jacka Kuronia na lokal gastronomiczny, pomieszczenia do prowadzenia warsztatów dla osób wykluczonych społecznie oraz pomieszczenia spółdzielni prowadzącej szkolenia i pielęgnującej tereny zielone wraz z infrastrukturą techniczną w Sosnowcu przy ul. Jasieńskiego na działce nr 307/7 obręb Kazimierz Górniczy” „Projekt ogrodzenia oraz remontu amfiteatru terenowego i budynku technicznego w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu”. W zakresie części 2 należy wykonać rozbudowę istniejącego budynku o nową część o konstrukcji mieszanej wraz z instalacjami, przyłączami mediów, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 1.Podstawowe dane (przed rozbudową): a)powierzchnia zabudowy: 136,98 m? b)wysokość budynku: 3,63 m c)ogólne gabaryty:19,08 x 8,38 m d)kubatura brutto:464,36 m? e)powierzchnia użytkowa:112,14 m? 2.Podstawowe dane (po rozbudowie): a)powierzchnia zabudowy: 501,25 m? b)wysokość budynku:4,30 m c)ogólne gabaryty:44,5 x 18,6 m d)kubatura brutto:1748,32 m? e)powierzchnia użytkowa:394,36 m? 3.Rozbudowywana część o konstrukcji mieszanej, szkieletowej o konstrukcji dachu z drewna klejonego, słupy żelbetowe. 4Obiekt będzie wyposażony w instalacje: wody zimnej i wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych na NIEczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania (źródłem ciepła będzie kocioł kondensacyjny gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW), instalację wewnętrzna gazu, elektryczną, niskoprądową,wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 5Budowa przyłącza elektrycznego, przyłącza wodociągowego do budynku, przyłącza wodociągowego zasilającego projektowany hydrant zewnętrzny, przyłącza Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej oraz przebudowa oświetlenia parkowego, sieci teletechnicznej. 6Dostawy oraz zainstalowanie wyposażenia, mebli i urządzeń. 7Remont i ogrodzenie amfiteatru, na który składa się: a)oczyszczenie z chwastów i narośli, odgrzybianie oraz remont zadaszenia sceny, murków oporowych, murków ogrodzenia, nawierzchni widowni, fundamentów pod siedziska widowni; b)wymiana nawierzchni sceny, schodów terenowych oraz fragmentu nawierzchni przed widownią, wymiana nawierzchni przed budynkiem kas, c)wymiana ok.200 mb siedzisk widowni, d)ogrodzenie terenu za pomocą projektowanego, modułowego ogrodzenia z profili stalowych, e)wymiana oświetlenia amfiteatru. 8.Termomodernizację budynku technicznego (dwukondygnacyjnego, NIEpodpiwniczonego), na którą składa się: a)ocieplenie ścian i stropu, wymiana posadzki na gruncie wraz z wykonaniem ciężkiej, systemowej hydroizolacji ścian fundamentowych, b)odtworzenie zegara na elewacji, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d)wymiana instalacji elektrycznej, e)remont wnętrza budynku. Podstawowe dane: powierzchnia zabudowy budynku:29,32 m 2 powierzchnia użytkowa budynku:32,94 m 2 kubatura budynku:327,93 m?, wysokość budynku:6,38 m, ogólne gabaryty:5,85 x 5,60 m, 9.Wymianę nawierzchni alejek parkowych (zerwanie nawierzchni asfaltowej i jej odtworzenie). 3.Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót opracowanych przez firmę AMAYA Architekci Bartosz Majewski Katowice 4.Czynności wspólne dla obu części zapisano w SIWZ w Rozdziale V,ust. 1,ppkt 1.9 -1.10. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych: w liczbie 10 osób wykonujących prace ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych. 6.Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 7.Kryteria oceny ofert: cena brutto 60 %,długość okr. gwarancji na wyk. przed. zam.20 %, wysok. kary umownej za opóźnienie w realizacji przed. zam.20 %. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający będzie ubiegać się o dofi. ześrodków UE z programu RPOWŚl (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) na lata 2014-2020 w formule ZIT(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),Działanie10.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.1.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT. Zam. przewiduje możliwość unieważnienia post. przet. w przyp. NIE uzyskania dofinansowania. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 157-324793 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: WZP.271.1.90.2017 Część nr: 1 Nazwa: MDK Kazimierz wraz z otoczeniem Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: WZP.271.1.90.2017 Część nr: 2 Nazwa: Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: I. Do oferty Wyk. zobowiązany jest dołączyć:1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk. NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp. w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wykonawczym KE(art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE).Dok. należy złożyć w oryginale. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa TAKże JEDZ dotyczące tych podmiotów; 2.dokumenty, o których mowa w roz. VIII pkt 2) i4) SIWZ,tj: 2.1.Wyk.,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam.,że realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2.2.W celu oceny, czy Wyk. polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. pub. oraz oceny, czy stosunek łączący wyk. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywistydostęp do ich zasobów, Zam. żąda dokumentów które określają w szczególności:2.2.1.zakres dostępnych Wyk. zasobów innego podmiotu;2.2.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wyk., przy wykonywaniu zamówienia;2.2.3.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam. pub.;2.2.4.czypodmiot, na zdolnościach którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.3.stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dok., jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty NIE wynika z dokumentu rejestrowego Wyk. 4. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem(Zał. nr 2 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk. może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyk. NIE prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia. II. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1)pkt 1,składa dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1)pkt 8. a),w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, NIE wydaje się TAKich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wyk. ,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1)pkt. 1-7 odnośnie tego podmiotu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk. dokumenty, o których mowa w Sekcji VI. 3)pkt 1 i 4 oraz w Sekcji III.1.1)pkt 1-7 należy złożyć odnośnie każdego z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dok., o których mowa w Sekcji III.1.3)pkt 1, 2 oraz III.1.2) Wyk. składają TAK,aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postęp. III. 1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 28/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wybór inwestora zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o.  
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie części I – VI Część I – dostawa mięsa i produktów mięsnych Część II – dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich Część III – 26.06.18
Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie  
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI – wybór eksperta wiodącego II współpracującego przy realizacji projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Utrzymanie zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przewóz uczniów szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do Parku Wodnego, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2018  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przewóz uczniów szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do Parku Wodnego, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2018  
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Remont łazienek  
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont elewacji