Sugestie
I.D.: 22456136

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. • ZAKRES ROBÓT • Wykonanie tyczenia geodezyj

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45112710 45232410 45315100 45112730 45233000 31500000 45316000 50232000 34928200 45340000 44221300 45421148 77310000 43325000 34928480 39113600
Zamawiający:
URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Modernizacja placów przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka Numer referencyjny: 271.9.2017 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy Modernizacja placu przy zespole szkół w Józefowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach dotyczących poszczególnych zadań, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach dotyczących poszczególnych zadań, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja placu przy zespole szkół w Józefowie ZAKRES ROBÓT • Wykonanie tyczenia geodezyjnego; • Rozbiórki; • Wykonanie robót ziemnych; • Wykonanie skrzynek rozsączających; • Wycięcie drzew kolidujących z projektowaną drogą manewrową; • Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń podziemnych; • Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny; • Montaż nowej bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości 5,5 m wraz ze sterowaniem (zasilanie z istniejącego budynku hali sportowej); • Zamontowanie napędu i sterowania do istniejącej bramy przesuwnej; • Wykonanie nowego zjazdu publicznego; • Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego; • Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej; • Wykonanie miejsc postojowych; • Zagospodarowanie zieleni (ułożenie trawy z rolki). • Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych i krawężników; • Wykonanie krawężników, oporników betonowych; • Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 10 cm; • Wykonanie konstrukcji jezdni zjazdów publicznych, dróg manewrowych, miejsc postojowych z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; • Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm BEHATON w kolorze grafitowym; • Wykonanie nawierzchni dróg manewrowych z kostki betonowej gr. 8 cm BEHATON w kolorze szarym; • Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm BEHATON w kolorze grafitowym; • Wykonanie warstwy humusu o gr. 15 cm i trawników z rolki; • Wykonanie elementów odwodnienia: kanały z rur PVC DN 160, wpust uliczny typu ciężkiego, wykonanie zbiornika rozsączającego z skrzynek, studzienki rewizyjne DN 315; • Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: • opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem zjazdów z drogi powiatowej; • rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z ławą betonową; • rozebranie istniejących nawierzchni zjazdu, drogi manewrowej, chodnika; • wycięcie drzew – 2 klony jesionolistne o obwodach 82 cm i 102 cm wraz z usunięciem karp i zasypaniem dołów; • rozebranie istniejących konstrukcji drogi manewrowej i zjazdu, chodnika; • zdemontowanie istniejącego hydrantu naziemnego. 2. Roboty budowlane montażowe, drogowe i odwodnieniowe: • przebudowa istniejącego hydrantu naziemnego na podziemny – 1 kpl.; • wykonanie zbiornika podziemnego rozsączającego ze skrzynek o pojemności 1,2 m3; • wykonanie przykanalików z PVC DN 160 o długości 15,0 m; • wykonanie wpustu deszczowego z osadnikiem – 1 kpl.; • ustawienie oporników betonowych 12×25×100 na ławie z betonu C12/15 – 57 m; • ustawienie krawężników betonowych 15×30×100 wystających na ławie z betonu C12/15–72,0 m; • ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15×22×100 wystających na ławie z betonu C12/15 – 37,0 m; • ułożenie kostki betonowej typu BEHATON grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 5 cm – 102,0 m2; • ułożenie kostki betonowej typu BEHATON szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 5 cm – 393,0 m2; • wykonanie pobocza zjazdów z kruszywa łamanego 0/32 wapiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 36,0 m2; • wykonanie fundamentów nowego skrzydła bramy przesuwanej z betonu C25/30; • dostarczenie i montaż bramy przesuwanej wraz z wyposażeniem (sterowanie, napęd elektryczny, sterowanie pilotem) o szerokości przęsła 5,5 m – 1 kpl.; • zamontowanie układu sterowania do istniejącej bramy przesuwnej (sterowanie, napęd elektryczny, sterowanie pilotem) – szerokość istniejącego przęsła bramy 5,0 m; 3. Roboty wykończeniowe: • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię trawiastą – 310,0 m2; • wykonanie warstwy humusu o grubości 15 cm – 310,0 m2; • ułożenie trawy z rolki na uprzednio przygotowanym podłożu – 310,0 m2; • uprzątnięcie terenu budowy. Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. • ZAKRES ROBÓT • Wykonanie tyczenia geodezyjnego; • Rozbiórki; • Wykonanie robót ziemnych; • Wycięcie krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją; • Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń podziemnych; • Wymiana nawierzchni drogi manewrowej; • Wykonanie nowych miejsc postojowych; • Zagospodarowanie zieleni; • Nasadzenia drzew i krzewów; • Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży; • Wykonanie obrzeży typu EKO BORD GRAND lub równoważnych; • Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm; • Wykonanie konstrukcji, dróg manewrowych, miejsc postojowych z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; • Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki z rozbiórki gr. 6 cm HOLAND w kolorze czerwonym; • Wykonanie nawierzchni dróg manewrowych z kostki betonowej gr. 6 cm AKROPOL LUB TRENTO w kolorze szarym; • Wykonanie nawierzchni chodników i płacy z kostki betonowej gr. 6 cm AKROPOL LUB TRENTO w kolorze barwy jesieni i żółtej; • Wykonanie warstwy humusu o gr. 15 - 50 cm; • Wykonanie zieleńców trawa z rolki; • Wykonanie elementów odwodnienia kanały z rur PVC DN 160, • Wymiana rury odprowadzającej ścieki z budynku szkoły; • Podłączenie rynien spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej; • Przebranie istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia w rejonie nowych miejsc postojowych; • Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAKRES ROBÓT: 4. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: • roboty pomiarowe; • rozebranie istniejących krawężników, obrzeży wraz z ławą betonową; • rozebranie istniejących nawierzchni placu, drogi manewrowej, chodników, miejsc postojowych; • rozebranie istniejącego fragmentu ogrodzenia; • demontaż istniejących wpustów drogowych; • demontaż elementów małej architektury; • wycięcie krzewów z usunięciem karp i zasypaniem dołów; • demontaż istniejącego masztu. 5. Droga manewrowa, chodniki, place, miejsca postojowe: • wykonanie wykopów; • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; • wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki; • wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm; • ustawienie obrzeży typu EKO BORD GRAND lub równoważnych; • ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30x100 na ławie z betonu C12/15; • ustawienie palisady betonowej w kolorze grafitowym o wymiarach 16,5x11x80 cm; • wykonanie nawierzchni chodników, placu, drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 6 cm AKROPOL LUB TRENTO w kolorze szarym, barwy jesieni, żółtej; • wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej z rozbiórki gr. 6 cm w kolorze czerwonym. 6. Zagospodarowanie zielenią: • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie trawiaste, kamienie, korę drewnianą; • rozłożenie warstwy humusu; • rozłożenie trawy z rolki, nawierzchni z kamieni, kory drewnianej. 7. Nasadzenia drzew i krzewów: • sadzenie drzew i krzewów; • pielęgnacja drzew, krzewów, nawierzchni trawiastej w okresie gwarancji. 8. Oświetlenie: • ułożenie kabla zasilającego lampy oświetleniowe; • Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - źródło światła o mocy 30W; • wyposażone latarń w czujnik zmierzchu. 9. Odwodnienie: • podłączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 10. Ogrodzenie: • ustawienie i zabetonowanie słupków ogrodzeniowych; • ogrodzenie panelowe wys. 1,6 m na słupkach stalowych; malowanie proszkowe RAL7016; przęsła żaluzjowe zabezpieczone antykorozyjnie. 11. Elementy małej architektury: • dostarczenie i montaż ławek parkowych; • dostarczenie i montaż koszy na śmieci; • dostarczenie i montaż stojaków na rowery. 12. Roboty wykończeniowe: • Wymiana rur preizolowanych pomiędzy skrzydłami budynków. Długość 2x21 m, DN 110 mm; • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Gwalberta do ul. Głównej w Piasecznie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 61 / 2018 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 - warstwa  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2018 Zagospodarowanie placu zabaw przy przebudowywanym budynku szkolnym PSP w Wildze dla celów przedszkola. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2018 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej: ulicy Ciepłowniczej w Karczewie, na długości L =  
Budowa ulicy Cmentarnej w Pruszkowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.21.2018 Zakres prac obejmuje: Branża Drogowa Jezdnia - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki bet. szarej  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IiZP.271.5.2018 Przebudowa drogi gminnej Kołbiel - Borków w km 0+000 - : - 0+200 obejmuje rozbiórkę chodnika z kostki brukowej, wykonanie chodnika z kostki  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400307W ROGÓW – BIESZKÓW GÓRNY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WGF.271.1.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 400307W na odcinku o  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie o  
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa placu zabaw przy ulicy Dworskiej w Grodzisku Mazowieckim. Opis podstawowego zakresu robót: W skład inwestycji wchodzą m.in: a) W zakresie przebudowy placu zabaw przy  
„Rozwój infrastruktury drogowej w Broku – przebudowa ulicy Jana Kołłątaja” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.4.18 : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/PN/2018 Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 14 – Biurowo – sztabowy – odwodnienie, pomieszczenia piwnic, parteru i PŻW w m. Radom. I. Roboty