Sugestie
I.D.: 25167036

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury na potrzeby projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
10.01.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
48821000 30233132 30234500 48517000 72260000 72265000
Zamawiający:
Łódzki Ośrodek Geodezji
Miejsce realizacji:
PL: Miasto Łódź.
Miejsce realizacji:
Miasto Łódź
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury na potrzeby projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., 1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac:, 1.2.1. Opracowanie Projektu Rozwiązania zaoferowanego Systemu w infrastrukturze Zamawiającego, 1.2.2. Rozbudowa rozwiązania sieciowego klasy SDN „Software Defined Networking”, które posiada Zamawiający., 1.2.3. Dostawa infrastruktury uzupełniającej dla Systemu:, a. Urządzeń sieciowych niezbędnych do rozbudowy sieci SDN., b. Rozbudowa systemu serwerów typu Blade Cisco UCS., c. Macierzy dyskowej., d. Listew zasilających., e. Licencji oprogramowania systemowego firmy Microsoft., f. Licencji do systemu kopii zapasowych, który posiada Zamawiający., g. Kompletu okablowania niezbędnego do uruchomienia Rozwiązania., 1.2.4. Wdrożenie dostarczanych produktów w ramach Rozwiązania., 1.2.5. Świadczenie gwarancji dla dostarczonego Systemu., 1.2.6. Świadczenie wsparcia technicznego dla wdrożonego Systemu, 1.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Dokumentację opisaną w Warunkach technicznych realizacji zamówienia „Budowa infrastruktury na potrzeby projektu” – Specyfikacji technicznej., 1.4. Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług/dostaw będących przedmiotem zamówienia., 1.5. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu dostaw i usług w ramach rodzajów dostaw/usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres prawa opcji określony został w niniejszej s.i.w.z. (m.in. w Rozdziale II: Załącznik nr 3 „Formularz oferty – Zestawieniu kosztów oferowanego sprzętu). Szczegółowe zasady korzystania z prawa opcji określone zostały w Załączniku nr 1 i nr 2 niniejszej s.i.w.z., 1.6. Maksymalna łączna liczba serwerów Blade wraz z dedykowanym oprogramowaniem do dostarczenia wynosi 16 sztuk, z czego Zamawiający gwarantuje zakup 6 sztuk a pozostała 10 sztuk stanowi opcję, której zakup Zamawiający uzależnia od zmiany swoich potrzeb., 1.7. Maksymalna łączna ilość dysków obsługiwana przez macierz wynosi 250 sztuk, z czego Zamawiający gwarantuje zakup liczby dysków 68 sztuk w odpowiednich półkach w deklarowanej pojemności, a pozostała ilość dysków wraz z odpowiednimi półkami stanowią opcję, której zakup (w całości lub części) Zamawiający uzależnia od zmiany swoich potrzeb., 1.8. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi/dostawy objętego prawem opcji nie może przekroczyć 52 % wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia., 1.9. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego., 1.10. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie., 1.11. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 1 miesiąca od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test