Sugestie
I.D.: 22477204

Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Miasteczko Śląskie w roku 2017 Część nr 2 – Usługa w zakresie dostawy materiału nasadzeniowego, nasadze

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
77310000 45112710
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 12/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 1 Cena wybranej oferty: 25542.00 Oferta z najniższą ceną: 10259.57 Oferta z najwyższą ceną: 25542.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Miasteczko Śląskie w roku 2017 I. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w roku 2017. 2. Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1 - Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w roku 2017, w tym: 1) wiosenne/jesienne grabienie trawników z wywozem pozyskanego materiału z łącznej powierzchni ok 40.412 m2, 2) ręczne wygrabianie liści i nieczystości z krzewów z wywozem pozyskanego materiału z łącznej pow. ok. 815 m2, 3) cięcia krzewów forma żywopłotu o łącznej pow. ok. 2.761 m2, żywopłoty: ligustry lub tawuły - cięcie wykonuje się w trzech płaszczyznach, 4) pielenie krzów bezkolcowych - powierzchnia ok. 145 m2, lokalizacja Rynek, parking ul. Dudy, 2 razy w roku, 5) pielenie krzewów kolcowych - powierzchnia ok. 54 m2, lokalizacja Rynek, ul. Pindora, 2 razy w roku, 6) odmładzanie krzewów poprzez przycięcie, ok. 400 szt., 1 raz w roku, lokalizacja - teren Gminy Miasteczko Śl., 7) przycięcie krzewów róż - ilość sztuk 60, lokalizacja Rynek, ul. Dudy, 1 raz w roku. Oprysk krzewów przeciwko mszycom, 8) koszenie trawników wraz z zagrabianiem i wywozem materiału, z powierzchni łącznej ok. 27.584 m2, 9) koszenie trawników wraz z zagrabianiem i wywozem w Parku Rubina: - powierzchnia ok.15.000 m2, 6 razy w roku, - powierzchnia ok. 2.000 m2, 2 razy w roku, - powierzchnia ok. 6.040 m2, 1 raz w roku, 10) koszenie terenów (trawy, chwasty, samosiewy) wraz z zagrabianiem i wywozem materiału - powierzchnia 45.400 m2, 1 raz w roku, 11) chemiczne usuwanie chwastów - powierzchnia ok. 500 m2, 1 raz w roku, 12) wycinka drzew z użyciem podnośnika montażowego ok. 20 szt. drzew, 13) wycinka drzew bez użycia podnośnika montażowego ok. 110 szt. drzew, 14) usuwanie krzewów ok. 20 m2, 15) pocięcie kłód drzew na dogodne odcinki do transportu, ułożenie w stosy oraz transport na terenie gminy, 16) koszenie pasów drogowych z zagrabianiem i wywozem traw i chwastów - powierzchnia ok. 74.215 m2 1 raz w roku, 17) cięcia pielęgnacyjne drzew - ok. 30 szt. zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą o ochronie przyrody) na dzień wykonywania zlecenia, 18) formowanie koron drzew o średnicy korony do 5 m - ok. 15 szt. zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą o ochronie przyrody) na dzień wykonywania zlecenia, 19) wymiana piasku w piaskownicach - 7 szt., 1 raz w roku, 20) prace porządkowe na zieleńcach miejskich, placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, 21) kontrole elementów zabawowych na placach zabaw oraz elementów sportowych na siłowniach zewnętrznych w tym uzupełnianie ubytków nawierzchni placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych - 7 lokalizacji, 22) zamawiający przewiduje prace ogrodnicze rozliczane z przepracowanych roboczogodzin. Dotyczy prac ogrodniczych innych niż wyspecyfikowanych powyżej. Przewiduje się 10 godzin. - Wszystkie powyższe prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustaleniami zawartymi w umowie. Prace będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego. - Odpady wytworzone podczas powyższych prac będą stanowić własność Wykonawcy i winny zostać zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas prac leżą po stronnie Wykonawcy. - Środki użyte do opryskiwania róż przeciwko mszycom, służące do zwalczania chwastów oraz do zasmarowywania ran, będą kupowane przez Wykonawcę. - Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych robót danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy orientacyjne ilości robót założone przez Zamawiającego w szacunkowym kosztorysie nie będą odpowiadać ilości robót faktycznie zleconych Wykonawcy do wykonania. Część nr 2 - Usługa w zakresie dostawy materiału nasadzeniowego, nasadzeń zamówionego materiału w miejscach wskazanych przez Urząd Miejski Miasteczko Śląskie, opalikowanie drzew, podlanie po nasadzeniu, a także wymianę sadzonek, które nie podjęły wegetacji w okresie jesiennym w roku 2018, w tym: 1) dostawę przez Wykonawcę materiału nasadzeniowego w postaci drzew 110 szt. w formie piennej (w pojemniku lub materiał kopany) wg podanego wykazu oraz wykonanie nasadzeń zamówionego materiału w miejscach wskazanych przez Urząd Miejski Miasteczko Śl., opalikowanie nasadzonych drzew, podlanie po nasadzeniu, a także wymianę sadzonek, które nie podjęły wegetacji, o okresie jesiennym w roku 2018. Materiały pomocnicze w postaci palików, wiązań itp. zapewni Wykonawca w ramach świadczonej usługi sadzenia. - Wszystkie powyższe prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustaleniami zawartymi w umowie. Prace będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego. - Odpady wytworzone podczas powyższych prac będą stanowić własność Wykonawcy i winny zostać zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas prac leżą po stronie Wykonawcy. Część nr 3 - Zakup, dostawa oraz obsada kwiatami kwietników, skrzynek, wież kwiatowych i gazonów na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, utrzymanie w okresie wegetacyjnym nasadzonego materiału, polegające na pieleniu oraz podlewaniu, w tym: 1) zakup, dostawa oraz obsada kwiatami kwietników, skrzynek, wież kwiatowych i gazonów na terenie Gminy Miasteczko Śl., utrzymanie w okresie wegetacyjnym nasadzonego materiału, polegające na pieleniu oraz podlewaniu. Uprzątnięcie roślin po okresie wegetacji. - Wszystkie powyższe prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustaleniami zawartymi w umowie. Prace będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego. - Odpady wytworzone podczas powyższych prac będą stanowić własność Wykonawcy i winny zostać zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas prac leżą po stronnie Wykonawcy. - Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych robót danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy orientacyjne ilości robót założone przez Zamawiającego w szacunkowym kosztorysie nie będą odpowiadać ilości robót faktycznie zleconych Wykonawcy do wykonania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 9, 10 oraz 11a, 11b i 11c do specyfikacji. 4. Informacje dodatkowe: I. 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: - - 31 grudnia 2017 r. dla części nr 1, - 24 października 2017 r. dla części nr 2 - 30 września 2017 r. dla części nr 3, w tym: a) zakup, dostarczenie oraz obsada kwiatami kwietników, skrzynek, wież kwiatowych i gazonów na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w terminie do 20.05.2017 r., b) utrzymanie w okresie wegetacyjnym nasadzonego materiału, polegające na pieleniu oraz podlewaniu w okresie od 20.05.2017 r. do 30.09.2017 r. II. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - dla Części nr 1 zamówienia - kierownik robót objętych przyszłą umową, - dla Części nr 2 zamówienia - koordynator wykonania usługi, - dla Części nr 3 zamówienia - koordynator wykonania usługi. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Złożone ww. dowody stanowić będą załączniki do umowy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego: • za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dowodów opisanych w pkt. 3 w wysokości 150,00 zł za każdy dzień roboczy spóźnienia od terminu wyznaczonego w wezwaniu; • za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace opisane w pkt. 1 w wysokości 2.500,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT27777.78

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test