Sugestie
I.D.: 22719437

Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Zimowe utrzymanie dróg Zadanie nr 7 Olsztyn 3 – sezon 2017/2018 – drogi krajowe: nr 16 odc. Zawady – Olsz

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
27.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
90620000 45233140
Zamawiający:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Warmińsko-Mazurskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 7 zadań. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.42.2017.Z-1 Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Olsztynie, w sezonachzimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 7 zadań: Zadanie nr 1: Elbląg 3 Zadanie nr 2: Ełk 1 Zadanie nr 3: Ełk 3 Zadanie nr 4: Ełk 4 Zadanie nr 5: Olsztyn 1 Zadanie nr 6: Olsztyn 2 Zadanie nr 7: Olsztyn 3. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 Elbląg 3 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 1 Elbląg 3 – Sezon zimowy 2017/2018 – drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Płd. 0+000 – Gronowo,Granica Państwa km 18+360; Sezon zimowy 2018/2019; 2019/2020 – drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Płd.0+000 – Gronowo, Granica Państwa km 18+360, nr S22: W. Elbląg Wsch. 387+531 – Grzechotki, Granica Państwa km 438+499 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 2 Ełk 1 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 2 Ełk 1 – drogi krajowe: nr 65 odc. Straduny – Ełk, nr 65a odc. m. Ełk (ul. Przemysłowa, ul.Grajewska), nr 65 odc. Ełk – Prostki – gr. województwa, nr 16d odc. Obwodnica Ełku, nr 16 odc. Ełk – Kalinowo– gr. Województwa 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 3 Ełk 3 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 3 Ełk 3 – drogi krajowe: nr 65 odc. Granica Państwa – Obwodnica Gołdapi, nr 65b odc. Obwodnica Gołdapi, nr 65 odc. Obwodnica Gołdapi – Daniele 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 4 Ełk 4 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 4 Ełk 4 – drogi krajowe: nr 65 odc. Daniele – Obwodnica Olecka, nr 65c odc. Obwodnica Olecka, nr 65 odc. Obwodnica Olecka – Straduny 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 5 Olsztyn 1 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 5 Olsztyn 1 – drogi krajowe: nr S7 odc. odc. węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Napierki 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 6 Olsztyn 2 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 6 Olsztyn 2 – drogi krajowe: nr 51 odc. Olsztyn – Tomaszkowo, nr S51 odc. węzeł Tomaszkowo –węzeł Olsztynek Zachód, nr 58c odc. węzeł Olsztynek Wschód – DK 58, nr 58 odc. Olsztynek – Jedwabno 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe.Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 7 Olsztyn 3 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 7 Olsztyn 3 – sezon 2017/2018 – drogi krajowe: nr 16 odc. Zawady – Olsztyn, nr 53 odc. Olsztyn-Pasym; sezony 2018/2019; 2019/2020 – drogi krajowe: nr 16 odc. Zawady – Kudypy, obwodnica Olsztyna (Kudypy – węzeł Tomaszkowo); (węzeł Tomaszkowo – węzeł Wójtowo), nr 53 odc. Olsztyn – Pasym 1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu TAKiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą TAKże realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał NIEzbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ. 3. Podwykonawstwo: a) Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU. Termin realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie NIEwystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas na podstawienie sprzętu / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 146-301844 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Elbląg 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 Ełk 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 Ełk 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 Ełk 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 Olsztyn 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 Olsztyn 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 Olsztyn 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800/+48 224587803 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4.Jeżeli Zamawiający NIE przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe(Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 27/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test