Sugestie

Dlaczego warto startować w zamówieniach publicznych?

23. marzec 2015

Dlaczego warto startować w zamówieniach publicznych?


"Zamówienia publiczne", czyli zakupy dokonywane przez organizacje publiczne (np. miast, ministerstw, uniwersytetów, firm użyteczności itp.) z publicznych pieniędzy oferują ogromne możliwości biznesowe: tylko w Polsce przeznacza się mld euro na zamówienia publiczne rocznie . W całej Europie, zamówienia publiczne stanowią 16% produktu krajowego brutto (PKB).
Firmy z prawie każdej branży i wielkości korzystają z zamówień publicznych:
  • W 2014 roku opublikowaliśmy ponad 486 tysięcy informacji o przetargach.
  • Budowa lub sprzątanie pomieszczeń, dostawa żywności lub sprzętu elektronicznego - organizacje publiczne ogłaszają przetargi na niemal wszystko
  • Możliwości MŚP w zamówieniach wciąż rosną: coraz częściej kontrakty są podzielone na części
  • Rośnie liczba wstępnych ogłoszeń o zamówieniu – skłaniając lokalnych inwestorówdo złożenia swojej oferty oraz zaistnieniu na rynku
  • Po nowelizacji ustawy ​zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość.


Korzystaj z okazji, aby rozwinąć swój biznes - pomożemy Ci w miarę możliwości!

Co to jest “przetarg”?
Przetarg nieograniczony jest, obok przetargu ograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówienia przewidzianym ustawą.

Oznacza to, iż dwa powyższe tryby mogą zostać (zamiennie) zastosowane w odniesieniu do każdego zamówienia.
Przetarg nieograniczony należy do grupy tzw. trybów otwartych. Jego wszczęcie następuje bowiem poprzez publikację ogłoszenia publicznego. Omawiany tryb ma charakter trybu w pełni konkurencyjnego.

Przetargi krajowe I międzynarodowe

W zależności od szacowanej wartości zamówienia, przetargi są ogłaszane w lokalnych mediach, gazetach, na stronach internetowych oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Do zamówień publicznych i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nie stosuje się przepisów art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.
Powyżej tej kwoty zamówienia publiczne muszą być publikowane w BZP.
Należy pamiętać, że w postępowaniach prowadzonych z pominięciem ustawy prawa są znacznie uszczuplone, w szczególności nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowo żaden przepis nie reguluje, według jakiego klucza mają być wybierane firmy, do których zamawiający skieruje swoje zapytanie. Chociaż przepisy poniżej progów nie określają żadnych procedur, to jednak pewne zasady muszą być przestrzegane. Obowiązek ten wynika chociażby z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o równe traktowanie, niedyskryminowanie i przejrzystość. W praktyce utarło się, że zamawiający powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech firm, określić w nim kryteria, jakimi będzie się kierował przy wyborze oferty, i później się do nich stosować.

Poniżej podano kwoty, które obowiązują przy zamówieniach unijnych.

Rodzaj zamówienia                                                       Kwota progowa
Zamówienie publiczne – roboty budowlane                       5 186 000 euro
Zamówienie publiczne – usługi                                          207 000 euro
Zamówienie publiczne - dostawy                                         207 000 euro 
Zamówienia na dostawy w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki i transportu                                          414 000 euro                                   
Zamówienia na dostawy w sektorze telekomunikacji        750 000 euro
Zamówienia udzielane na podstawie porozumień GATT    134 000 euro

Rejestrując się w naszym portalu, masz pewność, że przetargi ogłaszane w różnych źródłach, często pod hasłami nie mającymi nic wspólnego z Twoja branżą zostaną wysłane bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail.

Kryteria uczestnictwa w przetargach oraz dokumenty

Wszczęcie postępowania następuje poprzez publikację ogłoszenia zapraszającego do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
W zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w przetargu ograniczonym szczególnie precyzyjnie należy sformułować punkt dotyczący warunków wymaganych od wykonawców.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie, a cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty swojej firmy na wypadek pojawienia się ciekawej oferty przetargowej na rynku zamówień publicznych.
To podstawa, dzięki której zaoszczędzisz czas i nerwy oraz skupisz się na przygotowaniu konkurencyjnej oferty dla Zamawiającego (Zleceniodawcy).

Rekonesans
Zapoznaj się dokładnie z warunkami danego przetargu.
Upewnij się, że jesteś w stanie je spełnić. Bądź realistą w swojej ocenie.
Należy precyzyjnie wybierać przetargi, w których się startuje, aby w pełni spełnić wymagania stawiane w przetargu.
Nie wolno składać ofert na „wyrost” oraz pomijać niektórych – nawet tych pozornie mało istotnych – elementów specyfikacji.

Jeden raz, a dobrze
Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę (chyba, że mamy do czynienia z ofertą wariantową lub częściową).

Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę. Do upływu terminu oferta może być modyfikowana lub wycofana. Ważne, aby spełniała wszystkie kryteria specyfikacji. Jeśli jej postanowienia są niezrozumiałe wykonawca może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie. Oferta, która nie spełnia kryteriów specyfikacji zostanie odrzucona.

Zadawaj pytania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazać wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, oraz opublikować na stronie internetowej. Inną możliwością jest zwołanie przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców i udzielenie wyjaśnień.

Różne sposoby na sukces
Wybór najkorzystniejszej oferty następuje na podstawie kryteriów opisanych w specyfikacji. Pamiętaj jednak, że bardzo często zasadniczy wpływ na wybór konkretnej oferty ma cena, którą proponujesz Ty i reszta przedsiębiorców biorących udział w przetargu. Reasumując, składana oferta musi być konkurencyjna, oferuj „najwyższą jakość za rozsądne pieniądze”.

Przy składaniu ofert nie można zakładać, że każdy przetarg wygramy. Wiele firm po pierwszych porażkach wycofuje się z rynku zamówień publicznych, ustępując miejsce konkurencji. Przeglądając wyniki przetargów (zamówienia roztrzygnięte), często można zauważyć, iż: „ilość złożonych ofert wynosi 1”, więc nie ma aż takiej konkurencji, a jest duża szansa na to, że po złożeniu odpowiedniej oferty to akurat Ty wygrasz przetarg. Dlatego przeanalizuj wszystko jeszcze raz od początku i ponownie stań się godnym przeciwnikiem na rynku zamówień publicznych!

Podwykonawstwo
Sprawdzaj także wyniki przetargów. Zwycięzcy często szukają podwykonawców do wypełnienia swoich zobowiązań umownych.

Krzywa uczenia sie
Początki startowania w zamówieniach publicznych przypominają krzywą uczenia się. Przygotowania do złożenia pierwszej oferty składają się z wielu wyczerpujących kroków, które mają doprowadzić do dobrze przygotowanej oferty. Uczestniczenie w drugim przetargu wydaje się już łatwiejsze, natomiast przystąpienie do trzeciego przetargu nie powinno sprawiać już tak wiele trudności. Po przygotowaniu już dwóch ofert pozostaje nam wiele przygotowanych dokumentów, które mogą być ponownie wykorzystane.

Startuj w przetargach!
Dobrze przygotowana oferta może stać się dźwignią napędową Twojej firmy. Zamawiający pamiętają konkurencyjne oferty, i często polecają sobie te firmy które brały udzial w podobnych przetargach I je wygrały. Często również wracaja do firm z którymi już współpracowały. Wszystko to prowadzi do zwiększenia konkurencyjności oraz zdobycia reputacji na rynku zamówień publicznych.

 


Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info