Sugestie

Intencje Ustawodawcy

05. lipiec 2016
Opracowanie: Elżbieta Cierlica
Ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
 

INTENCJE
USTAWODAWCY

Przygotowując projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Rozwoju opracowało również uzasadnienie do proponowanej nowelizacji, które – analogicznie do uzasadnień przy poprzednich nowelizacjach – uważane jest za wykładnię i interpretację wprowadzanych zmian.
 
Na uzasadnienie do ustawy powołują się autorzy komentarzy, zamawiający, wykonawcy – wszyscy, którzy chcą zrozumieć nowe prawo i prawidłowo je interpretować. Z tej interpretacji korzystamy również my, przedstawiając tutaj pierwszą interpretację znowelizowanego Pzp. Opracowanie przygotowane zostało na podstawie uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, złożonego do Sejmu RP wraz z rządowym projektem nowelizacji (druk sejmowy 366). Część problematyki
związanej z nowelizacją omawialiśmy już w poprzednich numerach MZP, przedstawiamy więc wybiórczo nowe zagadnienia.
 

Zamówienia mieszane

Określone zostały w art. 5b ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczą one:
1)zamówień publicznych, na których przedmiot składa się więcej niż jeden rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane),
2)zamówień publicznych, których przedmiot wchodzi w zakres stosowania różnych dyrektyw: dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, dyrektywy sektorowej 2014/25/UE lub dyrektywy obronnej 2009/81/WE,
3)zamówień publicznych wchodzących w zakres stosowania różnych reżimów prawnych (np. w zakres zamówień klasycznych i sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa czy koncesji),
4)zamówień publicznych objętych zarówno zakresem poszczególnych reżimów prawnych (zamówień klasycznych, sektorowych, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), jak i podlegających wyłączeniom z obowiązku stosowania dyrektyw, w tym na podstawie art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Artykuł 5b wskazuje, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy:
1)łączyć zamówień, które – odrębnie udzielane – wymagają zastosowania odrębnych przepisów ustawy,
2)dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

W art. 5d Pzp po nowelizacji wprowadzone zostały zasady rozstrzygania, które przepisy będą miały zastosowanie w przypadku udzielania różnych rodzajów zamówień mieszanych, w zależności od tego, czy przedmiot zamówienia publicznego może zostać podzielony ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych.
Artykuł 5e dotyczy zamówień udzielanych w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 132 ust. 1, lub zamówień udzielanych w celu wykonywania przynajmniej jednego z tych rodzajów działalności i innych zamówień. W art. 5f zaproponowano określenie zasad w zakresie rozstrzygania, które przepisy będą miały zastosowanie, jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony. W art. 5g wskazano natomiast zasady dotyczące stosowania przepisów, gdy przedmiot zamówienia obejmuje zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 

Zasady udzielania zamówień publicznych 

Podstawowe zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały zmienione. Zostały jednak uzupełnione o zasadę proporcjonalności i przejrzystości.
W art. 7 ust. 1a wprowadzone zostało zastrzeżenie, zgodnie z którym zamawiający, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględnia wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, w szczególności:
1) Porozumienie o zamówieniach rządowych Światowej Organizacji Handlu,
2) umowy międzynarodowe, wiążące Unię Europejską, przyznające robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom z państw-stron tych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom z Unii Europejskiej.
W art. 10 Pzp, wskazującym podstawowe tryby postępowań dodano nową procedurę – partnerstwo innowacyjne.
 

Ogłoszenia

Do ogłoszeń powyżej progów unijnych zastosowanie będą miały standardowe formularze ogłoszeń, ustanowione przez Komisję Europejską. Ogłoszenia powyżej progów unijnych będą przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania
ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX do dyrektywy 2014/25/UE.

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych.

Skrócone zostały terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP lub opublikowanego w Dz. Urz. UE, dotyczących zamówień, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (projektowany art. 12a) bądź przekracza je.
Skrócenie terminów w tym przypadku jest wynikiem wprowadzenia zmian minimalnych terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w procedurach udzielania zamówień.
 

Zamawiający

Wprowadzono regulację, zgodnie z którą zamawiający będzie mógł powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, działającej jako pełnomocnicy zamawiającego. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia działaniom zakupowym, w szczególności przez:
1) zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych,
2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia,
3)przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzenie ich, w imieniu i na rzecz
zamawiającego.
 
Wprowadzono również zmiany dotyczące centralnego zamawiającego, obejmujące:
  •  możliwość udzielania zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów,
  • obowiązek prowadzenia postępowań wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umożliwienie zamawiającym udzielania zamówień publicznych objętych dynamicznym systemem zakupów, ustanowionym przez centralnego zamawiającego, jeżeli zostało to przewidziane w ogłoszeniu o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
  • określenie zasad odpowiedzialności zamawiającego odnośnie do części postępowania, które przeprowadza samodzielnie. Nowy art. 15c przewiduje możliwość wskazania albo powołania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego, albo określenie sposobu powoływania takich podmiotów.

Wprowadzono regulację, zgodnie z którą zamawiający z różnych państw członkowskich będą mogli działać wspólnie w procesie udzielania zamówień publicznych poprzez zastosowanie jednego ze sposobów
przewidzianych w dyrektywach i uwzględnionych w znowelizowanym Pzp. Zamawiający będą mogli również utworzyć wspólny podmiot z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE. Ustawa określa
zasady działania takiego podmiotu.


W art. 17 ust. 2a wprowadzono regulację, zgodnie z którą kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że między pracownikami zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, zachodzi relacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2–4, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 

Wartość zamówienia


(pełna treść dostępna tylko dla Użytkowników serwisu Przetargi.info)Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info