Sugestie

Komentarz praktyczny do komunikatu UZP

06. maj 2016

Komentarz praktyczny do komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście stosowania przepisów Dyrektywy 24/2014/UEAdwokat Grzegorz Mazurek
Komunikat :
1. W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego proponuje się stosowanie:

a) zasad dotyczących zamówień mieszanych z uwzględnieniem regulacji nowych dyrektyw (art. 3 dyrektywy klasycznej, art. 5 i 6 dyrektywy sektorowej);


Komentarz : Oznacza to, że należy stosować dotychczasowe zasady określone w art.6 Pzp o ile nie pozostają one w sprzeczności z zasadami określonymi w przepisach dyrektywy klasycznej i sektorowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 zd. 1 Dyrektywy 2014/24/UE w przypadku udzielania zamówienia, którego przedmiotem są co najmniej dwa rodzaje zamówień (roboty budowlane, usługi lub dostawy), stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Na zamawiającym spoczywa ciężar rozstrzygnięcia, które zamówienie ma charakter główny, a które dodatkowy, uzupełniający. Przesądza okoliczność, że świadczenie dodatkowe nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem służącym skorzystaniu ze świadczenia głównego. Jeśli przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne usługi lub usługi i dostawy, głównym przedmiotem zamówienia jest ten, którego wartość szacowana jest najwyższa. W tym przypadku na zamawiającym spoczywa obowiązek oszacowania wartości poszczególnych przedmiotów zamówienia. Należy zaznaczyć, że przepis ten nie dotyczy robót budowlanych (art. 3 ust. 2 zd. 2 Dyrektywy 2014/24/UE). Katalog usług społecznych zawarty został w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.
W przypadku gdy:
       • część zamówienia jest objęta zakresem dyrektywy, a cześć nie jest objęta oraz
       • poszczególne części zamówienia można obiektywnie rozdzielić w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych

– zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub udzielić odrębnych zamówień. W pierwszym przypadku zastosowanie zawsze mają przepisy dyrektywy, bez względu na wartość poszczególnych części (art. 3 ust 3 Dyrektywy 2014/24/UE).
W przypadku zamówień, których przedmiotem jest zarówno zamówienie objęte dyrektywą klasyczną, jak i zamówienie objęte dyrektywą sektorową, o zasadach udzielania zamówienia rozstrzygają postanowienia art. 5 i 6 dyrektywy sektorowej (art. 3 ust. 5 Dyrektywy 2014/24/UE).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Dyrektywy 2014/24/UE jeśli przedmiotu zamówienia nie da się obiektywnie podzielić, stosuje się przepisy mające zastosowanie do głównego przedmiotu zamówienia. Podział obiektywy nie jest możliwy, gdy udzielenie odrębnych zamówień prowadzi do sytuacji gdy nie można rozstrzygnąć jednego postępowania bez rozstrzygnięcia drugiego lub ustalić przedmiotu i warunków zamówienia.

Komunikat :

b) Przy opisie przedmiotu zamówienia obowiązku zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w przypadku wszystkich zamówień, które przeznaczone są do użytku osób fizycznych – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników instytucji zamawiającej;


Komentarz:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 akapit 2 Dyrektywy 2014/24/UE zamawiający, który udziela zamówienia, którego przedmiot ma być przeznaczony do użytku osób fizycznych ma obowiązek tak formułować postanowienia OPZ, by zrealizowany przedmiot zamówienia cechował się dostępnością dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Ustawodawca unijny szczególny nacisk kładzie na dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przez osoby fizyczne należy rozmieć zarówno ogół społeczeństwa jak i pracowników zamawiającego. Przepis ten dotyczy każdego rodzaju zamówienia.

Komunikat :

c) art. 46 dyrektywy klasycznej zalecającego podział zamówienia na części w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w przypadku nie dokonania takiego podziału, przygotowania uzasadnienia takiej decyzji;


Komentarz :

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE zamawiający ma obowiązek przy każdym zamówieniu brać pod uwagę możliwość podziału zamówienia na części. Jeśli zamawiający zdecyduje nie dokonywać podziału, zobowiązany jest wskazać powody zaniechania w dokumentacji przetargowej. W przypadku gdy zamawiający zdecyduje o podziale na części zobowiązany jest wskazać to w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Ponadto zamawiający wskazuje czy oferty można składać do kilku czy do jeden z części (art. 46 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE). Zamawiający powinien dokonywać podziału biorąc pod uwagę możliwości małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych branżach – może więc dzielić zamówienia jakościowo lub ilościowo.

Komunikat :

d) nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia za pomocą środków elektronicznych oraz podawania w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert adresu strony internetowej, na której dostępne są dokumenty zamówienia;


Komentarz :

Taki obowiązek nakłada na zamawiających art. 53 Dyrektywy 2014/24/UE. Należy wskazać, że określony w tym przepisie standard realizowany jest przez zamawiających już obecnie. Każdy zamawiający zamieszcza. Pełność dostępu oznacza, że po pierwsze obowiązek ten zamawiający musi realizować w trakcie trwania procesu udzielania zamówienia, jaki i po jego zakończeniu, a po drugie że dokumentacja musi być dostępna dla wszystkich uczestników oraz dla każdej zainteresowanej osoby. Bezpośredniość dostępu oznacza, że zamawiający musi zapewnić by każdy zainteresowany miał dostęp do dokumentacji bez konieczności angażowania samego zamawiającego lub osób trzecich. Bezpłatność oznacza, ze zamawiający nie może wprowadzać opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej. W tym zakresie jest to zmiana wobec dotychczasowej praktyki.

Komunikat :

e) 30-dniowego termin składania ofert wstępnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem;


Komentarz :

Komunikat jest jasny – chodzi o ustalenie terminu 30 dni na składanie ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W praktyce jednak Zamawiający bardzo rzadko korzystają z tego trybu – w 2014r. miał udział jedynie 0,21 % postępowań. (Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.)

Komunikat :

f) wydłużenia terminu składania ofert lub ofert wstępnych o 5 dni (obowiązek ten nie dotyczy przetargu nieograniczonego) w przypadkach, w których zamawiający nie zapewnia nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w art. 22 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE i odpowiednio w art. 40 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE;


Komentarz :

Nie zapewnienie nieograniczonego pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia może zgodnie z art. 22 ust. 1 dyrektywy nastąpić np. gdy, z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, zastosowanie elektronicznych środków komunikacji wymagałoby szczególnych narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub które nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji. Kolejnym przypadkiem, który wymienia dyrektywa jest sytuacja, gdy aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do opisu ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są objęte systemem licencji własnościowej i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez instytucję zamawiającą.

Komunikat :

g) weryfikacji usług o charakterze niepriorytetowym określonych przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. nr 12, poz. 68), co do których możliwe jest stosowanie procedury uproszczonej zgodnie z wykazem usług społecznych i innych szczególnych usług wskazanych w załączniku XIV do dyrektyw klasycznej i załączniku XVII do dyrektywy sektorowej; w odniesieniu do usług nie wymienionych w w/w wykazach do dyrektyw nie powinna być stosowana procedura uproszczona, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp;


Komentarz :

Usługi dotychczas kwalifikowane jako niepriorytetowe częściowo objęte zostały zakresem art. 74 ­ określającym specjalny reżim udzielania zamówień lub art. 10 ­ określającym katalog usług wyłączonych spod zastosowania dyrektywy. Cześć usług została w ogóle pominięta i znajdą do nich zastosowanie przepisy dotyczące standardowego trybu udzielania zamówień.

W załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE zostały wymienione następujące usługi dotychczas kwalifikowane jako niepriorytetowe (w nawiasie nazwa kategorii z dyrektywy 2014/24/UE): a. usługi społeczne i zdrowotne (usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne); b. usługi rekreacyjne (usługi administracji w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej c. usługi edukacyjne i szkoleniowe (usługi administracji w zakresie edukacji, opieki d. usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu (usługi zdrowotne, społeczne i e. usługi hotelarskie i restauracyjne (usługi hotelowe i restauracyjne); f. usługi prawnicze (usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d;) g. usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

Komunikat :

h) trybu negocjacji z ogłoszeniem tylko w przypadku spełnienia przesłanki określonej w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;


Komentarz :

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Przez istotną zmianę należy rozumieć zmianę wyjściowych warunków zamówienia polegającą na wprowadzeniu zmian, które gdyby były obecne w poprzednim postępowaniu, umożliwiłyby dopuszczenie do udziału w postępowaniu innych wykonawców niż ci, którzy zostali dopuszczeni do udziału w poprzednim postępowaniu, lub umożliwiłyby złożenie innej oferty.

Komunikat :

i) do opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej co do wymogów związanych z wysokością obrotu przedsiębiorstwa - na podstawie art. 58 ust. 3 dyrektywy klasycznej - odstąpienie od żądania od wykonawców legitymowania się minimalnym rocznym obrotem, w tym określonym minimalnym obrotem w obszarze objętym zamówieniem, przekraczającym maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się np. do szczególnych ryzyk związanych z charakterem robót budowlanych, usług lub dostaw;


Komentarz :

Dyrektywa 24/2014/UE szczegółowo reguluje kwestię opisu warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Określenie poziomu minimalnego rocznego obrotu znajduje w dyrektywie ograniczenie – w postaci wskazania, że warunek ten można ustalać do maksymalnej wysokości dwukrotności wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.

Komunikat :

j) do ogłoszeń, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy Pzp, zasady, iż mogą być one odpowiednio zamieszczane lub publikowane po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia.


Komentarz : Zasada ta polega na tym, że opublikowanie ogłoszenia nie powinno następować wcześniej niż publikacja w DUUE, niemniej jednak wprowadza się drugą zasadę – po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez organ publikacyjny odebrania ogłoszenia.
 

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info