Sugestie

Zmiana Ustawy

14. maj 2015

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa w dniu 4 maja 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: ustawa o podatku od towarów i usług) oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożona ustawa zakłada wprowadzenie zmian podatku od towarów i usług mających na celu pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego. Drugim podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami. Zmiany w zakresie prawa zamówień publicznych związane są w szczególności z wprowadzonymi zmianami w odniesieniu do tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia. Powyższe implikowało także odpowiednie dostosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja zawiera ponadto szereg zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym i doprecyzowującym.

W ustawie – Prawo zamówień publicznych, nowelizacja wprowadziła zmiany w art. 91 ust. 3a, polegające na wykreśleniu z jego treści wskazania o stosowaniu tej regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dzięki czemu norma ta będzie miała charakter generalny oraz na dodaniu w treści art. 91 ust. 3a zdania drugiego, z którego wynika obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty.

Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W konsekwencji proponowanych zmian obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez zamawiającego do wartości netto wykonawcy będzie miał zatem zastosowanie w przypadku:
• tak jak obecnie - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Ponadto, w art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych po ust. 1b dodano ust. 1 c w brzmieniu: „1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.”.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ma na celu zagwarantowanie równego traktowania wykonawców, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrony zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie przedstawiamy Państwu komunikat zamieszczony na stronie internetowej Prezydenta RP o podpisaniu ustawy w poniższym linku w pkt 12:
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,57,kwiecien-2015-r.html
Tekst ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest w poniższym linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/605

źródło: http://www.uzp.gov.pl/ 


Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info