Sugestie

Koniec Pozorowanego Podwykonawstwa

11. lipiec 2016
Arkadiusz Szyszkowski
Prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego UZP, aktualnie pracownik administracji państwowej, autor komentarzy do ustawy Pzp oraz licznych publikacji na temat zamówień publicznych
 

KONIEC POZOROWANEGO PODWYKONAWSTWA 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, obok wielu zmian, wprowadza modyfikacje w zakresie podwykonawstwa, polegające na doprecyzowaniu, a tym samym uszczelnieniu przepisów w celu ograniczenia pozornego podwykonawstwa i pozornego użyczania zasobów wykonawcy zamówienia publicznego.
 

Zakres podwykonawstwa

W obowiązującej dotychczas ustawie – Prawo zamówień publicznych podwykonawstwo określał art. 26 ust. 2b i 2d:

2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobo-wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2d. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zaso-bów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Znowelizowany przepis dotyczący podwykonawstwa zawarty został w art. 22a i otrzymał następujące brzmie-nie (tekst podany na podstawie 366. sejmowego druku nowelizacji Pzp):
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, w zakresie udostępnianych zdolności lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, spełnianie przez podmioty, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz bada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1.


Co się zmieniło

Nowelizacja wprowadza ściślejsze powiązanie pomiędzy wykazywaniem potencjału podwykonawców (oraz  podmiotów trzecich) a ich udziałem w realizacji zamówienia. Jedną
ze zmian jest ukrócenie tzw. kolekcjonowania podwykonawców w trybach dwustopniowych.

Przepis podkreśla, iż „podpieranie się” zewnętrznym potencjałem może dotyczyć wyłącznie spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji, a nie zbierania punktów w celu poprawy swojej pozycji w rankingu.


(pełna treść dostępna tylko dla Użytkowników serwisu Przetargi.info) 

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info