Sugestie

XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

16. styczeń 2017

XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Praktyczne interpretacje problematycznych przepisów w nowym Prawie zamówień publicznych

in-house, umowy i klauzule, orzecznictwo KIO

Jedyna konferencja warsztatowa dla zamawiających i wykonawców z pracą na dokumentach

 

Dzięki konferencji będziesz wiedział, jak jak:


- prawidłowo ustalać wartość zamówienia oraz szacować wysokość zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej 30 000 euro,

- zgodnie z przepisami dokumentować postępowanie o zamówienie publiczne, stosować kryterium ceny, procedurę odwróconą i terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

-analizować i oceniać oferty, wzywać do wyjaśnień i uzupełniać dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,


-prawidłowo prowadzić postępowanie zamówienia in-house dotyczące gospodarki odpadami,

-wyegzekwować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wypadku konsorcjum,

-przygotowywać i modyfikować umowy w wypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz w zamówieniach podprogowych,

-konstruować klauzule społeczne, by wyegzekwować zatrudnienie osób defaworyzowanych, oraz klauzule aneksowe, w których należy uwzględnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy czy terminu realizacji zmówienia.

Weź udział w jedynej na rynku konferencji ze spersonalizowanymi warsztatami i eksperckimi punktami konsultacyjnymi, dzięki którym rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości związane z przygotowywaniem dokumentacji na nowych zasadach:

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
http://konferencja-zp.pl/
 
Organizator:


 
Patronat merytoryczny:
 
Patronat medialny:


 

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info